« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Závěrečný účet obce Tučapy za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 5 - Hodnotící zpráva

"Hodnotící zpráva za rok 2016 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec
<br> Tučapy Jihočeského kraje
<br> Podkladem pro wpmcování číselné části "zprávy"json roční účetní „finanční výkazy,doplněné 0 stručné,ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí,které z účetních výkazů nelze zjistit <.>
<br> !,Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceněm roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br> Ukazatel rozpočtu 2015 2016 Rozdíl.% plnění V tíS.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost skutecnosti 2016/2015 2016-2015
<br> Nekonsolidované příjmy 30 879,00 30 436,50 16 256,00 16 074,00 -14 362,50 52,81 Příjmy po konsolidaci 21 779,00 21 336,50 14 556,00 14 374,00 —6 962,50 67,37 Nekonsolidované výdaje 22 354,00 20 854,50 16 817,00 15 134,00 -5 720,50 72,57 Výdaje po konsolidaci 13 254,00 11 754,80 15 117,00 13 434,00 1 679,20 114,29 Financování - třída 8 —8 525,00 —9 581,60 561,00 -940,00 8 641,60 9,81 Saldo-HV před konsolidací 8 525,00 9 581,60 -561,00 940,00 -8 641,60 -9,81 Saldo-HV po konsolidací —8 525,00 —9 581,60 561,00 -940,00 8 641,60 9,81
<br> l—llavní důvod navýšení schváleného rozpočtujsou přijaté dotace <.>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku.Počet změn rozpočtu 128 a provedených rozpočtových opatření 27 Objem RO v Kč v příjmech 4 350 612,00 a objem RO v Kč ve výdajích 4 921 521,00.Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 4 350 612,00 a výdajích 4 921 521,00.Příjmyjsou vyšší o daně,převody mezi účty a získané dotace.Výdaje - dotace,převody mezi účty
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytkug v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku,stav peněžních prostředků).Dosažený přebytek Kč 939 859,98
<br> Vyšší příjem daní <.>
<br> Vzniklý schodek Kč.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Zůstatek na všech účtech celkem Kč 7 107 030,04 zumonaZBÚ59173Si77 na jiných účtech a kterých 1 189 674,27 na fondech a kterých -
<br> ČNB,KB,ČSOB
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> Použití rezervního fondu (objem 0 na co —),fondu sociálních potřeb 0 rozvoje bydlení -,dalšího fondu (jakého) 0
<br> Použití
<br> úvěrů: objem 0 na co —
<br> půjček: objem 0 na co - návratných výpomocí: objem 39 800,00 na co jistina Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.2016 39 800,00 Vkomentáři uvést ujednotlivých titulů porovnání s minulým rokem - zvýšení,snížení (: proč <.>
<br> 5,Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání <,>
<br> Vlastní příjmy po 2015 2016 Rořdll.% plnění konsolidaci V tis.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost skutecnosti 2016/2015 2016-2015 Daňové 10 129,70 9 808,30 10 691,00 10 582,00 773,70 107,89 Vlastní nedaňové 1 680,40 1 582,60 1 718,00 1 665,00 82,40 105,21 Vlastní kapitálové 70,00 46,60 40,00 20,00 -26,60 42,92 Celkem vlastní příjmy 11 880,10 11 437,50 12 449,00 12 267,00 829,50 107,25
<br> V komentáři nve'st bližší vlivy (! zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů.Uvést případně i rozhodující
<br> objemy uvnitř jednotlivých příjmů <.>
<br> 6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým <.>
<br>,2015 2016 Rozdíl,<,> Ukazatel rozpoctu po,<.> % plnem.<.> <.>,<,>,v,skutecnosti konsolidam V trs.Kc upr.rozpocet skutecnost upr.rozpocet skutecnost 2016/2015 2016-2015 Vlastní příjmy celkem 11 880,10 11 437,50 12 449,00 12 267,00 829,50 107,25 Neinvest.dotace celkem 9 577,80 9 577,70 3 735,40 3 734,90 —5 842,80 39,00 Investiční dotace celkem 321,30 321,30 71,60 71,60 -249,70 22,28 Ostatní,jiné příjmy celkem 9 100,00 9 100,00 -9 100,00 0,00 Celkem příjmy po konsolid.30 879,20 30 436,50 16 256,00 16 073,50 — 14 363,00 52,81
<br> V komentáři uvést podrobnosti,lfonlo'e'tní vlivy (! zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů <.>
<br> Uvést případně i další rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů,které nebyly uvedeny v předchozím bodě <.>
<br> 7.Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
<br> Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
<br> 14004 neinv.dotace na JSDHO 7 400,00 7 400,00 0,00
<br> 98193 Volby do zastupitelstva kraje a Senátu 64 000,00 40 573,00 23 427,00
<br> 29017 neinv.dotace na LHP 17 217,00 17 217,00 0,00
<br> 435 Poznáváme Třeboňsko a XXXXXXX XXX - průtokový transfer XX XXX,XX XX XXX,00 0,00
<br> 103133063 OP VVV - PO3 neinvestice SR 67 322,26 67 322,26 0,00
<br> 103533063 OP VVV — PO3 neinvestice ESF 381 492,74 381 492,74 0,00
<br> 90104 neinv.dotace - Regenerace sídelní zeleně 262 174,00 262 174,00 0,00
<br> X Celkem ze státního rozpočtu v Kč 849 206,00 825 779,00 23 427,00
<br> Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016 v Kč UZ Označení účelo...

Příloha č. 4 - Finanční vypořádání dotací spolky ..

Příloha č.4
<br> § pol.název rozpočet skutečnost
<br> 4349 5222 ČČK Tábor - příspěvek na činnost 1 000,00 1 000,00
<br> 4349 5222
Zdravotně post.XXXXXXXX - příspěvek na
<br> činnost
X XXX,00 1 000,00
<br> 1019 5222 ČSV Budislav - příspěvek na činnost 1 000,00 1 000,00
<br> 3749 5221 Ochrana Fauny - příspěvek na činnost 1 000,00 1 000,00
<br> 3525 5221 Hospic XXXXXX - příspěvek na činnost X XXX,XX X XXX,00
<br> 3419 5222 TJ SK Tučapy - příspěvek na činnost 30 000,00 30 000,00
<br> 5512 5222 SDH Tučapy - příspěvek na činnost 25 000,00 25 000,00
<br> 5512 5222 SDH Dvorce - příspěvek na činnost 25 000,00 25 000,00
<br> 1037 5222 MS Tučapy - příspěvek na činnost 30 000,00 30 000,00
<br> 3429 5493 XXXXXXXX XXXXX,Tučapy - příspěvek na závody X XXX,XX 5 000,00
<br> 6171 5329 Soběslavská pahorkatina - podíl obce 5 667,00 5 667,00
<br> 6171 6349 Soběslavská pahorkatina - podíl obce 6 000,00 6 000,00
<br> 6171 5329
Soběslavská pahorkatina - členský
<br> příspěvek
5 000,00 5 000,00
<br> 6171 5179 SMO Praha - členský příspěvek 3 564,40 3 564,40
<br> 6171 5229 MAS Česká Kanada - členský příspěvek 778,00 778,00
<br> 6171 5329 DSO "POD HOROU" - členský příspěvek 31 120,00 31 120,00
<br> 4129
DSO "POD HOROU" - vratka - členský
<br> příspěvek
28 610,00 28 610,00
<br> 6171 5329 DSO "POD HOROU" - podíl obce POV 12 990,00 12 990,00
<br> Vypracovala: Lukášová
<br> Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům spolků,DSO a k hospodaření
<br> dalších osob

Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotací

Příloha č.3
<br> Příspěvek na výkon státní správy 4112 269 200,00 269 200,00 -
<br> Neinv.dotace - Hravá zahrada MŠ 4122 414 30 000,00 30 000,00 -
<br> Neinv.dotace - Oprava hasičské
<br> zbrojnice
4122 710 190 000,00 190 000,00 -
<br> Neinv.dotace - SDH akceschopnost 4122 706 11 000,00 11 000,00 -
<br> Investiční dotace - SDH 4222 707 65 600,00 65 600,00 -
<br> Neinv.dotace - Regenerace zeleně 4113 90104 262 174,00 262 174,00 -
<br> Volby 4111 98193 64 000,00 40 573,00 23 427,00
<br> Neinv.dotace - LHP 4116 29017 17 217,00 17 217,00
<br> Neinv.dotace na SDH 4122 14004 7 400,00 7 400,00 -
<br> Vypracovala: Lukášová
<br> Finanční vypořádání dotací
<br> název
poskytnuto v roce
<br> 2016
<br> skutečně použito
<br> k 31.12.2016
Vratka§ pol.UZ
<br>
<br> Příloha č.3
<br> Poznáváme Třeboňsko a XXXXXXX XXX XXXX XXX XX XXX,XX XX XXX,XX -
<br> OP VVV - PO3 neinvestice SR 4116 103133063 67 322,26 67 322,26 -
<br> OP VVV - PO3 neinvestice ESF 4116 103533063 381 492,74 381 492,74 -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> -
<br> Vratka
<br> Průtokové transfery
<br> název § pol.UZ
poskytnuto v roce
<br> 2016
<br> skutečně použito
<br> k 31.12.2016

Příloha č. 2 - Rozbor hospodaření PO ZŠ a MŠ

Obecní úřad Tučapy
<br> Došlo: d/L/.<.>.<.>.<.>.Zp'acoval: Rozpočet a skutečnost za rok 2016 Příloha:“,<,> jř' """"" Ukl.zn.: Výdaje: ČÍSJ.: „UAH/MAP /Í'/' 7 : Základní škola -' = <.>,' R 501 - Spotřeba materiálu 485 607,00 489 982,86 4 375,86 učitelská knihovna - - žákovská knihovna - — předplatné _ _ xerox papír 10 000,00 10 974,00 974,00 kancelářské potřeby 8 000,00 8 434,00 434,00 toner 15 000,00 15 615,00 615,00 úklidové prostředky 33 000,00 32 934,50 65,50 drobný materiál 40 000,00 41 332,36 1 332,36 koks 350 000,00 350 921,00 921,00 PHM 3 000,00 3165,00 165,00 osvětlení - materiál 23 407,00 23 407,00 - pomůcky 1.třída 3 200,00 3 200,00 - 501- z fondu - 1 956,00 1 956,00 502 - Spotřeba energie 475 000,00 455 283,00 19 717,00 voda+stočné 125 000,00 121 701,00 3 299,00 el.energie 350 000,00 333 582,00 16 418,00 511 - opravy 167 960,00 13550000 135 604,27 104,27 osvětlení + lina,malováni 32460,00 41 936,00 9 476,00 518 - služby 367 734,00 334 963,82 32 770,18 poštovné 3 000,00 2 381,00 619,00 telefony 30 000,00 25 960,49 4 039,51 revize 21 000,00 16 359,80 4 640,20 projekt děti do bruslí 40 000,00 40 000,00 - odvoz KO 18 634,00 18 634,00 - plavecký výcvik 30 000,00 29 640,00 360,00 doprava 32 000,00 31 422,00 578,00 zpracování platů 53 000,00 49 107,00 3 893,00 služby 95 000,00 76 485,53 18 514,47 mytí oken v tělocvičně+koberce 13 000,00 12 584,00 416,00 doména 2 000,00 1 821,00 179,00 příspěvky 2 100,00 2 100,00 - bankovní poplatky 28 000,00 28 469,00 469,00 518- z fondu 0 49 689,00 49 689,00 0,00 52x - účetnictví 100 000,00 100 000,00 - učitel 668 064,00 668 064,00 - zkvalitnění výuky 125 700,00 125 700,00 - 549- pojištění 6 000,00 5 165,00 835,00 558- DDHM,DDNM 19 083,00 18 460,50 622,50 Celkem 2 415 148,00 2 37515945 39 988,55 551 - odpisy 292 678,00 292 678,00 - Celkem + odpisy+fondy 2 707 826,00 2 719 482,45 39 988,55
<br>.V/Ýi/
<br> Mateřská škola u = r-rl R
<br> 501 - spotřeba materiálu 40 000,00 45 787,90 5 787,90 hračky - — drobný materiál 15 000,00 2013100 513100 úklidové prostředky 25 000,00 25 656,90 656,90
<br> 501 +518 z fondu - 31634,80
<br> 511 — opravy 2 063,00 2 063,00
<br> 518 - služby-kopírka 10 000,00 8 366,03 1 633,97
<br> 558— DDHM - Celkem bez fondu 5000000 56 216,93 6 216,93 Celkem 50 000,00 87 851,73
<br> Školní družina,;u ;1': -'23%ff-' sít
<br> 501 - spotřeba materiálu 15 000,00 14 981,50 18,50 hračky - - drobný materiál 15 000,00 14 981,50 18,50
<br> 511- opravy
<br> 518 — služby 266,00 639,00 373,00
<br> 558- DDHM 500000 4 676,00 32400 Celkem 20 266,00 20 296,50 30,50
<br> ško/nijídelnáíae „&*—3,4
<br> 501 - spotřeba materiálu 887 000,00 886 509,26 490,74 potraviny 850 000,00 844 273,16 5 726,84 úklidové prostředky 30 000,00 30 791,05 791,05 drobný materiál 700000 11 445,05 4 445,05
<br> 511 - opravy 6 000,00 5 930,00 70,00
<br> 518 - služby 20 000,00 24 340,00 4 340,00
<br> 558- DDHM 30 329,86 30 329,86 investice - myčka 67 000,00 6411700 2 882,10 Celkem 913 000,00 947109,12 34109,12
<br> Kfóužkygšl
<br> 5xx -mzdy+ materiál 180 000,00 180 575,00 575,00
<br> přispěvek obce.<.>
<br> z fondu - 38 612,00 38 612,00
<br> Celkem 180 000,00 180 575,00 575,00
<br> www
<br> 502 - spotřeba energie 30 000,00 27 437,00 2 563,00
<br> 501 — příspěvek — karneval 2 000,00 2 000,00 -
<br> 501 - potraviny 52 000,00 51 280,85 719,15
<br> 501- úklidové prostředky 1 500,00 1 571,00 71,00
<br> 501 - koks 7 000,00 6 432,00 568,00
<br> 52x - mzdy 27 000,00 26 706,15 293,85
<br> Celkem 119 500,00 115 427,00 4 073,00
<br> Výdaje: R HČ R VHČ 3 HC s VHČ
<br> Základní škola 2 415 148,00 2 375 159,45 0,00
<br> odpisy 292 678,00 292 678,00
<br> investice 64 117,90
<br> Mateřská škola 50 000,00 56 216,93
<br> Školní družina 20 266,00 20 296,50
<br> Školnijidelna 980 000,00 947 109,12
<br> VHČ 119 500,00 Kč 115 427,00
<br> Kroužky 180 000,00 180 575,00
<br> RFZŠ+SG+MŠ - 121891,80
<br> Celkem 3 938 092,00 119 500,00 Kč 3 993 926,80 115 427,00 Příjmy: R HČ R VHČ 6 HC s VHČ Základní škola(nájem) 22 872,00 Kč 589,00 22 872,00 Mateřská škola 58 000,00 56 168,00 Školní družina 48 000,00 56 600,00 Školní jídelna 850 000,00 843 011,00 VHČ 96 628,00 Kč 92 555,00 Kroužky 180 000,00 180 575,00 Fondy 121 891,80 Fond odměn Úroky - přispěvek od obce 2 442 414,00 2 442 414,00 investiční příspěvek 67 000,00 67 000,00 odpisy 292 678,00 292 678,00 Celkem 3 938 092,00 119 500,00 Kč 3 993 926,80 115 427,00 Výsledek hospodaření za rok 2016 — - Kč 0,00 0,00 Za správnost: XXXXXXX XXXXXXXX Mgr.XXXXXXX XXXXX,-
<br> ředitel školy Ž/ X X v Tučapech dne 16.1.2017 \ “Wanna-um /// ] M W “ am zemu-wm
<br> !
<br> ŠKroužlgg ;
<br> Kroužky: florbal anglický jazyk VV informatika
<br> vybráno od žáků MŠ 1797500 vybráno od žáků 28 28 950,00 příspěvek obce - Celkem příjem 46 925,00 materiál - materiál od obce 0,00 OON 46 925,00 Celkem 46 925,00 lSportovní gy? mnastika,l vybráno od žáků 133 650,00 příjem od sponzorů 48 242,00 příspěvek obce - Celkem příjem 181 892,00 materiál 7 044,00 cestovné 3 134,00 služby 20 812,00 materiál od obce 0,00 ...

Příloha č. 1 - Přezkum hospodaření

!%
<br> - !
<br> Iq\1
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCI Sp.zn.: OEKO-PŘ 8068612016/evpa stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Tučapv,IČO 00253049
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 6.října 2016 jako dílčí přezkoumání 22.května 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Tučapy za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznameni <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> — kontrolor: XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420/2904 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.106/2017 OEKO-PR a 110/2017 OEKO-PR dne 20.1.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Obecní úřad Tučapy /,7.-,<.> ' ' ' Došlo; /2- W Člj 20/72 ČuaCOVBI <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXX XXXXXXXX — účetní * Pi íloha:.<.>.<.>.<.>.<.> /././.<.> O.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Ukl zn <,>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - starosta
<br> V/í/V')
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.'
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon spočívající v ukončení kontroly na místě a vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 22.5.2017 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> > méně závažné (ustanovení 5 10 odst.3 písm.b) zákona) lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení 5 2 odst.1 a odst.2/
<br> 1.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem Porušení právního předpisu: Zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů w 5 4 odst.8 Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.Popis zjištěné chvbv a nedostatku: Kontrolou výkazu Fin2-12M sestaveného k 31.8.2016 bylo zjištěno,že účetní jednotka nedodržela stanovené postupy při vedení účetnictví a to v případě vratky z vyúčtování elektrické energie <.>
<br> Kontrolou účetního případu vrácení přeplatku z vyúčtování elektrické energie "Studna Dvorce" - účetního dokladu číslo 100097 ze dne 29.3.2016 bylo zjištěno,že obec vratku nezaúčtova/a jako nedaňový příjem na položku 2324.(účetní jednotka účtovala mínusem na stranu dal - paragraf 2310,položka 5154)
<br> Ziištěný nedostatek byl odstraněn <.>
<br> Popis plnění opatření: Kontrolou výkazu Fin2-12IVI sestaveného k 31.12.2016 bylo zjištěno,že skutečnost na paragrafu 2310 Pitná voda položce 5154 Elektrická energie je v částce 18.500 Kč <.>
<br> Že účetní jednotka nedodržela stanovené postupy při vedení účetnictví a to v případě vratky z vyúčtování elektrické energie <.>
<br> Kontrolou účetního případu vrácení přeplatku z vyúčtování elektrické energie "Studna Dvorce" - účetního dokladu číslo 100097 ze dne 29.3.2016 bylo zjištěno,že obec vratku nezaúčtovala jako nedaňový příjem na položku 2324.(účetní jednotka účtovaia mínusem na stranu dal - paragraf 2310,položka 5154)
<br> Opatření bylo splněno: Napraveno <.>
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 2
<br> Porušení právního předpisu:
<br> Vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů
<br> Ustanovení: 5 2 odst.3
<br> Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Územní celek nedodržel Odvětvové třídění rozpočtové skladby <.>
<br> Popis zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Účetní jednotka účtuje o poskytnutých individuálních dotacích z rozpočtu obce na paragrafu 6171,který
<br> zahrnuje pouze vlastní činnost obcí a neměl by být používán v případech,u nichž lze použít jiný,přesnější
<br> paragraf (například kontrolované poskytnuté individuální dotace— FO AM.ve výši 5.000 Kč a PO Domácí
<br> hospic Jordán,o.p.s.ve výši 1.000 Kč) <.>
<br> Ziištěný nedostatek byl odstraněn <....

Závěrečný účet obce Tučapy

Licence: DFZR XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br>
<br> Obec Tučapy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> 19.05.2017 8h12m54s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 9
<br> sestavený ke dni 31.12.2016
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00253049
<br> název Obec Tučapy
<br> ulice,č.p.Tučapy 19
<br> obec Tučapy
<br> PSČ,pošta 391 26
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 381 594 736
<br> fax
<br> e-mail outucapy@volny.cz
<br> WWW stránky www.tucapy.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DFZR XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br> 19.05.2017 8h12m54s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 9
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 10 060 500,00 10 690 500,00 10 581 712,58
<br> Nedaňové příjmy 1 554 833,00 1 718 062,00 1 665 198,07
<br> Kapitálové příjmy 20 000,00 40 000,00 20 000,00
<br> Přijaté transfery 270 000,00 3 806 583,00 3 806 583,00
<br> Příjmy celkem 11 905 333,00 16 255 145,00 16 073 493,65
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.2 000 000,00 2 000 000,00 1 952 206,08
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 5 000,00 75 000,00 74 675,70
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 200 000,00 250 000,00 231 935,07
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 2 205 000,00 2 325 000,00 2 258 816,85
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000,00 2 400 000,00 2 396 761,62
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 120 000,00 120 000,00 105 260,00
<br> 112 Daně z příjmů právnických osob 2 120 000,00 2 520 000,00 2 502 021,62
<br> 11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 4 325 000,00 4 845 000,00 4 760 838,47
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 4 400 000,00 4 400 000,00 4 392 625,77
<br> 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 4 400 000,00 4 400 000,00 4 392 625,77
<br> 122a3 Zvl.daně a popl.ze zboží a služeb v tuzemsku
<br> 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 4 400 000,00 4 400 000,00 4 392 625,77
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shrom.<.>.<.>.komun.odpadů 480 000,00 530 000,00 526 678,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 500,00 8 100,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 000,00 11 000,00 10 030,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 4 000,00 3 096,00
<br> 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 495 500,00 553 500,00 547 904,00
<br> 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.35 000,00 45 000,00 44 961,48
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 40 000,00 40 000,00 39 144,29
<br> 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 75 000,00 85 000,00 84 105,77
<br> 1361 Správní poplatky 35 000,00 35 000,00 25 060,00
<br> 136 Správní poplatky 35 000,00 35 000,00 25 060,00
<br> 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 605 500,00 673 500,00 657 069,77
<br> 1511 Daň z nemovitostí 730 000,00 772 000,00 771 178,57
<br> 151 Daně z majetku 730 000,00 772 000,00 771 178,57
<br> 15 Majetkové daně 730 000,00 772 000,00 771 178,57
<br> 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 10 060 500,00 10 690 500,00 10 581 712,58
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 618 500,00 648 500,00 635 568,00
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč.prod) 2 000,00 2 000,00 1 300,00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2 000,00 1 210,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 622 500,00 652 500,00 638 078,00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 161 400,00 181 400,00 157 759,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí 380 000,00 393 000,00 379 936,38
<br> 213 Příjmy z pronájmu majetku 541 400,00 574 400,00 537 695,38
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 576,19
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 576,19
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 164 900,00 1 227 900,00 1 176 349,57
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 1 000,00 57 184,00 56 184,00
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 388 933,00 432 978,00 432 664,50
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 389 933,00 490 162,00 488 848,50
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 389 933,00 490 162,00 488 848,50
<br> 2 Nedaňo...

Načteno

edesky.cz/d/1090660

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz