« Najít podobné dokumenty

Obec Pustověty - Schválený závěrečný účet za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustověty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Pustověty; IČO 00244287; Pustověty 62,Pustověty,270 23
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2024
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 4 878 592,03 0,00 3 785 965,94 0,00
I.Náklady z činnosti 4 673 339,03 0,00 3 617 685,94 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 232 757,38 0,00 198 929,90 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 273 738,62 0,00 90 247,45 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 39 626,62 0,00 23 735,72 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 94 937,92 0,00 70 087,30 0,00
<br> 9.Cestovné 512 22 386,00 0,00 14 369,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 24 268,91 0,00 26 016,21 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 571 171,66 0,00 512 452,07 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 392 544,00 0,00 1 349 219,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 185 055,00 0,00 230 900,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 1 643,00 0,00 2 173,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 3 500,00 0,00 1 500,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 2 944,28 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 6 781,0...
Rozvaha.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy
<br> Obec Pustověty; IČO 00244287; Pustověty 62,Pustověty,270 23
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 60 721 267,09 10 738 821,26 49 982 445,83 50 154 232,05
A.Stálá aktiva 57 334 625,26 10 738 821,26 46 595 804,00 47 441 946,72
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 39 422,00 39 422,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 39 422,00 39 422,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 57 295 203,26 10 699 399,26 46 595 804,00 47 441 946,72
<br> 1.Pozemky 5 402 985,63 0,00 5 402 985,63 5 410 081,35031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 49 656 989,37 9 315 924,00 40 341 065,37 41 752 752,37021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 969 685,00 144 932,00 824 753,00 252 113,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 238 543,26 1 238 543,26 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 27 000,00 0,00 27 000,00 27 000,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br...
Příloha.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy
<br> Obec Pustověty; IČO 00244287; Pustověty 62,Pustověty,270 23
<br> Za období: 12/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o omezení nebo ukončení své činnosti v
dohledné budoucnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Změna předmětu podnikání nebo jiné činnosti nenastala <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na koruny Kč <.>
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve
zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek
porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O případné rozdíly
vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha <.>
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky <.>
U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn
k účtům:377 nebo 378
Použité účetní metody:
Způsob účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
Majetek je veden v účetnictví v pořizovacích cenách analyticky dle položek <.>
Majetek určený k prodeji je oceněn reálnou hodnotou <.>
Způsob účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku:
od pořizovací ceny Kč 3000,-- do Kč 40000,-- je veden na účtě 028 se současným odpisem při pořízení na účet 088 <.>
Způsob účtování dlouhodobého nehmotného majetku:
od pořizovací ceny Kč 3000,-- do Kč 60000 je veden na účtě 018 se současným odpisem na účet 078 při pořízení <.>
Jiný drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek od 500,- Kč do 3000,- Kč pořizovací ceny s dobou použitelnosti delš...
FIN 2-12 M.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti státní správy
<br> Obec Pustověty; IČO 00244287; Pustověty 62,Pustověty,270 23
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 5.2.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 450 000,00 450 000,00 551 350,18Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 122,52
<br> 1112 17 000,00 17 000,00 45 943,12Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 270,25
<br> 1113 58 000,00 58 000,00 132 571,77Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 228,57
<br> 1121 570 000,00 570 000,00 961 507,67Příjem z daně z příjmů právnických osob 168,69
<br> 1122 100 000,00 100 000,00 93 670,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 93,67
<br> 1211 1 369 000,00 1 369 000,00 1 729 917,27Příjem z daně z přidané hodnoty 126,36
<br> 1339 61 800,00 61 800,00 0,00Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění voblasti životního prostředí a pokuta za nedodaný objem biopaliv 0,00
<br> 1341 4 000,00 4 000,00 3 200,00Příjem z poplatku ze psů 80,00
<br> 1342 7 000,00 7 000,00 5 172,00Příjem z poplatku z pobytu 73,89
<br> 1345 0,00 120 000,00 113 594,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 94,66
<br> 1361 2 000,00 2 000,00 1 100,00Příjem ze správních poplatků 55,00
<br> 1381 15 000,00 15 000,00 24 549,68Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 163,66
<br> 1382 0,00 0,00 0,27Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kro...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.pdf
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_076442/2023/KUSK
Čj.: 004740/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br>
PUSTOVĚTY
IČ: 00244287
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
07.08.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 27.05.2024
▪ 11.10.2023
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br> Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Pustověty
Pustověty 62
270 23 Křivoklát
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci územního celku:
XXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.XX.XXXX pod č.j.104415/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pra...

Načteno

edesky.cz/d/10362274

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustověty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz