« Najít podobné dokumenty

Obec Hrčava - Závěrečný účet obce Hrčava za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrčava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodářství
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 2771/117,702 00 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br>
<br> Klasifikace informací: Veřejná
<br> KUMSX02T76XM
<br>
<br>
Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrčava <,>
<br> IČ 00296732 za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 bylo provedeno v souladu s § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>
na základě písemné žádosti ze dne 29.6.2023 <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31.10.2023 bylo vykonáno dne 20.11.2023 kontrolní skupinou
ve složení:
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2023 bylo vykonáno dne 6.5.2024 kontrolní skupinou
ve složení:
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Místem provedení dílčího i závěrečného přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Hrčava <.>
<br>
Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2023 dne 3.11.2023 <.>
<br>
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 6.5.2024 <.>
<br> Zástupci územního celku,kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- XXXX XXXXXXX,starosta
<br> - XXXXX XXXXXXXX,referentka OÚ
- Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,externí účetní
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 bylo provedeno v rozs...
Inventarizační zpráva
Obec Hrčava,739 98 Hrčava 53.IČ: 00296732 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb.<.> Českými účetními standardy č.708 a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizcei majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2023 Průběh inventarizace:
<br> Datum zaháj Datum ukon
<br> 03012024 31012024
<br> Inventarizace byla provedena komise ve složení:
<br> Předseda: XXXXX XXXXXXXXX Člen: XXXXXX XXXXX Člen: XXXXX XXXXXXXX Člen: XXXX XXXXXX
<br> Člen:
<br> Výsledek inventarizace:
<br> inventurní stav zjištěný
<br> půlgštlša popis inventarizací- netto ucetnl stav - netto manko prebytck 01 S Drobný dlouh.nehm.m.22 295,00 Kč 22 295,00 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 019 Ostatní dlouh.nehm.m.101 325.00 Kč 101 325.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 021 Stavby 27 811 157,31 Kč 27 811 157,31 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 022 Samostatné movité věci 191 537,00 Kč 191 537.00 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 028 Drobný dlouh.hm.m.| 286 325,01 Kč 1 286 325,01 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč 031 Pozemky 959 038,02 Kč 959 038,02 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 041 Nedok.dlouh.dehmmajetek 320 650,00 Kč 320 650.00 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 042 Nedok.dlouhodobý majetek 4 349 646,87 Kč 4 349 646,87 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 078,07.9 Oprávky -89 941.00 Kč 419 941.00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 081,082,088 Oprávky k dl.hm.Maj.-8 344 0115.30 Kč.s 3446115311110“- 000 Kč 0.00 Kč 1 12 Materiálové zásoby 59 350,00 Kč 59 350.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 192,194 Oprávk ke krátk.Pohl.88 594.60 Kč -38 594.60 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 231 Běžný účet 1 869 767.34 Kč 1 869 767,34 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 261 Pokladna 35 650.00 Kč 35 650,00 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč 31 1 Odběratelé 88 200.60 Kč 88 200,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 314 KratkodObe posílí; 137 520,00 Kč 137 520,00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 315 Pohledávky 93 263,50 Kč 93 263,50 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč 321 Dodavatelé -49 599.25 Kč -49 599,25 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 324 Přijaté zálohy -61 954,00 Kč -61 954.00 Kc 0.00 Kč 0...
FIN 2 - 12 M
Licence: DUKQ XCRGBA1A / B1A (16022023 / 01012023)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> sestavený k 12 / 2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hrčava
č.p.53
<br> 739 98 Hrčava
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 600 000,00 690 000,00 688 259,40 114,71 99,75
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 50 000,00 60 000,00 57 616,30 115,23 96,03
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 150 000,00 170 000,00 166 233,08 110,82 97,78
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 210 000,00 1 206 123,97 120,61 99,68
0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.75 000,00 75 000,00 74 860,00 99,81 99,81
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 800 000,00 2 170 000,00 2 168 684,49 120,48 99,94
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 3 000,00 3 000,00 2 650,00 88,33 88,33
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu 17 000,00 17 000,00 16 110,00 94,76 94,76
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství 60 000,00 60 000,00 56 107,32 93,51 93,51
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 157 600,00 157 600,00 154 619,00 98,11 98,11
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 2 000,00 2 000,00 900,00 45,00 45,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 26 000,00 31 000,00 30 801,02 118,47 99,36
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od.0,33 ****** ******
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 65 000,00 70 000,00 67 445,72 103,76 96,35
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 90 000,00 88 600,00 88 600,00 98,44 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 74 900,00 74 900,00 74 900,00 1...
Příloha
učence: DUKO XCRGUPXA,! PYB (01012023 /01012023)
<br> PŘÍLOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa) Období: 12 i 2023
<br> IČO: 00296732 Název: Obec *Hrýčava
<br> *
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice.č.p.č.p.53 uiice,č.p.obec Hrčava obec PSČ,pošta 739 98 PSČ,pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační 00296732 hlavni čislo činnost právní Obec vedlejši forma činnost zřizovatel CZ—NACE Kontaktní údaje Razítko účetníjednotky__ telefon _ " ___ " * fax e-maii urad©obechrcava.cz ff,' Íj "_ Pif-;:.<.> ff.; WWW www.obechrcava.cz 7113532 !$i—1t,",'.*_\ č.p.it stránky 11313: UH$ 96 732 Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX Podpisový záznam osoby._ Podpisový záznam _ ogpovědné za správnost %/ statutárního orgánu ý A ?L u aiu „
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 19.02.2024,Bh36m435
<br> 19.02.2024 snsšmláss _ “ ' Zpracováno systémů—1 éiNfs Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1/ 7
<br> \
<br> Liaence: DUKO XCRGUPXA / PYB (01012023 1 01012023)
<br> 19.02.2024 8h36m433 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 2 ! 7
<br> <.>
<br> Licence: DUKO XCRGUPXA !PYB (01012023/01012023)
<br> _A.4.Inřon'naceíodle g_řo—dst.Š'zákšaňo stavu účtů v knize podrozíahových účtů
<br> Čislo Podrozvahový ÚČETNÍ osoosí položky Název položky._ úcor' BÉŽNÉ.„* ři MJNÍLE P.I.Majetek a závazky účetní jednotky ' ' ' 2239216 223 297,16 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 223 297,16 223 297.16 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.li.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferu a krátkodobé podmíněné závazky z transferu 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předlinanoování transferu 911 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předňnancování transferů 912 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 4.Krát...
VZZ
Licence: DUKO
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní samosprávné celky a svazky obcí (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 Í 2023 * 160: 00296732
<br>.___.- Název: Obec Hrčava
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.č.p.53 ulice,č.p.obec Hrčava obec PSČ.pošta 739 93 PSC,pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační 00296732 hlavní číslo činnost právni Obec vedlejší forma činnost zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail urad©obechrcava.cz WWW www.obechrcava.cz stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> XXXXX XXXXXXXX Podpisový záznam osoby
<br> / <,>
<br> Razítko ĚčĚni jednotky
<br> Statutární zástupce XXXX XXXXXXX
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu
<br> odpovědné za správnost ;
<br> údajů
<br> * faja <.>
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 19.02.20 4,8h35m54s
<br> 10.02.2024 8h35m54s Zpracováno systémem GiNfS Express _ UCR GORDJC spor.s r.o <.>
<br> XCRGUVXA /' VYB (01012023 /01012023)
<br> strana 1/3
<br> Licence: DUKO
<br> XCRGUVXA/ VYB (01012023/01012023)
<br> Císro Syntetický Běžné oÍdobr ' Minulé období <.>,_ _ položky Název položky úóerrřř ' _ Hráváranna—sr HosmárštMsr' _ * nravnr činnost ' Wnípošárska činnost 1 2 3 4 A,Náklady cajka-ň 3 758 820,75 5146 196,04 |.' 051150; činnosti i * "3 412 545,75 4 304 000,3? 1.Spotřeba materiálu 501 ' 209 00334 430 328.39 2.Spotřeba energie 502 20?' 906,58 132 341,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 79 332,00 463 003,26 9.Cestovné 512 510,00 9 254.00 10,Náklady na reprezentaci 513 26 938.00 14 693,14 11.Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516 12.Ostatní služby 518 1 157 678,62 1 677 255.73 13.Mzdové náklady 521 965 411,00 568 435.00 14.Zákonné soc1ální pojištění 524 178 156.00 84 383,00 15.Jiné sociální poj...
Rozvaha
Licence.“ DUKO XCRGURXA /RYB (16022023 ! 01012023)
<br> ROZVAHA
<br> územní samosprávné celky 3 svazky obcí (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa)
<br> Období: 1212023 * Ičo: 00296732 7 _ Název: Obgc Huňa—\la-
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2023
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice,č.p.č.p.53 ulice,č.p.obec Hrčava obec PSČ,pošta 739 93 PSČ,pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační 00296732 hlavní čislo činnost právní Obec vedlejši forma činnost zřizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje Razítko účetníjednotky _____ _ telefon._ _____________________ fax „_ „_ „._ „„ „.e-maíl urad©obechrcava.cz.; l:; ;" ŠJ :;D (f ';L ď lží ; my www.obechrcava.cz _ Í'Jíívfřruw 233-3.Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX,<,> Podpisový záznam osoby __ * Podpisový záznam ?> ŠŠŠĚVŠdné za správnost gy/ statutárního orgánu.KW.L
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 19.02.2024,8h35m21s
<br> 1902.2024 8h35m2ís Zpracováno systémem GfNíS Express — UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1/4
<br> Licence.“ DUKO
<br> Číslo Syntetický \ potožky Název položky účet AKT WA CELKEM
<br> A.Stálá aktiva l.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1,Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4,Povolenky na emise a preferenční limity 015 5,Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 010 6.Ostatní dtouhodobý nehmotný majetek 019 ?,Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji 035 It.Dlouhodobý hmotný majetek 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmmovite věci a soubory hmmov věcí 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 ?.Ostatni dlouhodobý hmotný majetek 029 B.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 |||.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobác...
Závěrečný účet za rok 2023
Licence: DUKQ XCRGBZUC / ZN1 (01012023 / 01012023)
<br>
<br> Obec Hrčava
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023
(v Kč)
<br> 23.05.2024 11h20m 4s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 10
<br> sestavený ke dni 23.05.2024
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00296732
<br> název Obec Hrčava
<br> ulice,č.p.č.p.53
<br> obec Hrčava
<br> PSČ,pošta 739 98
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail urad@obechrcava.cz
<br> WWW stránky www.obechrcava.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
Závěrečný účet byl schválený dne 28.6.2024 na 9.zasedání zastupitelstva obce Hrčava pod č.j.9/105 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 23.05.2024 11h20m 4s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 10
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 4 005 600,00 4 715 600,00 4 690 410,63
<br> Nedaňové příjmy 389 000,00 407 000,00 357 476,69
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 719 900,00 728 500,00 1 462 800,43
<br> Příjmy celkem 5 114 500,00 5 851 100,00 6 510 687,75
<br>
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 600 000,00 690 000,00 688 259,40
<br> 0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené p...
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Hrčava za rok 2023
OBEC HRČAVA
Hrčava 53
739 98 Hrčava
IČ:00296732
<br>
<br> ________________________________________________________
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Hrčava
<br>
<br> Závěrečného účtu za rok 2023
<br> Příloha k 31.12.2023
<br> Rozvaha k 31.12.2023
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31.12.2023
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023
<br> Inventarizační zpráva za rok 2023
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br>
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,oznamujeme,že dokumenty jsou
<br> zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce www.obechrcava.cz
<br> V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v kanceláři úřadu obce
<br> Hrčava
<br>
<br>
<br> V Hrčavě dne 10.7.2024
<br> XXXX XXXXXXX,v.r <.>
<br> starosta obce Hrčava

Načteno

edesky.cz/d/10361895

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrčava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz