« Najít podobné dokumenty

Obec Borovany - Výkazy 6/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

hlavni-kniha-analyticka913370705.pdf
Obec Borovany,IČO 00511455 KEO4 1.13.1 UC002
<br> Hlavní kniha analytická
<br> Období: 6/2024
Součtování:
<br> Třídění:
<br> Účtová třída vzestupně,SU vzestupně
AU vzestupně
<br> SU AU Má dáti Dal DalMá dáti DalMá dáti DalMá dáti
P o č á t e č n í s t a v R o č n í o b r a t y M ě s í č n í o b r a t y Z ů s t a t e k
<br> Název SU
018 0100 159 594,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 594,90 0,00Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,000,00 159 594,90159 594,90 0,00 0,000,000,00
021 0100 1 156 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156 787,00 0,00Stavby - bytové domy - zástava
021 0200 2 200 772,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 772,20 0,00Stavby - budovy pro služby obyvatelstvu
021 0300 399 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 532,00 0,00Stavby - jiné nebytové a nebytové jednotky
021 0400 11 095 263,82 0,00 55 612,80 0,00 55 612,80 0,00 11 150 876,62 0,00Stavby - komunikace a veřejné osvětlení
021 0500 14 984 040,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 984 040,21 0,00Stavby - inženýrské sítě
021 0600 3 875 185,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 875 185,82 0,00Stavby - ostatní stavby
<br> Celkem za SU: 021 Stavby 55 612,8055 612,80 33 767 193,8533 711 581,05 0,00 0,000,000,00
022 0300 45 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 278,00 0,00Samost.mov.hm.věci a soubory
022 0400 531 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 108,00 0,00Samost.movité věci a soubory - ostatní
022 0600 276 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 415,00 0,00Samost.movité věci a soubory
<br> Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných 0,000,00 852 801,00852 801,00 0,00 0,000,000,00
028 0000 1 069 664,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 069 664,10 0,00Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,000,00 1 069 664,101 069 664,10 0,00 0,000,000,00
031 0200 2 337 861,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 337 861,34 0,00Pozemky - lesní
031 0300 804 988,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804 988,80 0,00Pozemky - zahrady,pastviny,lo
03...
priloha809113633.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Borovany; IČO 00511455; Borovany 23,Borovany,398 43
<br> Za období: 6/2024
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 30.6.2024
<br> Okamžik sestavení: 9.7.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 12Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 12 351,00 12 351,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 12 351,00 12 351,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé...
vykaz-zisku-a-ztraty972315049.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Borovany; IČO 00511455; Borovany 23,Borovany,398 43
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 9.7.2024
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 30.6.2024
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 6/2024
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 1 812 388,90 0,00 3 553 454,91 0,00
I.Náklady z činnosti 1 678 804,60 0,00 3 325 439,71 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 163 388,59 0,00 235 441,35 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 101 613,27 0,00 247 887,37 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 235 632,25 0,00 166 754,73 0,00
<br> 9.Cestovné 512 2 264,88 0,00 7 183,46 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 17 371,00 0,00 33 899,15 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 691 488,61 0,00 938 053,25 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 424 345,00 0,00 710 880,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 42 482,00 0,00 77 910,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 3 745,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 6 000,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br...
rozvaha233437666.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Borovany; IČO 00511455; Borovany 23,Borovany,398 43
<br> Za období: 6/2024
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 30.6.2024
<br> Okamžik sestavení: 9.7.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 47 952 181,72 9 091 102,35 38 861 079,37 37 730 421,05
A.Stálá aktiva 40 375 296,45 9 091 102,35 31 284 194,10 31 228 800,30
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 159 594,90 159 594,90 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 159 594,90 159 594,90 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 40 215 701,55 8 931 507,45 31 284 194,10 31 228 800,30
<br> 1.Pozemky 4 012 391,60 0,00 4 012 391,60 4 012 610,60031
<br> 2.Kulturní předměty 115 561,00 0,00 115 561,00 115 561,00032
<br> 3.Stavby 33 767 193,85 7 556 777,35 26 210 416,50 26 154 803,70021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 852 801,00 305 066,00 547 735,00 547 735,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 069 664,10 1 069 664,10 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 398 090,00 0,00 398 090,00 398 090,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý ...
vykaz-fin-2-12-m869545901.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Borovany; IČO 00511455; Borovany 23,Borovany,398 43
<br> Za období: 6/2024
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 30.6.2024
<br> Okamžik sestavení: 9.7.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 650 000,00 650 000,00 319 250,76Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 49,12
<br> 1112 50 000,00 50 000,00 9 563,81Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 19,13
<br> 1113 130 000,00 130 000,00 70 822,64Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 54,48
<br> 1121 1 000 000,00 1 000 000,00 389 963,13Příjem z daně z příjmů právnických osob 39,00
<br> 1122 90 000,00 90 000,00 0,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 0,00
<br> 1211 1 900 000,00 1 900 000,00 945 138,53Příjem z daně z přidané hodnoty 49,74
<br> 1335 0,00 509,20 509,20Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 100,00
<br> 1341 6 000,00 6 000,00 5 700,00Příjem z poplatku ze psů 95,00
<br> 1345 115 000,00 115 000,00 104 400,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 90,78
<br> 1361 7 000,00 7 000,00 4 850,00Příjem ze správních poplatků 69,29
<br> 1381 30 000,00 30 000,00 7 739,71Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher za zdaňovací období do roku 2023 25,80
<br> 1386 0,00 10 000,00 7 505,78Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických herneprovozovaných prostřednictvím internetu 75,06
<br> 1387 0,00 5 613,90 3 365,19Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvíminter...

Načteno

edesky.cz/d/10362083

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz