« Najít podobné dokumenty

Obec Čenkov u Bechyně - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čenkov u Bechyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-1384110554-0-oop-stanoveni-prech.upr.provozu-na-sil.-ii.159-iii.0237-k.u.-cenkov-u-bechyne-rek.-mostu-ev.c.-0237-1-2-.pdf
Město Týn nad Vltavou,náměstí Míru 2,375 01 Týn nad Vltavou,tel.385 772 200,fax 385 731 624
posta@tnv.cz,www.tnv.cz,ID tn8b4c3
<br>
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Týn nad Vltavou
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br>
Číslo jednací: MÚT/19064/2024/OD/OrV
<br> Spisová značka: MÚT/17827/2024/OD-199 STRABAG Silnice a.s <.>
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ: 45359041
<br>
<br> Vaše značka:
<br>
Vyřizuje: Vlasta Oriniaková,DiS.<,>
oprávněná úřední osoba
<br>
<br> Telefon: 385 772 283
<br> E-mail: vlasta.oriniakova@tnv.cz
<br> Datum: 10.07.2024
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou,jako správní orgán příslušný podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který
podala společnost
<br> STRABAG Silnice a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5,IČ: 45359041
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),na základě
písemného souhlasu Policie ČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Dopravního inspektorátu České
Budějovice,č.j.: KRPC-9-407/ČJ-2024-020106 ze dne 14.06.2024 a písemného souhlasu správce silnice – Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje p.o <.>,závod České Budějovice,ze dne 14.06.2024 <,>
<br>
stanovuje
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnicích II/159,III/0237,III/0236 v katastrálních územích Čeňkov u Bechyně
Smilovice u Týna nad Vltavou,spočívající v umístění dopravního značení na pozemních komunikacích dle
přiložené situace dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) z důvodu rekonstrukce mostu ev.č.0237-1
na silnici III/0237 v k.ú.Čeňkov u Bechyně v term...

Načteno

edesky.cz/d/10362420

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čenkov u Bechyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz