« Najít podobné dokumenty

Obec Újezd VK - Závěrečný účet MK Ploština za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezd VK.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MK Ploština - Příloha za rok 2023.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Sdružení obcí mikroregionu Ploština; IČO 75021285; Újezd 272,Újezd,763 25
<br> Za období: 12/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 14.2.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,provádějící vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č.410/2009 Sb <.>,s účinností od 1.1.2010 <.>
Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem MD 406/ D 088 a MD 406/ D 078
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 2 do 80 tis.Kč Drobný dlouhodobý majetek
nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč.Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech.Cenné papíry a majetkové účasti:
Rozhodující vliv - pořizovací cenou Odpisový plán: k 31.12.2023.Účetní jednotka provádí čtvrtletní účetní odpisy <.>
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkod...
MK Ploština - Výkaz zisku a ztráty za rok 2023.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Sdružení obcí mikroregionu Ploština; IČO 75021285; Újezd 272,Újezd,763 25
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 14.2.2024
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 792 936,67 0,00 584 507,12 0,00
I.Náklady z činnosti 762 936,67 0,00 554 507,12 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 2 324,00 0,00 1 941,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 258 384,67 0,00 57 393,12 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 14 116,00 0,00 7 058,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 ...
MK Ploština - Rozvaha za rok 2023.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti:
<br> Sdružení obcí mikroregionu Ploština; IČO 75021285; Újezd 272,Újezd,763 25
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 14.2.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 11 575 218,16 4 199 427,00 7 375 791,16 4 575 566,03
A.Stálá aktiva 8 713 584,00 4 199 427,00 4 514 157,00 4 406 949,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 853 250,00 333 709,00 519 541,00 562 853,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 853 250,00 333 709,00 519 541,00 562 853,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 7 860 334,00 3 865 718,00 3 994 616,00 3 844 096,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 978 964,00 905 311,00 73 653,00 140 193,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 6 326 511,00 2 405 548,00 3 920 963,00 3 703 903,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 554 859,00 554 859,00 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek...
MK Ploština - FIN 2-12M za rok 2023.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Sdružení obcí mikroregionu Ploština; IČO 75021285; Újezd 272,Újezd,763 25
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 14.2.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 83 600,00 313 490,00 313 490,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 83 600,00Bez paragrafu 313 490,00 313 490,00 100,00XXXX
<br> 6409 2141 0,00 29,80 29,80Příjem z úroků 100,00
<br> 0,00Ostatní činnosti jinde nezařazené 29,80 29,80 100,006409 XXXX
<br> 100,00313 519,8083 600,00Celkem 313 519,80
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 3725 5169 0,00 239 580,00 239 580,00Nákup ostatních služeb 100,00
<br> 3725 6122 0,00 595 320,00 595 320,00Stroje,přístroje a zařízení 100,00
<br> 0,00Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 834 900,00 834 900,00 100,003725 XXXX
<br> 6310 5163 0,00 50,00 50,00Služby peněžních ústavů 100,00
<br> 0,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50,00 50,00 100,006310 XXXX
<br> 6409 5021 14 000,00 7 058,00 7 058,00Ostatní osobní výdaje 100,00
<br> 6409 5163 2 500,00 3 874,67 3 874,67Služby peněžních ústavů 100,00
<br> 6409 5169 10 000,00 14 880,00 14 880,00Nákup ostatních služeb 100,00
<br> 6409 5175 0,00 824,00 824,00Pohoštění 100,00
<br> 6409 5194 1 500,00 1 500,00 1 500,00Výdaje na věcné dary 100,00
<br> 6409 5222 30 000,00 30 000,00 30 000,00Neinvestiční transfery spolkům 100,00
<br> 58 000,00Ostatní činnosti jinde nezařazené 58 136,67 58 136,67 100,006409 XXXX
<br> 100,00893 086,6758 000,00Celkem 893 086,67
<b...
MK Ploština - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.pdf
Klasifikace: chráněný dokument
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 276 ■ podatelna@zlinskykraj.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolní
<br> DSO Sdružení obcí mikroregionu Ploština
Újezd 272
763 25 Újezd
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
<br> 11.března 2024 Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXX/XXXX IA
<br>
<br>
Zpráva č.363/2023/IA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Sdružení obcí mikroregionu Ploština,IČO: 75021285
<br> za rok 2023
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 24.11.2023 (dílčí přezkoumání)
<br> 08.03.2024 - 11.03.2024 (konečné přezkoumání)
<br>
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí a dle ustanovení § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích <.>
<br>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 29.08.2023 <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 11.03.2024 <.>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad,Újezd 272
<br> 763 25 Újezd
<br>
<br>
Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> DSO Sdružení obcí mikroregionu Ploština zastupovali:
předseda: XXXXXXXX XXXXXXXX
účetní: XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br>
2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu
<br>
Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2023 byl řádným způsobem zveřejněn
vyvěšením na úředních deskách členských obcí DSO ve dnech od 7.11.2022 -
bez data svěšení.V el.podobě byl návrh rozpočtu vyvěšen v rozmezí stejných
dnů.Ověřeno u obce Haluzice - zveřejněn ve dnech 7.11.2022 - doposud
a město Slavičín 9.11.2022 - doposud.V elektronické podobě byl návrh
rozpočtu na rok 2023 zveřejněn i na webových stránkách mikroregionu ve dnech
8.11.2022 - byl přístupný i v době kontroly.Návrh rozpočtu...
MK Ploština - Závěrečný účet za rok 2023.pdf
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2023
Sdružení obcí mikroregionu Ploština
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Sdružení obcí mikroregionu Ploština
Újezd 272
763 25
<br> 75021285
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon +420 577 350 121
E-mail obec.ujezd@ujezdvk.com
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 2
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 4
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 5
<br> Měsíční stav finančních prostředků 6
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 7
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 8
<br> Hlavní kniha syntetická 9
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 10
<br> Strana
<br>
<br> Sdružení obcí mikroregionu Ploština,IČO 75021285 KEO4 1.13.0 UR057
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Období 2023
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 313 490,00 0,00 0,00 0,004121
<br> Celkem 313 490,00 0,00 0,00 0,00
<br> Pol
<br> Transfery celkem 0,000,000,00313 490,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2023
<br>
<br> Sdružení obcí mikroregionu Ploština,IČO 75021285 KEO4 1.13.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2023
<br> SU Název 2021 2022 2023
<br> Nákladové účty
<br> 513 Náklady na reprezentaci 0,00 1 941,00 2 324,00
518 Ostatní služby 0,00 57 393,12 258 384,67
521 Mzdové náklady 0,00 7 058,00 14 116,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 488 115,00 488 112,00
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 0,00 30 000,00 30 000,00
<br> strana 2Závěrečný účet za rok 2023
<br>
<br> Sdružení obcí mikroregionu Ploština,IČO 75021285 KEO4 1.13.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2023...

Načteno

edesky.cz/d/10362569

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Újezd VK      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz