« Najít podobné dokumenty

Obec Bezděkov pod Třemšínem - Záměr pronájmu pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bezděkov pod Třemšínem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu pozemku
OZNAMENI ZAN'{ERU
<br> Obec Bezddkov pod Tiemsinem
oznamuJe
<br> ve smyslu ustanovenf $ 39 odst.I zhkona 8.128/2000 Sb <.>,o obcfch,ve zn[ni
pozd6jSich piedpisri
<br> zhmilr pronajmout
<br> i6st pozemku parc.E.ll5712 o qimdle 18 m2 a i6st pozemku parc.i <.>
1162/4 o qfmiie 18 m2,v5e v k r[.Bezddkov pod Tiemsfnem,ve vlastnictvi
obce Bezd6kov pod T[em5fnem
<br> Pouienf:
Podle vy3e citovan6ho ustanoveni maji zdjemci pr6vo se k tomut o z6mlru
vyj6diit apiedloi,it sv6 nabidky <.>
Zdjemci se mohou sezndmit s podkladovymi materrfiy vyhl65en6ho zdmlru a
ziskatpotiebnd informace o piedmdtn6 nemovitosti na Obecnim iriadu
Bezddkov pod Tiemsinem <.>
<br> Vil6m Trika
starosta obce
<br> O zveiejndni zdmdrupronajmout shora uveden6 nemovitosti rozhodlo
zastupitelstvo obce na sv6m zaseddni dne 27.6.2024
<br> Vyvd5eno dne : I0.7.2024
Vyvd5eno na el.riiedni desce I0.7.2024
<br> Sejmuto dne : 26.7.2024
Sejmuto dne : 26.7.2024
<br> orEc lrzot(ov poo Nrullmy
262 42 Rolmil{l pod TI <.>
<br> tCo (n4$629
tf o.r+-tfr9t629 2
<br>
<br> 171/3
<br> 116U5
<br>,/.{s} /t
/y
<br> 171/2
<br> 171lL

Načteno

edesky.cz/d/10363237


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bezděkov pod Třemšínem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz