« Najít podobné dokumenty

Obec Vlachova Lhota - Schválený závěrečný účet obce za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlachova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.pdf
Klasifikace: chráněný dokument
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 276 ■ podatelna@zlinskykraj.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolní
<br> Obec Vlachova Lhota
Vlachova Lhota 68
766 01 Valašské Klobouky
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
<br> 12.dubna 2024 Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX IA
<br>
<br>
Zpráva č.309/2023/IA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vlachova Lhota,IČO: 46276033
<br> za rok 2023
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 09.11.2023 (dílčí přezkoumání)
<br> 11.04.2024 - 12.04.2024 (konečné přezkoumání)
<br>
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí a dle ustanovení § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích <.>
<br>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 22.08.2023 <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 12.04.2024 <.>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Vlachova Lhota,Vlachova Lhota 68
<br> 766 01 Valašské Klobouky
<br>
<br>
Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Obec zastupovali:
starosta: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
účetní: XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br>
2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu
<br>
Návrh rozpočtu obce Vlachova Lhota na rok 2023 byl zpracován na straně příjmů
dle tříd a na straně výdajů na paragrafy v členění dle rozpočtové skladby <.>
Návrh rozpočtu předpokládal rozpočet na straně příjmů ve výši 5 288 400,00 Kč
a na straně výdajů ve výši 5 166 350,00 Kč,financování ve výši -122 050,00 Kč
(pol.8115).Závazným ukazatelem na straně příjmů byly třídy,na straně výdajů
paragrafy.Návrh rozpočtu byl zveřejněn na fyzické úřední desce a také
v elektronické podobě od 2.12.2022 doposud,zveřejnění...
Vykaz_zisku_a_ztraty_2023-12.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Vlachova Lhota; IČO 46276033; Vlachova Lhota 68,Vlachova Lhota,766 01
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 15.3.2024
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 5 588 194,85 0,00 6 358 197,41 0,00
I.Náklady z činnosti 5 425 059,35 0,00 6 164 753,24 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 331 740,03 0,00 495 983,20 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 317 441,00 0,00 387 805,74 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 163 677,34 0,00 651 766,42 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 38 769,00 0,00 11 587,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 2 013 553,99 0,00 1 438 392,30 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 430 539,00 0,00 1 640 811,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 302 715,00 0,00 398 199,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 3 052,00 0,00 3 118,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 9 530,00 0,00 2 814,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný mater...
Schválený závěrečný účet za rok 2023.pdf
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Návrh - Závěrečný účet za rok 2023
Obec Vlachova Lhota
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Vlachova Lhota
Vlachova Lhota 68
766 01
<br> 46276033
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 731543078
E-mail vlachova.lhota@tiscali.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Strana
<br>
<br> Obec Vlachova Lhota,IČO 46276033 KEO4 1.12.14 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2023
<br> SU Název 2021 2022 2023
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 285 617,31 495 983,20 331 740,03
502 Spotřeba energie 224 149,81 387 805,74 317 441,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 2 861,00 0,00 0,00
511 Opravy a udržování 53 263,55 651 766,42 163 677,34
513 Náklady na reprezentaci 7 680,00 11 587,00 38 769,00
518 Ostatní služby 941 644,68 1 438 392,30 2 013 553,99
521 Mzdové náklady 1 244 591,00 1 640 811,00 1 430 539,00
524 Zákonné sociální pojištění 351 788,00 398 199,00 302 715,00
525 Jiné sociální pojištění 2 388,00 3 118,00 3 052,00
538 Jiné daně a poplatky 2 814,00 2 814,00 9 530,00
542 Jiné pokuty a penále 10 000,00 0,00 0,00
549 Ostatní náklady z činnosti 203 679,42 2 711,57 14 307,99
551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 038 393,00 989 437,00 774 820,00
554 Prodané pozemky 0,00 3 336,20 0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 97 620,80 138 791,81 24 914,00
562 Úroky 10 049,52 0,00 0,00
563 Kurzové ztráty 88 611,67 47 644,67 9 068,50
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 128 935,20 145 799,50 154 067,00
<br> strana 1Zá...
Rozvaha_2023-12.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Vlachova Lhota; IČO 46276033; Vlachova Lhota 68,Vlachova Lhota,766 01
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 15.3.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 124 684 582,14 17 254 067,26 107 430 514,88 106 171 808,68
A.Stálá aktiva 73 438 881,28 17 254 067,26 56 184 814,02 52 884 467,43
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 878 754,10 860 411,10 18 343,00 25 186,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 177 203,10 177 203,10 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 701 551,00 683 208,00 18 343,00 25 186,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 72 504 763,18 16 393 656,16 56 111 107,02 52 803 917,43
<br> 1.Pozemky 33 176 513,47 0,00 33 176 513,47 32 949 260,46031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 30 918 030,47 9 912 460,50 21 005 569,97 18 390 461,97021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 6 115 564,58 4 302 879,00 1 812 685,58 1 326 275,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 19 550,00 495,00 19 055,00 19 055,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 177 821,66 2 177 821,66 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 97 283,00 0,00 97 283,00 118 865,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na d...
Priloha_2023-12.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Vlachova Lhota; IČO 46276033; Vlachova Lhota 68,Vlachova Lhota,766 01
<br> Za období: 12/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 15.3.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 1.Zásoby pořizovací cena,způsob účtování B,drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis.Kč,drobný dlouhodobý majetek nehmotný v pořizovací
ceně od 1 do 60 tis.Kč,hmotný a nehmotný DM vytvořen vlastní činností -
v roce 2021 nebyl takový majetek pořízen.Cenné papíry a majetkové účasti - rozhodující vliv:pořizovací cenou.Ostatní finanční investice neurčené k obchodování - reálná
hodnota,rozdíl ocenění na účtu 407 <.>
2.Změny způsobu oceńování nenastaly <.>
3.Účetní jednotka provádí účetní odpisy,které probíhají od roku 2012.Odepisování je zvoleno čtvrtletně <.>
4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je stanovené dle denního kurzu ČNB,přepočet cizích měn k 30.6.2021 kurzem ČNB <.>
5.Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648) nebo rozvahově (přes účty 401 a 419)
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 599 543,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 1,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 599 542,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předf...
Fin212M_2023-12.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Vlachova Lhota; IČO 46276033; Vlachova Lhota 68,Vlachova Lhota,766 01
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 585 000,00 595 000,00 594 974,71Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 100,00
<br> 1112 40 000,00 50 500,00 50 330,51Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 99,66
<br> 1113 121 900,00 145 300,00 145 293,93Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 100,00
<br> 1121 854 500,00 1 052 500,00 1 052 450,63Příjem z daně z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1211 2 074 500,00 2 074 500,00 1 897 244,44Příjem z daně z přidané hodnoty 91,46
<br> 1335 0,00 1 310,00 1 300,20Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 99,25
<br> 1341 1 750,00 1 750,00 1 470,00Příjem z poplatku ze psů 84,00
<br> 1345 82 000,00 99 600,00 99 564,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 99,96
<br> 1361 500,00 500,00 400,00Příjem ze správních poplatků 80,00
<br> 1381 21 000,00 30 000,00 26 856,00Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 89,52
<br> 1382 0,00 1,00 0,32Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 32,00
<br> 1511 105 000,00 107 600,00 107 596,50Příjem z daně z nemovitých věcí 100,00
<br> 4111 50 000,00 50 000,00 38 600,00Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státníhorozpočtu 77,20
<br> 4112 74 900,00 74 900,00 74 900,00Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámcisou...

Načteno

edesky.cz/d/10362065

Meta

Rozpočet   Volby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlachova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz