« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Závěrečný účet DSO Pod horou za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření

JIHOČESKÝ KRAJ
<br> K R XXX S K Ý [] Říě D
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUIVIU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ Sp.zn.: OEKO-PŘ 67777/2016/evpa stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí "Pod Horou",IČO 70827052
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 10.října 2016 jako dílčí přezkoumání 4.dubna 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí "Pod Horou" za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (Obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,avsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 22.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.111/2017 dne 20.1.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - předseda
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e—podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 4.4.2017 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.|.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky <.>
<br> A.I|.Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení Q 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano Svazek obcí netvoří peněžní fondy <.>
<br> 3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> - přezkoumán: Ano Svazek obcí neprovozuje podnikatelskou činnost <.>
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vvnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
<br> fyzickými osobami - přezkoumán: Ano Svazek obcí nemá sdružené prostředky <.>
<br> 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e—podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jihocesky.cz
<br> Stránka 2
<br> - přezkoumán: Ano Svazek obcí nehospodaří s těmito prostředky <.>
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.q) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům Obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání & hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano Svazek obcí nehospodaří s majetkem státu.10.Ustanovení S 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu — přezkoumán: Ano 11.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi — přezkoumán: Ano 12.Ustanovení S 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano Svazek obcí neručí za závazky fyzických a právnických osob.13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob — přezkoumán: Ano Svazek Obcí nemá zastavený majetek.14.Ustanovení & 2...

Závěrečný účet DSO

Licence: DJ1G XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br> DSO Pod horou Tučapy
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 31.12.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70827052
<br> název DSO Pod horou Tučapy
<br> ulice,č.p <.>
<br> obec Tučapy
<br> PSČ,pošta 391 26
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 724190324
<br> fax
<br> e-mail tucapy19@gmail.com
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br>
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 200 531,00 200 531,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 200 000,00 445 319,00 445 319,00
<br> Příjmy celkem 200 000,00 645 850,00 645 850,00
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 200 000,00 849 515,00 849 454,00
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 200 000,00 849 515,00 849 454,00
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 513 Nákup materiálu
<br> 5163 Služby peněžních ústavů
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby
<br> 5169 Nákup ostatních služeb
<br> 516 Nákup služeb
<br> 5175 Pohoštění
<br> 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené
<br> 517 Ostatní nákupy
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
<br> 5321 Neinvestiční transfery obcím
<br> 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
<br> 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp <.>
<br> 5 Běžné výdaje (třída 5)
<br> Výdaje celkem (třída 5+6)
<br> Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 200000 849515 849454
<br> -203665 -203604
<br> 400540 400540
<br> 200000 849515 849454
<br> 400540 400540
<br> 400540 400540
<br> 3955 3955
<br> 200000 448975 448914
<br> 955 955
<br> 3000 3000
<br> 92000 92000 92000
<br> 157000 156140 156140
<br> 5000 4140 4140
<br> 60000 60000 60000
<br> 43000 3380 3380
<br> 43000 288880 288819
<br> 200000 645850 645850
<br> 285500 285439
<br> 200000 445319 445319
<br> 200000 445319 445319
<br> 140000 140000
<br> 200000 445319 445319
<br> 200531 200531
<br> 200000 305319 305319
<br> 200531 200531
<br> 200531 200531
<br> 200531 200531
<br> 200531 200531
<br>
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
<br> Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
<br> Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
<br> Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115
<br> Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
<br> Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
<br> IV.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1.Obrat Konečný stav k 31.12.Změna stavu bankovních účtů
<br> Základní běžný účet ÚSC
<br> Běžné účty fondů ÚSC
<br> Běžné účty celkem
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Termínované vklady krátkodobé
<br> V.PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Počáteční zůstatek
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Obrat
<br> Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
<br> Změna stavu
<br> Financování - třída 8
<br> VI.MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1.Obrat Konečný stav
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
<br> Stavby
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
<br> Nedokončený dlouhodob...

Načteno

edesky.cz/d/1090658

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz