« Najít podobné dokumenty

Obec Mnich - Závěrečný účet obce Mnich 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mnich.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2023-1.xls [0,04 MB]
hodnotící zpráva - návrh vzoru
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICH ZA ROK 2023
<br> 1.Meziroční porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu (v tis.Kč)
Ukazatel rozpočtu 2022 2023 Rozdíl
2023-2022 Meziroční index (% )
Výsledek
od počátku roku Výsledek
od počátku roku
Příjmy celkem po konsolidaci (ř.4200) 11,993.00 11,520.00 -473.00 96.06
Výdaje celkem po konsolidaci (ř.4430) 8,038.00 9,482.00 1,444.00 117.96
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.4440) 3,955.00 2,039.00 -1,916.00 51.55
Financování celkem po konsolidaci (ř.4470) -3,955.00 2,039.00 5,994.00 -51.55
<br> 2.Vývoj a plnění rozpočtu dosažených příjmů a výdajů za hodnocené období (v tis.Kč)
2023
Ukazatel rozpočtu Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Výsledek od počátku roku % plnění UR
výsledek
od počátku roku výsledek
od počátku roku
Příjmy celkem po konsolidaci (ř.4200) 10,328.00 12,260.00 11,520.00 93.96
Výdaje celkem po konsolidaci (ř.4430) 10,328.00 14,625.00 9,482.00 64.83
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.4440) 0.00 2,365.00 2,039.00 86.22
Financování celkem po konsolidaci (ř.4470) 0.00 2,365.00 2,039.00 86.22
<br> 3.Provedená rozpočtová opatření (RO) v průběhu roku <.>
Schválený rozpočet byl upraven rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu: 10
Objem provedených RO na straně příjmů (rozdíl mezi SR a UR): 1,932.00 tis.Kč
Objem provedených RO na straně výdajů (rozdíl mezi SR a UR): 4,298.00 tis.Kč
<br> 3.Zhodnocení dosažených rozpočtových výsledků (v tis.Kč)
Ukazatel rozpočtu 2022 2023 2023
Výsledek
od počátku roku Upravený rozpočet Výsledek
od počátku roku
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.4440) 3,955.00 2,365.00 2,039.00
<br> 4.Stavy a změny na bankovních účtech a v pokladně (v Kč)
Název Počáteční stav k 1.1.XXXX ke konci vykazovaného období Změna stavu
<br> Základní běžný účet ÚSC (ř.6010) 14,252.00 16,291.00 2,039.00
Běžné účty fondů ÚSC (ř.6020) 0.00 0.00 0.00
Běžné účty celkem (ř.6030) 14,252.00 16,291.00 2,039.00
Pokladna (ř.6040) 0.00 0.00 0.00
<br> 5.Tvorb...
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023 s DP - obec Mnich(kPjro5) (1).pdf [0,25 MB]
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
Č.j.: KUJI 55208/2024 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Mnich
<br> se sídlem Mnich 145,394 92 Mnich,IČO: 00248665
za rok 2023
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 1.září 2023 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.září 2023 jako dílčí přezkoumání a dne 6.června 2024 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel
zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné
informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dne 6.června 2024 <.>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obec Mnich
<br> Mnich 145
<br> 394 92 Mnich
<br>
Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> - kontrolor: Bc.XXXXX XXXXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br>
Podklady předložili: XXXX XXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření obce Mn...
VYSLEDOVKA0000001778 (1).PDF [0,07 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Mnich 3z00248665IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 85 108,73 0,00 54 211,77 0,00
<br> 35.558 228 260,90 0,00 404 483,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 6 880,00 0,00 1 140,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 768,00 0,00 1 041 116,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 974 871,00 0,00 861 318,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 27 506,00 0,00 22 198,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 24 605,00 0,00 25 980,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 300,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 2 834,00 0,00 4 482,00 0,00
<br> 14.524 493 282,00 0,00 428 188,00 0,00
<br> 13.521 2 593 344,00 0,00 2 153 723,00 0,00
<br> 12.518 1 259 847,70 0,00 1 356 024,55 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 107 465,62 0,00 85 124,07 0,00
<br> 9.512 28 243,00 0,00 31 453,00 0,00
<br> 8.511 1 231 912,02 0,00 244 652,57 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 4 258,00 0,00 3 948,75 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 594 931,00 0,00 527 885,11 0,00
<br> 1.501 325 671,23 0,00 362 056,48 0,00
<br> I.7 990 088,20 0,00 7 607 984,30 0,00
<br> A.8 362 918,20 0,00 8 133 214,30 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Mnich
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Mnich 1...
Rozvaha 2023 (1).pdf [0,28 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Mnich 5z00248665IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 18 444 686,73 11 280,00 18 433 406,73 16 395 755,68
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 146 000,00 0,00 146 000,00 146 000,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.171 000,00 0,00 171 000,00 146 000,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 1 403 786,35 0,00 1 403 786,35 1 293 731,39
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 403 786,35 0,00 1 403 786,35 1 293 731,39
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 2 590 687,14 2 590 687,14 0,00 0,00
<br> 5.025 62 204,00 10 088,00 52 116,00 53 364,00
<br> 4.022 5 314 179,50 2 017 870,70 3 296 308,80 3 219 097,21
<br> 3.021 29 774 082,14 9 582 729,30 20 191 352,84 19 530 860,31
<br> 2.032 1,00 0,00 1,00 1,00
<br> 1.031 3 789 405,41 0,00 3 789 405,41 3 790 173,41
<br> II.41 530 559,19 14 201 375,14 27 329 184,05 26 593 495,93
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00
<br> 6.019 474 570,00 220 995,00 253 575,00 270 483,00
<br> 5.018 13 538,00 13 538,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.533 108,00 234 533,00 298 575,00 270 483,00
<br> 43 638 453,54 14 435 908,14 29 202 545,40 28 303 710,32
<br> 62 083 140,27 14 447 188,14 47 635 952,13 44 699 466,00
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Mnich
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Mnich 145
<br> Právní forma:
<br> Předmět čin...
PRILOHA0000001780 (1).PDF [1,11 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Mnich 1z00248665IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec MnichNázev:
<br> Sídlo: Mnich 145
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> výkon samosprávy
<br> 00248665Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 08.02.2024 14:04:15
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí
ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů,ČÚS č.701 - č.710 <.>
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
postupy účtování u opravných položek
k 31.12.daného účetního období) <,>
dolní hranice pro drobný dlouhodobý hmotný majetek je 1 kč a účtuje na účet 028 / pokud má životnost vyšší než jeden rok
/
jinak vstoupí rovnou na příslušný
nákladový účet <.>
Způsob odepisování majetku je rovnoměrný <.>
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání
a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu
novely vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,novel ČÚS <.>
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti <.>
Žádná činnost není omezena <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Mnich 2z00248665IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 169 065,00 169 065,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> ...
PREHLEDUVERU0000001782 (1).PDF [0,06 MB]
Stránka : 1
<br> Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí,jiných fyzických a právnických osob
<br> Obec Mnich 1z00248665IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Kanovová HanaVypracoval(-a):
<br> Telefon: 565436895
<br> ou@mnich.cz
<br> Petr ČekalKontroloval(-a):
<br> Email: ou@mnich.cz
<br> 725101113
<br> Datum:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Telefon:
<br> Email:
<br> Datum:
<br> (provedena kontrola rozsahu a struktury předávaných údajů)
<br> 1
<br> Obec MnichNázev:
<br> Sídlo: Mnich 145
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> výkon samosprávy
<br> 00248665Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí,jiných fyzických a právnických osob
<br> 17.06.2024 13:34:41Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<br> IČO poskytovatele
úvěru,zápůjčky
<br> nebo NFV
<br> Název poskytovatele
úvěru,zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> Určení (Ú=úvěr/
Z=zápůjčka/ NFV)
<br> Účel úvěru <,>
zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> Kód
měny
<br> Sjednaná výše
úvěru/
<br> zápůjčky/ NFV
<br> Čerpaná výše
úvěru/
<br> zápůjčky/ NFV
<br> Splacená výše
jistiny úvěru/
zápůjčky/ NFV
<br> Výše
zaplacených
úroků a popl <.>
<br> Úroková
sazba v
<br> %
<br> Datum
uzav.sml <.>
<br> úvěru.<.> <.>
<br> Termín
splatnosti
<br> Způsob ručení
FIN12[2][1].pdf [0,17 MB]
Licence: DLFR XYKGUA1A / B1A (05012023 / 01012023)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k  12 / 2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: OÚ  Mnich                     XXXX 
<br>   
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 1 251 000,00  1 460 800,00  1 460 755,42  116,77 100,00
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 115 000,00  123 600,00  123 514,02  107,40 99,93
0000 1113 Př. z DPFO vybírané srážkou podle zvláš.sazby daně 256 000,00  356 400,00  356 397,76  139,22 100,00
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 940 000,00  2 585 100,00  2 585 067,70  133,25 100,00
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.52 630,00  52 630,00  52 630,00  100,00 100,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 4 400 000,00  4 650 400,00  4 650 394,24  105,69 100,00
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 7 320,00  7 980,00  7 980,00  109,02 100,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 329 550,00  329 550,00  312 859,00  94,94 94,94
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 1 000,00  1 000,00  850,00  85,00 85,00
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 62 000,00  68 000,00  66 005,70  106,46 97,07
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě odv.  0,73  0,73  ****** 100,00
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 671 000,00  671 000,00  644 067,85  95,99 95,99
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   115 800,00  55 661,30  ****** 48,07
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 100 700,00  100 700,00  100 700,00  100,00 100,00
0000 4116 Ostatní neinv...

Načteno

edesky.cz/d/10361597

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mnich      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz