« Najít podobné dokumenty

Město Mikulov - Zveřejnění č. 8/B-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění č. 8/B-2024
Zveřejnění pronájmu bvtu č.8/B - 2024
<br> V souladu s čl.I písm.b) a II Oddílu II.Zásad pronajímání městských bytů a domů,schválených Radou města Mikulov platných k dnešnímu dni,zveřejňuje Město Mikulov záměr pronajmout v k.ú.Mikulov na Moravě následující městský b y t :
<br> - označení bytu: byt č.6 o velikosti 2+1 o výměře 46,45 m2,nacházející se ve III.nadzemním podlaží bytového domu na ul.Nová č.or.11,č.p.1028 vMikulově - minimální výše nájemného (vč.vybavení bytu,bez záloh na úhrady spojené s užíváním bytu) požadovaná městem: činí 6.000 Kč/měsíc.Výše peněžité jistoty,kterou je vybraný uchazeč povinen složit na účet) pronajímatele před uzavřením nájemní smlouvy,je 3násobkem měsíčního nájemného uvedeného V jeho nabídce ke zveřejnění <.>
<br> - náležitosti nabídky:
<br> Nabídka musí obsahovat údaje uvedené ve formuláři,který-' je přílohou Zveřejnění č.8/B-
<br> 2%.K nabídce musí být současně přiloženy následující doklady:
<br> 1) pracovní smlouva žadatele (případně dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) <,>
<br> 2) potvrzení o průměrném čistém měsíčním výdělku žadatele za předchozích 12 měsíců,popř.daňové přiznání k XXXX z příjmů fyzických osob za předchozí zdaňovací období,apod <.>,kdy z těchto listin bude zřejmé,že je V možnostech žadatele platit výši navrhovaného nájemného a úhrady za plnění poskytovaná V souvislosti s užíváním bytu <.>
<br> 3) výpis z centrální evidence exekucí,ne starší než jeden měsíc <.>
<br> Nedoložení uvedených listin a neprokázání možnosti hradit nabízené nájemné a úhradv za
<br> plnění poslu-tovaná V souvislosti s užíváním bvtu jsou důvodem k “řazení žadatele
<br> z hodnocení nabídek a výběru nájemce <.>
<br> - způsob podání nabídky: nabídky se podávají na formuláři vzalepené obálce označené těmito údaji: „NEOTVÍRAT — nabídka ke zveřejnění č.4/B- 2024“,V levém horním rohu obálky jménem a adresou zájemce,vpravém dolním rohu obálky adresou a číslem bytu,který zájemce žádá pronajmout (vzor obálky s požadovanými údaji...

Načteno

edesky.cz/d/10363129

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mikulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz