« Najít podobné dokumenty

Obec Újezd VK - Závěrečný účet Obce Újezd za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezd VK.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_2023.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Újezd; IČO 00284602; Újezd 272,Újezd,763 25
<br> Za období: 12/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 21.2.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti.Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám provádějící vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č.410/2009 Sb <.>,s účinností od 1.1.2010 <.>
Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem MD 406/D 088 a MD 406/ D 078 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 2 do 80 tis.Kč.Drobný dlouhodobý majetek
nehmotný - v pořizovací
ceně od 7 do 60 tis.Kč.Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech.Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv -
pořizovací cenou <.>
Odpisový plán: K 31.12.2023 účetní jednotka provádí čtvrtletní odpisy <.>
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 161 286,00 161 286,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 161 286,00 161 286,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závaz...
Výkaz zisku a ztráty_2023.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Újezd; IČO 00284602; Újezd 272,Újezd,763 25
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 21.2.2024
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 31 771 307,63 0,00 23 870 130,39 0,00
I.Náklady z činnosti 25 215 224,81 0,00 20 254 672,29 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 305 911,67 0,00 1 474 221,68 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 3 969 273,00 0,00 1 081 298,86 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 287 130,09 0,00 322 635,75 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 793 103,53 0,00 601 200,10 0,00
<br> 9.Cestovné 512 236,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 103 704,84 0,00 50 270,78 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 3 912 276,85 0,00 3 194 442,03 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 5 334 155,00 0,00 4 993 777,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 425 879,00 0,00 1 404 580,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 19 702,00 0,00 18 036,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 113 114,00 0,00 132 502,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 3 926,00 0,00 7 030,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 665,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 33 902,9...
Rozvaha_2023.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Újezd; IČO 00284602; Újezd 272,Újezd,763 25
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 21.2.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 355 429 482,11 86 463 605,97 268 965 876,14 259 950 799,02
A.Stálá aktiva 340 746 365,65 86 463 605,97 254 282 759,68 245 574 328,56
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 997 934,03 606 063,65 391 870,38 404 638,38
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 110 358,00 14 405,00 95 953,00 103 337,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 215 531,40 187 079,40 28 452,00 28 452,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 471 003,13 404 579,25 66 423,88 71 807,88019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 201 041,50 0,00 201 041,50 201 041,50041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 333 912 431,62 85 857 542,32 248 054 889,30 239 333 690,18
<br> 1.Pozemky 12 630 643,64 0,00 12 630 643,64 12 088 323,54031
<br> 2.Kulturní předměty 243 852,00 0,00 243 852,00 237 852,00032
<br> 3.Stavby 253 893 742,06 60 582 495,10 193 311 246,96 192 477 302,82021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 29 383 892,77 18 118 428,83 11 265 463,94 10 556 403,23022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 156 618,39 7 156 618,39 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 30 603 682,76 0,00 30 603 6...
FIN 2-12 M.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Újezd; IČO 00284602; Újezd 272,Újezd,763 25
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 19.2.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 3 500 000,00 4 181 798,12 4 181 798,12Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 100,00
<br> 1112 250 000,00 350 060,59 350 060,59Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 100,00
<br> 1113 600 000,00 1 010 600,00 1 010 557,64Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 100,00
<br> 1121 5 200 000,00 7 320 000,00 7 319 986,60Příjem z daně z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1122 150 000,00 920 550,00 920 550,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 11 800 000,00 13 196 000,00 13 195 921,02Příjem z daně z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 5 000,00 3 350,10 3 350,10Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 100,00
<br> 1335 0,00 82 152,76 82 152,76Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 100,00
<br> 1341 15 000,00 14 550,00 14 550,00Příjem z poplatku ze psů 100,00
<br> 1343 10 000,00 14 400,00 14 400,00Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 100,00
<br> 1345 550 000,00 558 942,00 558 942,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 100,00
<br> 1361 16 000,00 20 350,00 20 350,00Příjem ze správních poplatků 100,00
<br> 1381 50 000,00 186 790,00 186 787,38Příjem z daně z hazardních her s vý...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 - Obec Újezd.pdf
Klasifikace: chráněný dokument
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 276 ■ podatelna@zlinskykraj.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolní
<br> Obec Újezd
Újezd 272
763 25 Újezd
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
<br> 12.března 2024 Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX IA
<br>
<br>
Zpráva č.290/2023/IA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Újezd,IČO: 00284602
<br> za rok 2023
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 20.11.2023 - 21.11.2023 (dílčí přezkoumání)
<br> 11.03.2024 - 12.03.2024 (konečné přezkoumání)
<br>
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí a dle ustanovení § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích <.>
<br>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 22.08.2023 <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 12.03.2024 <.>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Újezd,Újezd 272
<br> 763 25 Újezd
<br>
<br>
Přezkoumání vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Obec zastupovali:
starosta: XXXXXXXX XXXXXXXX
účetní: XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br>
2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu
<br>
Návrh rozpočtu obce Újezd na rok 2023 byl zpracován na straně příjmů a výdajů
na paragrafy v členění dle rozpočtové skladby.Návrh rozpočtu předpokládal
rozpočet na straně příjmů ve výši 28 249 559,00 Kč a na straně výdajů ve výši
25 479 580,00 Kč.Přebytek byl krytý zůstatkem finančních prostředků na
běžných účtech ve výši 2 436 643,00 Kč (pol.8115) a splátkou dlouhodobého
úvěru ve výši 333 336,00 Kč (pol.8124).Návrh rozpočtu byl zveřejněn na
fyzické úřední desce a také v elektronické podobě od 7.2.2023 doposud <,>
zveřejnění návrhu rozpočtu bylo ověřeno...
Závěrečný účet za rok 2023.pdf
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2023
Obec Újezd
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Újezd
Újezd 272
763 25
<br> 00284602
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon +420 577 350 121
E-mail obec.ujezd@ujezdvk.com
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Hlavní kniha syntetická 12
<br> Závěrečné zápisy 15
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 16
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 18
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 19
<br> Strana
<br>
<br> Obec Újezd,IČO 00284602 KEO4 1.13.1 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2023
<br> SU Název 2021 2022 2023
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 1 413 273,48 1 474 221,68 1 305 911,67
502 Spotřeba energie 1 092 228,64 1 081 298,86 3 969 273,00
504 Prodané zboží 553 956,78 322 635,75 287 130,09
511 Opravy a udržování 386 858,48 601 200,10 1 793 103,53
512 Cestovné 651,00 0,00 236,00
513 Náklady na reprezentaci 104 147,61 50 270,78 103 704,84
518 Ostatní služby 6 681 457,82 3 194 442,03 3 912 276,85
521 Mzdové náklady 4 631 150,00 4 993 777,00 5 334 155,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 472 892,00 1 404 580,00 1 425 879,00
525 Jiné sociální pojištění 17 791,00 18 036,00 19 702,00
527 Zákonné sociální náklady 125 718,00 132 502,00 113 114,00
538 Jiné daně a poplatky 11 396,00 7 030,00 3 926,00
542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 665,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 23 792,00 33 902,95 0,00
547 XXXXX a škody XXX XXX,XX X,XX X,00
549 Ostatní náklady z činnosti 18 451,29 203 118,74 217 293,40
551 Odpisy dlo...

Načteno

edesky.cz/d/10362567

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej nemovitosti   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Újezd VK      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz