« Najít podobné dokumenty

Obec Mirošovice - Lokalita Na Vrchách - územní rozhodnutí o dělení a scelení pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mirošovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad
<br> 251 64 Mnichovice
<br>
Masarykovo nám.č.p.83
<br>
<br>
<br> Č.j.:
Spis.Zn.:
<br> MUMN/4678/2024/pats
SÚ/3234/2024/Pa
<br> Mnichovice : 3.7.2024
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Mnichovice,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst.1 písm.f) zákona
č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon (dále jen "stavební zákon"),v souladu s § 330 zákona č.283/2021 Sb.<,>
v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 zákona č.183/2006 Sb <.>,žádost o vydání rozhodnutí o dělení
a scelení pozemků,kterou dne 20.5.2024 podala
<br> Silkway Constructions s.r.o <.>,IČO 07989385,Jana Zajíce č.p.255/26,170 00 Praha <,>
kterou zastupuje Memtech,s.r.o <.>,IČO 28959914,Na Vráži č.p.800,251 64 Mnichovice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o d ě l e n í a s c e l e n í p o z e m k ů
<br> parc.č.241 (orná půda),parc.č.243/6 (orná půda),parc.č.243/7 (orná půda),parc.č.286/4 (trvalý
travní porost) v katastrálním území Mirošovice u Říčan
<br> Dělení a scelení bude provedeno dle grafické přílohy geometrického plánu č.1401-145/2022
vypracovaného Ing.Jaroslavem Pletichou <.>
<br> Zbytkový pozemek p.č.243/7 bude sloužit pro vybudování účelové komunikace <.>
<br>
<br> II.Stanoví podmínky pro dělení pozemků:
<br> Dělení pozemků bude provedeno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí,která obsahuje situační
výkres současného stavu území s vyznačením nových hranic pozemků a přístupu z veřejně přístupné
pozemní komunikace na každý nově vytvořený pozemek <.>
<br>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> Silkway Constructions s.r.o <.>,Jana Zaj...

Načteno

edesky.cz/d/10360782

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mirošovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz