« Najít podobné dokumenty

Město Brno - dotační smlouva č. 5624093527

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

anonym-Smlouva_o_poskytnuti_dotace_Rekonstrukce_VO_Udolni_MS_PR.pdf
SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
<br> Smlouva č.5624093527
<br> Smluvní strany:
<br> 1.statutární město Brno
<br> zastoupené: JUDr.Markétou Vaňkovou,primátorkou
sídlo: Dominikánské nám.196/1,Brno – město,602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785,je plátce DPH
k podpisu smlouvy oprávněn: Ing.XXXXX XXXXX,MBA,vedoucí Odboru investičního Magistrátu
<br> města Brna
kontaktní osoba:
tel:
e-mail:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>
dotační výdajový účet: č.111 211 222/0800
<br> (dále také „poskytovatel“)
<br> a
<br> 2.Technické sítě Brno,akciová společnost
<br> zastoupená: JUDr.Michalem Chládkem,MBA <,>
předsedou představenstva
a
Ing.Zdeňkem Machů <,>
místopředsedou představenstva
<br> na základě plné moci
zmocněn k podpisu smlouvy:
sídlo: Barvířská 822/5,Zábrdovice 602 00 Brno
IČO: 25512285
DIČ: CZ25512285
zapsaná: u Krajského soudu v Brně,oddíl B,vložka 2500
kontaktní osoba:
tel:
bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
číslo účtu: 2025576339/0800
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají tuto
<br>
<br>
<br>
Strana 2 (celkem 10)
<br> SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
<br>
Článek I <.>
<br> Účel dotace
<br>
1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí individuální investiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na úhradu výdajů souvisejících s realizací
projektu příjemce „Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Údolní“ (dále jen „projekt“) <,>
a to na základě žádosti evidované pod č.j.MMB/0252264/2024 <.>
<br>
2.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se,že bude projekt realizovat na svou vlastní
zodpovědnost,v souladu s právními předpisy,podmínkami této smlouvy <.>
<br>
3.Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů“) <.>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/10360539

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz