« Najít podobné dokumenty

Obec Velká Chyška - Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velká Chyška.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
čj,MP/l0380/2024/2eN č j.MP/ 10380/2024lZeN s pis.zn.: MP l 09964 12024 l ZeN oprávněná úřední osoba: XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XóX XXX iXX DIe rozdělovniku X]llillillllillll]lllilillillllilllililillililil|illllfliliiillililil MPACSsX]XXXXXX Pacoý,dne 2.'7.2024 veřejná vyhIáška STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRÁ\.Y PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACiCH opatř€níob€cné povaby :,li"ljl lY:::]:::"ťo,proJstiedl a.pamalkové pé.e Měslského úiad Paco\.mislné píislU5n) \prátniuldu poole uslanovenl § ll odsl,l nísň bl zákona c,500 2004 sb.sprálni r,ád.ve zneni pozd'e;srchpiedpisů (d;lejen spr.á\nl iádl.iako;prátní orgán piíslusný podle § I24';;r,<,> ';;;i;;" č.Jo| 2000 sb,<,> o provozu na pozemních komunikacich a o zmčnách něktérých záionů (zat"" ".i]"lJ"i,provozu),veznění pozdějších předpisů (dálejen 'zákon o silnlčnr.p,"rÓ,J'i"",iiil't",".r' o"aiiJa"" rU.U.rOrO swIETELSKY stavebn í s.r.o <.>,I Čo 480J5599,Pražská tř.ó.p.495/58,J70 04 České kterou zsstupuje Dopřa" <.>,"""u"",<,> sll1x.n"j"iiÉB uu oes:zt,H.ost oué Dvory 74,58ó 0I Jihlava ídáíejen"ndvrho\alel''),podle§77odsLiplnr,c)a§77od51,5/ákonao\ilničnímprovo7ua§I72 a l'7J 7ákona <.>,500 2004 Sb,<.> inrávní rád.'ve 7néni ň"raqi"r,'pi"áň^tia"i"''j.Í'1.1o,r',",<,> o,',o"pÉedchozím pisemném souhlasném stanovisku e.I"i.cn.a-á|*,;,1'r," ffi.ř,ii,'"'.',<.> i* ^,u,aroč.j,K R PJ-75299-žČJ_2024- 16l706-DI NG opatrenirn obecné povah1 stanoví přechodnou úpra\.u provozu na pozemních komunikacích komunikace: místní v k,ú,Velká Chyška od křižovatky se silnicí tII / l2813 směrem k Hutím termín: 8.7,2024 - 23.a.2021 akce: oprava vozovky velká chyška - Huť Podmínky pro proYedení přechodné úpřsvy provozu: l.Umístění dopravních značek_ donrávnich zarlzeni musi odpovidat priložené gratické situacidopravn lho,<,> načen l.klerá je nedílnoLr soucástr roholo opalieni,' -r- "-"' 2.Dopravni značení bude umístěno až bezprosredně pled začátkem zahájeni stavebních prací 5 ohledem na dobu poliebnou k ieiich insldl;ci,N*i_ri L."^e.'r".i i}i'l.ii"r,<,> il,"" <.>,o"**.<.>...
bez názvu
čj,MP/l0380/2024/2eN č j.MP/ 10380/2024lZeN s pis.zn.: MP l 09964 12024 l ZeN oprávněná úřední osoba: XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XóX XXX iXX DIe rozdělovniku X]llillillllillll]lllilillillllilllililillililil|illllfliliiillililil MPACSsX]XXXXXX Pacoý,dne 2.'7.2024 veřejná vyhIáška STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRÁ\.Y PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACiCH opatř€níob€cné povaby :,li"ljl lY:::]:::"ťo,proJstiedl a.pamalkové pé.e Měslského úiad Paco\.mislné píislU5n) \prátniuldu poole uslanovenl § ll odsl,l nísň bl zákona c,500 2004 sb.sprálni r,ád.ve zneni pozd'e;srchpiedpisů (d;lejen spr.á\nl iádl.iako;prátní orgán piíslusný podle § I24';;r,<,> ';;;i;;" č.Jo| 2000 sb,<,> o provozu na pozemních komunikacich a o zmčnách něktérých záionů (zat"" ".i]"lJ"i,provozu),veznění pozdějších předpisů (dálejen 'zákon o silnlčnr.p,"rÓ,J'i"",iiil't",".r' o"aiiJa"" rU.U.rOrO swIETELSKY stavebn í s.r.o <.>,I Čo 480J5599,Pražská tř.ó.p.495/58,J70 04 České kterou zsstupuje Dopřa" <.>,"""u"",<,> sll1x.n"j"iiÉB uu oes:zt,H.ost oué Dvory 74,58ó 0I Jihlava ídáíejen"ndvrho\alel''),podle§77odsLiplnr,c)a§77od51,5/ákonao\ilničnímprovo7ua§I72 a l'7J 7ákona <.>,500 2004 Sb,<.> inrávní rád.'ve 7néni ň"raqi"r,'pi"áň^tia"i"''j.Í'1.1o,r',",<,> o,',o"pÉedchozím pisemném souhlasném stanovisku e.I"i.cn.a-á|*,;,1'r," ffi.ř,ii,'"'.',<.> i* ^,u,aroč.j,K R PJ-75299-žČJ_2024- 16l706-DI NG opatrenirn obecné povah1 stanoví přechodnou úpra\.u provozu na pozemních komunikacích komunikace: místní v k,ú,Velká Chyška od křižovatky se silnicí tII / l2813 směrem k Hutím termín: 8.7,2024 - 23.a.2021 akce: oprava vozovky velká chyška - Huť Podmínky pro proYedení přechodné úpřsvy provozu: l.Umístění dopravních značek_ donrávnich zarlzeni musi odpovidat priložené gratické situacidopravn lho,<,> načen l.klerá je nedílnoLr soucástr roholo opalieni,' -r- "-"' 2.Dopravni značení bude umístěno až bezprosredně pled začátkem zahájeni stavebních prací 5 ohledem na dobu poliebnou k ieiich insldl;ci,N*i_ri L."^e.'r".i i}i'l.ii"r,<,> il,"" <.>,o"**.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/10364448

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velká Chyška      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz