« Najít podobné dokumenty

Město Mikulov - Zveřejnění pronájmu bytu č. 6/B-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění pronájmu bytu č. 6/B-2024
Zveřejnění pronájmu bytu č.6/B - 2024
<br> V souladu s čl.I písm.b) a II Oddílu II.Zásad pronajímání městských bytů a domů,schválených Radou města Mikulov platných k dnešnímu dni,zVeřejňuje Město Mikulov záměr pronajmout v k.ú.Mikulov na Moravě následující městský b y t :
<br> - označení bytu: byt č.4 o velikosti 1+kk o výměře 33,58 m2,nacházející se V podkroví bytového domu na Náměstí č.or.23,č.p.28 v Mikulově - minimální výše nájemného (vč.vybavení bytu,bez záloh na úhrady spojené s užíváním bytu) požadovaná městem: činí 5.000 Kč/měsíc.Výše peněžité jistoty,kterou je vybraný uchazeč povinen složit na účet pronajímatele před uzavřením nájemní smlouvy,je 3násobkem měsíčního nájemného uvedeného v jeho nabídce ke zveřejnění <.>
<br> - náležitosti nabídky:
<br> Nabídka musí obsahovat údaíe uvedené ve formuláři.kten'f ie přílohou Zveřejnění č.6/B-
<br> %.K nabídce musí být současně přiloženy následující doklady:
<br> 1) pracovní smlouva žadatele (případně dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) <,>
<br> 2) potvrzení o průměrném čistém měsíčním výdělku žadatele za předchozích 12 měsíců,popř.daňové přiznání k XXXX z příjmů fyzických osob za předchozí zdaňovací období,apod <.>,kdy z těchto listin bude zřejmé,že je v možnostech žadatele platit výši navrhovaného nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu <.>
<br> 3) výpis z centrální evidence exekucí,ne starší než jeden měsíc <.>
<br> Nedoložení uvedení/ch listin a neprokázání možnosti hradit nabízené náiemné a úhradv za
<br> plnění poskrtovaná v souvislosti s užíváním b\-'1u jsou důvodem k vvřazení žadatele
<br> 2 hodnocení nabídek a výběru nájemce <.>
<br> - způsob podání nabídky: nabídky se podávají na formuláři vzalepené obálce označené těmito údaji: „NEOTVÍRAT — nabídka ke zveřejnění č.6/B-2024“,v levém horním rohu obálky jménem a adresou zájemce,vpravém dolním rohu obálky adresou a číslem bytu,který zájemce žádá pronajmout (vzor obálky s požadovanými údaji je přílohou to...

Načteno

edesky.cz/d/10363127

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mikulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz