« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Informace - Daň z nemovitých věcí 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace - Daň z nemovitých věcí 2018

Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br>
<br>
Územní pracoviště v Soběslavi
Wilsonova 113,392 01 Soběslav
Oddělení majetkových daní II
<br> Tel.: 381 545 111
E-mail: podatelna2210@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: bdwn547
<br>
<br>
Informace k XXXX z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku XXXX pro obec:
<br>
<br>
T U Č A P Y
<br> údaje k XXXX z pozemků
<br> katastrální území (k.ú.) kód k.ú.prům.XXXX XXX.půdy (Kč/mX) zjednodušená evidence pozemků
<br> Brandlín u Tučap 771180 6,51 není
Dvorce u Tučap 771198 5,58 není
Tučapy u Soběslavi 771201 6,00 odstraněna na celém k.ú <.>
<br> Na území obce Tučapy byla v katastrálním území Tučapy u Soběslavi provedena v průběhu roku
2017 obnova katastrálního operátu nebo pozemková úprava <.>
<br> Od roku 2018 se v tomto katastrálním území u pronajatých nebo propachtovaných pozemků <,>
dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci,které byly převedeny do parcel katastru,stává
poplatníkem daně vlastník nově vzniklých parcel <.>
<br> Vlastníkům těchto pozemků vzniká na zdaňovací období roku 2018 povinnost podat daňové
přiznání za nově vzniklé parcely pozemků bez ohledu na to,zda jsou i nadále pronajaty nebo
propachtovány nejpozději do 31.ledna 2018 <.>
<br> Koeficient pro stavební pozemky (F) je ze zákona na celém území obce: 1,0
<br>
údaje k XXXX ze staveb a jednotek
<br> Koeficient je pro níže uvedený předmět daně ze zákona na celém území obce: 1,0
budova obytného domu (H)
ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)
zdanitelná jednotka,jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)
ostatní zdanitelná jednotka (Z)
<br>
<br>
PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
<br> Daňové přiznání,případně dílčí daňové přiznání,je na zdaňovací období roku 2018 nutno podat
příslušnému územnímu pracovišti,kde je umístěn spis poplatníka,nejpozději do 31.ledna 2018 <.>
Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 23,který
je k dispozici na každém územním pracovišti,případně na níže uvedené internetové adrese <.>
<br>
Přiznání k XXXX z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové
adrese: http://www.financnisprava.cz.V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro
zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku <.>
<br> Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas,případně nebylo podáno vůbec,vzniká při
splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu <.>
<br>
úřední hodiny podatelen územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
<br> pondělí,středa 8:00 - 17:00 úterý,čtvrtek 8:00 - 15:30 pátek 8:00 - 14:00
<br>
<br>
PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
<br>
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč,je pro všechny poplatníky
daně splatná najednou do 31.května 2018.Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší
částce <.>
<br> Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč,je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně
provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 31.srpna a do
30.listopadu 2018,u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31.května a do 30 <.>
listopadu 2018 <.>
<br> Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti,vzniká
poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení <.>
<br> bezhotovostní placení daně
<br> bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - číslo: 7755-77627231/0710
<br>
IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231 BIC kód: CNBACZPP
<br>
konstantní symbol: 1148 – platba převodním příkazem
variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo,právnická osoba – IČ
<br> úhrada daně prostřednictvím SIPO
<br> Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
podle Podmínek zveřejněných Finanční správou <.>
<br> Pro zřízení služby poplatník vyplní „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím
SIPO“ a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní
platby SIPO doručí územnímu pracovišti,na němž má veden spis k XXXX z nemovitých věcí <.>
Spojovací číslo SIPO lze případně získat na kterékoliv poště.Pokud poplatník předá podklady
do 31.ledna 2018,bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2018.Daň bude automaticky
hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně
z nemovitých věcí <.>
<br>
<br>
zaslání údajů pro placení daně na e-mail
<br> Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně každý
rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu,tj.údaji o výši stanovené
daně,nedoplatku nebo přeplatku,údaji pro placení daně včetně QR kódu,umožňujícího platbu
prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací.V případě,že poplatník
opomene uhradit daň včas,zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku <.>
<br> Pro zřízení služby od roku 2018 popla...

Načteno

edesky.cz/d/1090647

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz