« Najít podobné dokumenty

Obec Lesní Jakubov - Zpráva o prezkoumání hospodaření obce Lesní Jakubov za tok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesní Jakubov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o prezkoumání hospodaření obce Lesní Jakubov za tok 2023
Krajskf uiad Kraje Vysodina odbor kontroly Zizkova 1882157,586 01 Jihlava Stejnopis c.: 1 e.1.: XUlt 52O68t2O24 KO Zprflva o vfsledku piezkoumdni hospodaienl obce Lesni Jakubov se sidlem LesniJakubov 30,67573 Rapotice,leo: OO37B03B za rok 2023 Piezkoum6ni hospodaieni za rok 2023 bylo zah6jeno pisemnyTm ozn6menlm dorucenfm 0zemnimu celku dne 6.listopadu 2023 podle $ 5 odst.3 z6kona d,<.> 42012004S,b <.>,o piezkoum6v6ni hospodaienI dzemnlch samospr6vnfch celkfr a dobrovolnfch svazkfr obci (d5le jen zdkon o piezkoum6v5nI hospodaieni).Piezkoum6ni bylo provedeno dne 27.listopadu 2023 jako dildi piezkoumdni a dne 29.kvEtna 2024 jako konedn6 piezkoumAni na zdkladd ZSdosti obce v souladu s $ 4 zdkona o piezkoumiv6ni hospodaien( a podle $ 42 zdkona t.12812000 Sb <.>,o obclch.Poslednim kontrolnlm 0konem,kterf piedch6zel zpracovAni t6to zprdrvy o vfsledku piezkoumdn[ hospodaieni,bylo pod6ni piedbdZne informace o kontrolnich zjistenich a projedndni n6vrhu zprbvy o vfsledku piezkoum6ni hospodaieni dne 29.kvdlna 2024.Misto provedeni piezkoumini: Obec Lesnf Jakubov Lesni Jakubov 30 67573 Rapotice PiezkoumSni vykonali: - kontrolor povr6ienyi iizenim piezkoum6ni: povdien i 6islo 20235310257 - kontrolor: povdieni 6islo 20235375556 Podklady piedloiili: lng.Martina Boh66kovi Vejskalovd lng.MichaelVecheta lng.Martin Bochnliek - XXXXXXXX XXXX Hortovd - ddetni PiedmXt piezkoumAni: PiedmXtem piezkoumdni hospodaieni jsou oblasti piezkoumdnl uveden6 v $ 2 odst.1 a 2 zhkona o piezkoumSv6ni hospodaieni.Piezkoum6ni hospodaieni bylo provedeno vlib6rovyTm zp0sobem s ohledem na vfznamnost jednotlivfch skutecnosti podle piedmrbtu a obsahu piezkoumdni.Pii posuzovdni jednotlivyich prdvnich rikon0 se vych6zi ze zndni pr6vnfch piedpisir platnfch ke dni uskutecndnItohoto rikonu.Ziakova 1882157,586 01 Jihlava,ICO: ZOAgOzagt lD datov6 schriinky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz A.VVsledek piezkoum6ni Pii konecn6m piezkoumAni hospodaieni a nedostatky.obce Lesnl Jakubov nebyly zjiit6ny chyby B.P tat ...

Načteno

edesky.cz/d/10362392

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesní Jakubov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz