« Najít podobné dokumenty

Obec Pustověty - Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ na části k.ú. Pustověty.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustověty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ukončení aktualizace BPEJ.pdf
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Rakovník
<br> Lubenská 2250,26901 Rakovník
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 235023/2024/Háj <.>
UID: spudms00000014653754
Spisová značka: SP2747/2024-537213
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.hajek@spucr.cz
<br> Datum: 8.7.2024
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Rakovník,jako správní orgán
věcně a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně
ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s § 6 odst.3 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje <,>
že
<br>
dnem 14.6.2024 byla ukončena aktualizace BPEJ na části katastrálního území Pustověty- pozemky KN p.č <.>
314/55,314/92,348/1
<br>
<br> Ke dni 8.7.2024 je vyhlášena platnost nové mapy BPEJ v části katastrálního území Pustověty a žádá tímto
obecní úřad v Pustovětech,o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj,Pobočky Rakovník a Obecního úřadu Pustověty <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
vedoucí Pobočky Rakovník
Státní pozemkový úřad
<br>
<br> Rozdělovník:
1.Katastrální úřad,pro Středočeský kraj,Katastrální pracov...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustověty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz