« Najít podobné dokumenty

Praha 6 - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Generála Píky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ext_250737_Generala_Piky_oop_c492a01909
Úřad městské části Praha 6
<br> Čs.armády 23
<br> 160 52 Praha 6
<br> T: 220 189 111
<br> podatelna@praha6.cz
<br> www.praha6.cz
<br> IČ: 00063703
<br> DIČ: CZ00063703
<br> Datová schránka: bmzbv7c
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 6
<br> Úřad městské části
Odbor dopravy a životního prostředí
<br> Oddělení státní správy
<br> ZE DNE: 08.07.2024
NAŠE č.j.: MCP6 250737/2024
SPIS.ZNAČKA: SZ MCP6 250737/2024/54167/2
VYŘIZUJE: Mgr.XXXX XXXXXX Dle rozdělovníku
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: ptaraba@prahaX.cz
<br> DATUM: 10.07.2024
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 6,Úřad městské části,Odbor dopravy a životního prostředí,odd.státní správy
(dále též „správní orgán“),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,podle § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) a obecně
závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
po předchozím projednání věci s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajské ředitelství
policie hlavního města Prahy,odbor služby dopravního inženýrství,č.j.: KRPA-399363-2/ČJ-2023-
0000DŽ ze dne 05.12.2023,po posouzení žádosti v souladu s § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o silničním provozu v návaznosti na § 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),vydává opatření obecné povahy:
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Generála Píky v Praze 6 <.>
<br>
Jedná se o instalaci dočasného dopravního značení a zařízení dle odsouhlasené situace,která je
nedílnou součástí tohoto stanovení (viz příloha) <.>
<br>
v místě: Generála Píky – dle situace
důvod: pořizování audiovizuální tvorby,parkování vozidel filmové techniky
termín osazení: po naby...
ext_sit_oop_39a3f17c5e
E l 3 91728 609%“ '
<br> J
<br> 1013332 i \r
<br> gn mo
<br> ( C4a
<br> 430/26

Načteno

edesky.cz/d/10363037

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 6      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz