« Najít podobné dokumenty

Praha 6 - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Na Čihadle

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ext_sit_oop_240c23b525
NA PlSKACH
<br> WW! nemo-1 „Banco Mamma 9931110
<br> 1179130 1130/32 181184 1181186 „9111
<br> hAviUv zmá 1134134
<br> 1 íáaii'ů
<br> W
ext_247776_Na_Cihadle_oop_aa9f45c848
Úřad městské části Praha 6
<br> Čs.armády 23
<br> 160 52 Praha 6
<br> T: 220 189 111
<br> podatelna@praha6.cz
<br> www.praha6.cz
<br> IČ: 00063703
<br> DIČ: CZ00063703
<br> Datová schránka: bmzbv7c
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 6
<br> Úřad městské části
Odbor dopravy a životního prostředí
<br> Oddělení státní správy
<br> ZE DNE: 03.07.2024
NAŠE č.j.: MCP6 247776/2024
SPIS.ZNAČKA: SZ MCP6 247776/2024/53719/2
VYŘIZUJE: Mgr.XXXX XXXXXX Dle rozdělovníku
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: ptaraba@prahaX.cz
<br> DATUM: 09.07.2024
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 6,Úřad městské části,Odbor dopravy a životního prostředí,odd.státní správy
(dále též „správní orgán“),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na místních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),v platném
znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy <,>
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy po předchozím projednání věci s dotčeným orgánem
Policie České republiky,Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,odbor služby dopravní <,>
po posouzení žádosti v souladu s § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
v návaznosti na § 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění
(dále jen „správní řád“),vydává opatření obecné povahy:
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Na Čihadle,Fetrovská,Na Pískách <,>
<br> Hermelínská,Na Dyrince v Praze 6 <.>
<br>
<br> Jedná se o instalaci dočasného dopravního značení a zařízení dle odsouhlasené situace,která je
nedílnou součástí tohoto stanovení (viz příloha) <.>
<br>
v místě: Na Čihadle / dle situace
důvod: umístění zařízení staveniště
termín osazení: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
<br> (cca 7 dní před vyznačeným datem platnost...

Načteno

edesky.cz/d/10363036

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 6      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz