« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlice (Pelhřimov) - Závěrečný účet obce Sedlice za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlice (Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva z přezkoumání hospodaření 2023 - Sedlice (01.01.2023 - 31.12.2023)
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 54272/2024 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sedlice
<br> se sídlem Sedlice 67,396 01 Humpolec,IČO: 00249041
za rok 2023
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 10.listopadu 2023 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.listopadu 2023 jako dílčí přezkoumání a dne 4.června 2024 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel
zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné
informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dne 4.června 2024 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Sedlice
<br> Sedlice 67
<br> 396 01 Humpolec
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Podklady předložily: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření obce Sedl...
Závěrečý účet obce Sedlice za rok 2023
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2023
Obec Sedlice
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Sedlice
Sedlice 67
396 01
<br> 00249041
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 776358181
E-mail ucetni.sedlice@seznam.cz
<br> Komentář
<br> Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2023
<br> 231 0100 KB běžný účet 1973674,40 Kč
<br> 231 0200 ČNB 2 001295,79 Kč
<br> Zůstatek pokladny 4586,- Kč
<br> Přílohou Závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ze dne 4.6.2024 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření obce Sedlice za rok 2023 bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>
<br> Přezkum provedl Krajský úřad kraje Vysočina,Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí <.>
<br> Výkaz Fin 2-12M o plnění rozpočtu vypracovdaný k 31.12.2023 je připraven k nahlédnutí v kanceláři OU po dobu vyvěšení návrhu
<br> Závěrečného účtu za rok 2023.Výkazy Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát a Příloha jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři OU po dobu vyvěšení
<br> návrhu Záveřečného účtu <.>
<br> Doplňující údaje
<br> Porovnání příjmů a výdajů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 2
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 4
<br> Majetek 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 8
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 10
<br> Vyúčtování finančních vztahů - příjmy k 31.12 11
<br> Vyúčtování finančních vztahů - výdaje k 31.12 12
<br> Strana
<br>
<br> Obec Sedlice,IČO 00249041 KEO4 1.13.0 UR053
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> Období: 12/2023
<br> Měsíc Příjmy Výdaje
<br> Leden 1 361 256,01 894 877,87
<br> Únor 335 223,03 260 486,49
<br> Březen 760 770,28 704 751,59
<br> Duben 291 980,68 170 312,09
<br> Květen 297 354,47 499 129,72
<br> Červen 686 622,85 158 609,38
<br> Červenec 497 666,61 1 113 684,81
<br> Srpen 475 673,91 786 560,87
<br> Září 451 882,14 397 827,37
<br> Říjen 295 981,02 517 068,98
<br...

Načteno

edesky.cz/d/10362635

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlice (Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz