« Najít podobné dokumenty

Praha 6 - OPatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Suchdolské náměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ext_sit_oop_cb074a4aaf
Suchdolské náměstí
<br> U
hotelu
<br> S
uc
<br> hd
ol
<br> sk
é
<br> ná
m
<br> ěs
tí
<br> Os
vo
<br> bo
ze
<br> ní
<br> Int
er
<br> na
cio
<br> ná
lní
<br> Suchdolské náměstí
<br> K
m
<br> írám
<br> In
te
<br> rn
ac
<br> ion
áln
<br> í
<br> S
uchdolské
<br> nám
ěstí
<br> 610057
<br> 616735
<br> 616736
<br> 616734
<br> 610055
<br> 610061
<br> 610066
<br> 610058
<br> 610056
<br> 610067
<br> 615927
<br> 610054
<br> 610063
<br> 610062
<br> 610053
<br> 802/6
<br> 445/7
1205/2
<br> 470/3
<br> 470/17
<br> 1345/13
<br> 347/37
<br> 353/35
<br> 368/4
<br> 1211/5
<br> 1249/8
<br> 1253/11
<br> 370/39
<br> 619
<br> 746/12
<br> 390/1
<br> 801/9
<br> 742/2
<br> 734/3
<br> 1208/3
<br> 1231/8
<br> B
28
<br> E
13
<br> B
28
<br> E
8b E 13
<br> B
28
<br> E
8b
E
<br> 13
<br> Z
2
<br> E
13
<br> 1
<br> Z
2
<br> E
13
<br> 1
1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
0
<br> x
Z
<br> 4
a
<br> 3
x
<br> C
4
<br> b
<br> 2
x
<br> V
S
<br> 1
<br> A
6b
<br> A
15
<br> 120 cm
<br> 190 cm
<br> PROFIL KORIDORU PRO PĚŠÍ
<br> KORIDOR PRO PĚŠÍ ZE ZÁBRAN “Z 2”
V CELKOVÉ DÉLCE m35
<br> 150 cm
<br> 35 m
<br> ZNA KY B 28 BUDOU OSAZENY 7 DNÍ P EDEM S VYZNA ENÝM DATEM PLATNOSTI ZÁKAZUČ Ř Č
<br> OBEC: ČÁST:
<br> AKCE:
<br> OBJEKT / ÁST:Č
<br> FORMÁT:
<br> DATUM:
<br> VÝKRES.:č
<br> STUPEŇ: DIR
<br> STAVBA:
<br> Praha 6
<br> SITUACE DIO 14.05.2024 1.1
<br> VÝKOP PRO V ULICIKABEL
<br> SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTÍ
<br> 0967/19 FTTH_Suchdolské náměstí_PH_OK
<br> A3
<br> Suchdol
<br> Legenda:
<br> Provizorní dopravní zna eníč30 B 20a
<br> Stávající dopravní zna eníč
<br> Sloup veřejného osvětlení
<br> Zabraná část
<br> Oplocení
<br> B 28
<br> E 13 E13: datum záboru
<br> Výkop
<br> Přechodová lávka pro pěší
<br> Z 2
<br> E 131 Chodník uzavřen,použijte
koridor pro pěší
<br> Koridor pro pěší ze zábran Z2
<br> VÝKOP BUDE OHRAZEN <.>
PŘECHOD PŘES VÝKOPY BUDE
<br> UMOŽNĚN POMOCÍ LÁVEK PRO PĚŠÍ <.>
<br> VÝKOP U VJEZDŮ PO DOMLUVĚ
S MAJITELI DOTČENÝCH OBJEKTŮ
<br> 0 25 m
<br> DATUM
<br> DATUM
<br> DATUM
ext_246563_Suchdolske_nam_oop_c96e35d08f
Úřad městské části Praha 6
<br> Čs.armády 23
<br> 160 52 Praha 6
<br> T: 220 189 111
<br> podatelna@praha6.cz
<br> www.praha6.cz
<br> IČ: 00063703
<br> DIČ: CZ00063703
<br> Datová schránka: bmzbv7c
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 6
<br> Úřad městské části
Odbor dopravy a životního prostředí
<br> Oddělení státní správy
<br> ZE DNE: 03.07.2024
NAŠE č.j.: MCP6 246563/2024
SPIS.ZNAČKA: SZ MCP6 246563/2024/54218/2
VYŘIZUJE: Mgr.XXXX XXXXXX Dle rozdělovníku
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: ptaraba@prahaX.cz
<br> DATUM: 10.07.2024
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 6,Úřad městské části,Odbor dopravy a životního prostředí,odd.státní správy
(dále též „správní orgán“),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,podle § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) a obecně
závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
po předchozím projednání věci s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajské ředitelství
policie hlavního města Prahy,odbor služby dopravního inženýrství,č.j.: KRPA-219911-1/ČJ-2024-
0000DŽ ze dne 08.07.2024,po posouzení žádosti v souladu s § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o silničním provozu v návaznosti na § 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),vydává opatření obecné povahy:
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Suchdolské náměstí v Praze 6 <.>
<br>
Jedná se o instalaci dočasného dopravního značení a zařízení dle odsouhlasené situace,která je
nedílnou součástí tohoto stanovení (viz příloha) <.>
<br>
v místě: Suchdolské náměstí – dle situace
důvod: pokládka vedení elektron.Komunikací – výkopové práce
termín osazení: po nabytí ú...

Načteno

edesky.cz/d/10363034

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 6      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz