« Najít podobné dokumenty

Obec Třtěnice - Schválený závěrečný účet obce za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třtěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1342365784_0_Třtěnice - zpráva.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor analýz,podpory řízení a kontroly
<br> oddělení přezkumu hospodaření obcí
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Třtěnice,IČ: 00272248
<br> za rok 2023
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 21.09.2023
<br> - 11.04.2024
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Třtěnice v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 19.07.2023 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Třtěnice
<br> Třtěnice 127
<br> 507 04 Třtěnice
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starosta - XXXXXX XXXXXXXXX
<br> účetní - Ing.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením závěrečného přezkoumání:
XXXX XXXXXXXX
<br> - kontrolor pověřený řízením dílčího přezkoumání:
Věra Gilková
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 03.07.2023
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnoc...
VZZ 12_2023.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Třtěnice; IČO 00272248; Třtěnice 127,Třtěnice,507 04
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2024
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 5 068 020,64 0,00 5 031 624,00 0,00
I.Náklady z činnosti 4 871 645,04 0,00 4 713 056,20 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 245 984,65 0,00 215 817,39 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 313 821,94 0,00 356 159,71 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 530 819,79 0,00 300 529,99 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 2 935,00 0,00 7 185,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 132 752,66 0,00 1 438 575,05 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 589 701,00 0,00 1 437 847,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 222 256,00 0,00 228 934,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 669,00 0,00 1 838,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 925,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 3 200,00 0,00 270,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 200,00 0,00 100,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 1 223,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 29 271,00 0,00 8 708,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál...
Rozvaha 12_2023.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Třtěnice; IČO 00272248; Třtěnice 127,Třtěnice,507 04
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 51 821 078,87 15 168 501,19 36 652 577,68 34 190 799,57
A.Stálá aktiva 42 681 695,84 15 156 071,19 27 525 624,65 28 067 300,65
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 701 183,00 588 667,00 112 516,00 150 028,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 164 383,00 164 383,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 536 800,00 424 284,00 112 516,00 150 028,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 40 691 512,84 14 567 404,19 26 124 108,65 26 628 272,65
<br> 1.Pozemky 6 461 830,14 0,00 6 461 830,14 6 462 488,14031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 29 427 213,61 11 320 206,60 18 107 007,01 18 597 117,01021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 2 537 650,50 1 185 664,00 1 351 986,50 1 476 702,50022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 061 533,59 2 061 533,59 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 203 285,00 0,00 203 285,00 91 965,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 ...
Příloha 12_2023.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Třtěnice; IČO 00272248; Třtěnice 127,Třtěnice,507 04
<br> Za období: 12/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Uspořádání a označení položek nebylo změněno.Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek dle ČÚS č.708 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,ČÚS č.701- č.710 a metodiky JMK <.>
Způsob účtování zásob B.Opravné položky se účtují ročně.Způsob odepisování je rovnoměrný,o odpisech se účtuje ročně.Účetní jednotka neúčtuje o fondech <.>
Hranice pro drobný majetek je stanovena u drobného hmotného majetku nad 3 tis <.>,u drobného nehmotného majetku nad 7 tis.Přecenění na reálnou hodnotu se nebude
organizace provádět u majetku do výše 3% aktiv netto <.>
Účetní jednotka účtuje na podrozvahové účty takto
901 - od 1.000,- Kč do 6.999,99 Kč
902 - od 1.000,- Kč do 2.999,99 Kč
<br> Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly <.>
Organizace nemá hospodářskou činnost <.>
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 432 427,99 431 207,99
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 432 427,99 431 207,99
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majet...
Fin 2-12_2023.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Třtěnice; IČO 00272248; Třtěnice 127,Třtěnice,507 04
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 890 000,00 890 000,00 1 014 720,13Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 114,01
<br> 1112 70 000,00 70 000,00 83 826,56Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 119,75
<br> 1113 170 000,00 189 746,00 241 875,10Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 127,47
<br> 1121 1 100 000,00 1 100 000,00 1 754 506,67Příjem z daně z příjmů právnických osob 159,50
<br> 1122 49 970,00 49 970,00 49 970,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 2 990 000,00 2 990 000,00 3 155 957,49Příjem z daně z přidané hodnoty 105,55
<br> 1334 7 000,00 7 000,00 1 017,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 14,53
<br> 1341 5 000,00 5 000,00 5 800,00Příjem z poplatku ze psů 116,00
<br> 1345 185 000,00 185 000,00 197 440,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 106,72
<br> 1361 500,00 500,00 350,00Příjem ze správních poplatků 70,00
<br> 1381 35 000,00 35 000,00 44 799,89Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 128,00
<br> 1382 0,00 0,00 0,50Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1511 560 000,00 560 000,00 553 244,97Příjem z daně...

Načteno

edesky.cz/d/10362974

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třtěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz