« Najít podobné dokumenty

Město Uherské Hradiště - Záměr města na nájem bytu 721-21

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Uherské Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fotky_-_byt_721-21.pdf (302 kB)
M
<br> „MM.—___
<br> L __.<.> - “Q“-.* __'\._'"“ <.>
721-21_Mojmírova.pdf (39 kB)
Žádost_o_nájem_městského_bytu_-_SMM.pdf (211 kB)
M�sto Uherské Hradiat�
Odbor správy majetku m�sta
<br> Masarykovo nám�stí 19
<br> 686 01 Uherské Hradiat�
<br> www.mesto-uh.cz
<br>.Ú.1931543078319/0800
<br> DS ef2b3c5
<br> I 00291471
DI CZ00291471
<br> T +420 572 525 111
<br> E epodatelna@mesto-uh.cz
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> 1 <.>
<br> Žádost o nájem m�stského bytu v Uherském Hradišti
Byt.velikost bytu.p.ulice
(chyb�jící údaje nutno doplnit podle aktuálního zveYejn�ného zám�ru)
<br> A.Žadatel(ka)
<br> PYíjmení,jméno: Titul:
<br> Rodné pYíjmení: Stav:
<br> Datum a místo narození:
<br> Trvalé bydlišt� v.PS :
<br> Telefonní kontakt: E-mail:
<br> Kontaktní adresa (vyplIte pouze v pYípad�,pokud se liší od trvalého bydlišt�):
<br> Specifikace pYíjmu (mzda,dochod,OSV,podpora,soc.dávky,apod.):
<br> Prom�rný istý m�sí ní pYíjem:
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Razítko a podpis zam�stnavatele
<br> B.Manžel(ka),druh(žka) žadatele
<br> PYíjmení,jméno: Titul:
<br> Rodné pYíjmení: Stav:
<br> Datum a místo narození:
<br> Trvalé bydlišt� v.PS :
<br> Telefonní kontakt: E-mail:
<br> Specifikace pYíjmu (mzda,dochod,OSV,podpora,soc.dávky,apod.):
<br> Prom�rný istý m�sí ní pYíjem:
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Razítko a podpis zam�stnavatele
<br> C.Ostatní osoby,které se s žadatelem budou st�hovat do nového bytu
Jméno a pYíjmení Datum narození
<br>
<br> Masarykovo nám�stí 19
<br> 686 01 Uherské Hradiat�
<br> www.mesto-uh.cz
<br>.Ú.1931543078319/0800
<br> DS ef2b3c5
<br> I 00291471
DI CZ00291471
<br> T +420 572 525 111
<br> E epodatelna@mesto-uh.cz
<br> D.Po et d�tí do 18-ti let,které se budou s žadatelem st�hovat
(z odstavce "C" uvést pouze po et)
<br> E.Údaje o dosavadním byt� - žadatel bydlí:
<br> v byt�: m�stském družstevním služebním rod.dom� jiném
<br> u rodi o u jiné osoby na ubytovn�
<br> na dobu...
PENB_-_Mojmírova_721.pdf (1319 kB)
PRoKAZ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona.406/2000 Sb <.>,o hospodaYení energií,a vyhláaky.78/2013 Sb <.>,o energetické náro nosti budov
<br> Ulice,íslo: Mojmírova,721
<br> PS,místo: 686 01,Uherské Hradiat�
<br> Typ budovy: bytový dom
<br> Plocha obálky budovy: 1582,15
<br> Objemový faktor tvaru AA/: 0,48 m̂ /m®
<br> Celková energeticky vztaná plocha: 1153,74 m̂
<br> ENERGETICKÁ NÁRO NOST BUDOVY
<br> Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)
<br> Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na ivotní prostYedí)
<br> M�rné hodnoty kWh/ím̂ rok)
<br> Velmi
úsporná
<br> 67
<br> Nehospodárná
<br> Velmi
nehospodárná
<br> MimoYádn�
nehospodárná
<br> 133
<br> 167
<br> ; i.7
<br> ¥42
<br> 64
<br> 86
<br> 127
<br> 170
<br> 212
<br> Pop <.>
<br> Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 88,2 105,9
<br>
<br> DOPORU ENA OPATYENI
<br> OpatYení pro
<br> Vn�jaí st�ny:
<br> Okna a dveYe:
<br> StYechu:
<br> Podlahu:
<br> Vytáp�ní:
<br> Chlazení / klimatizací:
<br> V�trání:
<br> PYípravu teplé vody:
<br> Osv�tlení:
<br> Jiné:
<br> Stanovena
<br> m
0
0
0
0
<br> ¥^O
<br> c >V)
8 g
T3 £ O O
<br> (Q N
3.9} <,>
N 4^
JS 8
<br> l i
0 c
1 go ^
>
<br> " 0) c 0)c o
Ít3 (Oro c
o -ow 5
<br> I I
<br> p o d íl e n e r g o n o s ite lu
NA DODANÉ ENERGII
<br> Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
<br> Zemní plyn - 83,6
ElektYina ze sít� - 4,6
<br> UKAZATELE ENERGETICKE NÁRO NOSTI BUDOVY
Obálka budovy Vytáp�ní > Chlazení V�trání Úprava vlhkosti Teplá voda Osv�tlení
<br> Uem W/(m -̂K) Díl í dodané energie M�rné hodnoty kWh(m '̂rok)
<br> MimoYádn� úsporná G
<br> MimoYádné nehospodárná
<br> G
<br> Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 35,4 0,5 49,0 3,3
<br> Zpracovatel; Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Kontakt: pentoszlin@seznam.cz |
<br> +XXXXXXXXXXXX
<br> Osv�d ení.: 0344
<br> Vyhotoveno dnej/24.10.2014
<br> Podpis:
<br>
<br>
Prokaz ENB podle vyhláaky.78/2013 Sb <.>
001100 - PENTOS s.r.o.- Zlín
Zakázka: 1423-008moimirova721_______________
<br> Prokaz 2013 v.3.4.0 © PROTECH spol.s r.o <.>
Dat...
20_-_nájem_721-21.pdf (142 kB)
Oznámení
<br> Masarykovo nám�stí 19 I.Ú.3
<br> 686 01 Uherské Hradiat� DI
<br>
<br>
Zám�ry m�sta
<br>
M�sto Uherské Hradiat� nabízí k nájmu následující byt:
<br>
÷ byt �.21,o velikosti 1+1 (1 pokoj,kuchyI,pYedsíI,koupelna s wc a sklep),vým�Ye 29,40 m2 (zapo�tená
plocha bytu),umíst�ný ve III.NP bytového domu �.p.721,ul.Mojmírova,Uherské Hradiat�,který je
sou�ástí pozemku st.p.�.912,k.ú.Uherské Hradiat� <.>
Základní výae nájemného (bez energií,zaYizovacích pYedm�to a slueb spojených s bydlením) �iní
62 K�/m2/m�síc,podlahové plochy bytu a pYísluaenství.Výae jistoty (kauce) �iní: 5 469 K� <.>
<br>
<br> Podmínky podání nabídky:
<br> }ádost o nájem bytu mo~e podat ob�an R,který splIuje tyto podmínky:
<br> ÷ je svéprávný <,>
÷ nevlastní byt nebo dom a XXX osoby,které s ním budou v byt� bydlet (doloí výpisem z katastru
<br> nemovitostí za tyto osoby) <,>
÷ nemá právo uívat jiný byt <,>
÷ nemá dluhy vo�i m�stu Uherské Hradiat� (doloí bezdluností vystavenou právním odborem m�sta
<br> Uherské Hradiat� za vaechny osoby,které s ním budou v byt� bydlet) <,>
÷ pokud se jedná o adatele,který je nájemcem m�stského bytu,doloí i bezdlunost na nájemném a
<br> slubách vystavenu správcem bytu; v pYípad� pYid�lení standardního bytu,musí adatel stávající byt
vrátit <,>
<br> ÷ pYi výb�ru moe být upYednostn�n adatel s trvalým bydliat�m v Uherském Hradiati (neplatí pro adatele
s trvalým bydliat�m na adrese sídla M�Ú,Masarykovo nám.19,Uherské Hradiat�) <.>
<br> Hlavní podmínky uzavYení nájemní smlouvy:
<br> ÷ Nájemní smlouva bude uzavYena po sloení jistoty (kauce) ve výai trojnásobku m�sí�ního nájemného
(bez slueb spojených s bydlením),dle § 2254,zákona �.89/2012 Sb <.>,ob�anský zákoník,v platném
zn�ní.Jistota musí být slo~ena nejpozd�ji do 15-ti dno od vyrozum�ní nebo pYevzetí výzvy
k uzavYení nájemní smlouvy <.>
<br> ÷ PYed uzavYením nájemní smlouvy zájemce doloí doklad o úhrad� jistoty a doklad o XXX,e nedluí m�stu
Uherské Hradiat� (bezdluností vystavenou právním odbor...

Načteno

edesky.cz/d/10360440

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Pronájem   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Uherské Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz