« Najít podobné dokumenty

Město Uherské Hradiště - Záměr města na nájem bytu 445-2 za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Uherské Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fotky_-_byt_445-2.pdf (241 kB)
_ _._„__.________g___*.á.„=
<br> *!.<.>.<.> „wifi.afz.„.<.>.<.> <,>
<br> „|.<.>.<.>.<.>.<.>.Ilr.<.>
půdorys_445-2.pdf (406 kB)
PŮDORYS 1.NP - SKUTEČNÝ STAV M 1:50 oíDUíVéo# ¥/bj'2_ 1.07 LOŽNICE 10.75 fUMuQ iMMAmt ramw 0 snoM IM1U « ts vnjoi DCsiVDiart MHCt oMoMuSr* 1J3S PRACOWA 7.K Mnud UMITOM nsiwM 0 ?ssírHErnns53ss~~ (nOmanait Mm WBúTiSŘ ~ m MÝVAd POKOJ i KUCHYŇ 18.10 ň«53u5(nssr?S5ir0 STBSMomt IiI4IUP4+ai«iouy2iotimt> aioeiiiAr* 1.10 KOiPELNA 4.24 KfmMtLOHi 0 smoMoiw^^iiikiM ♦b oOnlDgsrt MA WMKKt «KJB t v>abwi ) 1.11 K 1.0) KMeMtUSA 01 ihMwÁ onu 4 h VMm -iboanzaMMA KMlCn OKUO i fttůmn j 1.12 PfiEOSlŇ 3.76 KMMUMÚ 0 snaM anu « b ZMAM OltMnaDsrt MA 'KMextaKfi caj
Výběrové_řízení_na_nájem_bytu_-_nejvyšší_nabídka_-_SMM-1.pdf (197 kB)
Město Uherské Hradiště
Odbor správy majetku města
<br> Masarykovo náměstí 19
<br> 686 01 Uherské Hradiště
<br> www.mesto-uh.cz
<br> Č.Ú.19–1543078319/0800
<br> DS ef2b3c5
<br> IČ 00291471
<br> DIČ CZ00291471
<br> T +420 572 525 111
<br> E epodatelna@mesto-uh.cz
<br> 1/2
<br> Výběrové řízení na nájem bytu
(nabídka nejvyššího měsíčního nájemného za 1m2)
<br> Byt č.o velikosti umístěný v NP domu č.p <.>
<br> ulice Uherské Hradiště
<br> NABÍZÍM ZÁKLADNÍ NÁJEMNÉ za 1m2/měsíc započitatelné podlahové plochy <,>
<br> ve výši: Kč/m2/měsíc.(Neuvádějte celkovou výši zákl.měsíčního nájemného.)
<br> A.Žadatel(ka)
<br> Příjmení,jméno: Titul:
<br> Rodné příjmení: Stav:
<br> Datum a místo narození:
<br> Občanství:
<br> Trvalé bydliště vč.PSČ:
<br> Telefonní kontakt: e-mail:
<br> Kontaktní adresa (vyplňte pouze v případě,pokud se liší od trvalého bydliště):
<br> Specifikace příjmu žadatele (mzda,důchod,OSVČ,podpora,soc.dávky,apod.):
<br> Průměrný čistý měsíční příjem: (Potvrzení o příjmu doložte v příloze žádosti)
<br> B.Rodinní příslušníci a další osoby,které budou sdílet společnou domácnost
<br> Jméno a příjmení Datum narození Vztah k žadateli Trvalé bydliště
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> Pozn.Potvrzení o příjmu rodinných příslušníků doložte v samostatné příloze žádosti <.>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 19
<br> 686 01 Uherské Hradiště
<br> www.mesto-uh.cz
<br> Č.Ú.19–1543078319/0800
<br> DS ef2b3c5
<br> IČ 00291471
<br> DIČ CZ00291471
<br> T +420 572 525 111
<br> E epodatelna@mesto-uh.cz
<br> 2/2
<br> /
<br> 1.Prohlašuji,že jsem uhradil na účet města Uherské Hradiště (uvedený v záměru města) částku 4 000 Kč <,>
dle zveřejněného záměru na nájem bytu nejvyšší nabídce měsíčního nájemného <.>
<br> 2.Uhrazenou částku za účast ve výběrovém řízení požaduji vrátit na účet číslo:
<br> (číslo banky) <.>
<br> 3.Prohlašuji,že uhradím jistotu ve výši 3násobku nabídnuté základní měsíční výše nájemného a nájemní
smlouvu na předmětný byt uzavřu do 15-ti dnů od převzetí výzvy ...
PENB_-_Kollárova_445.pdf (297 kB)
PRŮKAZ INERGETICKI NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> Ulice,číslo: Kollárova,445
<br> PSČ,místo: 686 01,Uherské Hradiště
<br> Typ budovy: bytový dům - návrhový stav
<br> Plocha obálky budovy: 1313,22 m*
<br> Objemový faktor tvaru AA/: 0,66 m^/m^
<br> Celková energeticky vztažná plocha: 862,25 m*
<br> ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
<br> Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)
<br> Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí")
<br> Měrné hodnoty kWh/(m’ rok)
<br> tibmofSfln#
<br> Velmi
úsporná
<br> 93
<br> 148
<br> 197
<br> Velmi
nehospodář
<br> Mimořádné
nehospodárná
<br> 247
<br> 11í
<br> 172
<br> 231
<br> /íBS
<br> Hodnoty pro celou budovu
<br> MWh/rok 62,5 74,7
<br>
<br> 0OPORUČÍNÁ ©PATIINÍ
<br> Opatření pro
<br> Iš
<br> Stanovena
<br> Vnější stěny;
<br> C
<br> i =
Ie
<br> Okna a dveře: li
<br> Střechu: 3“
<br> Podlahu: ř 2 5 <.>
<br> Vytápění:
^ P
<br> t zl
<br> Chlazení / klimatizaci;
^ 0 S: a O
■ IS
<br> Větrání:
' ^ s»
<br> Přípravu teplé vody:
í 1
r *5 «
<br> Osvětlení:
I- O- 3
k O -O
\ (0 ra
<br> Jiné:
-------------------------------- - ř <.>
<br> po d íl iNitGOWOSITfiŮ
Hň DODANÉ ENERGIÍ
<br> Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
<br> Zemní plyn - 59,5
<br> Elektřina ze sítě - 3,1
<br> UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> Obálka budovy Vytápění
<br> Uem W/(m»-K)
<br> Chlazení Větrání Úprava vlhkosti ‘ Teplá voda
<br> Dílčí dodané energie Mémé hodnoty kWh(tTt*-rok)
<br> O t»
<br> Hodnoty pro celou budovu I
MWh/rok
<br> Osvětlení
<br> 47,4 1,0 12,1 2,1
<br> 'i* EA.PENB^^Zpracovatel: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Kontakt; +XXX XXX XXX XXX
<br> pentXszlin@seznXm.cz
<br> Osvědčení č.: 0344
<br> Vyhotoveno dne: 28.06.2016
<br> Podpis;
<br>
<br>
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb <.>
001100 - PENTOS s.r.o.- Ziín
Zakázka; 1627-004kollarova445b
<br> Průkaz 2013 v.4.1.7 © PROTECH spol.s r.o <.>
Datum tisku: 28.6.2016
<br> Archiv: 1627-004koliarova445b
<br> Závěrečné hodnocení energetického specialisty
<br> Nová budova nebo budova s tém...
21_-_soutěž_445-2.pdf (146 kB)
Oznámení
<br> Masarykovo nám�stí 19 I.Ú.3
<br> 686 01 Uherské Hradiat� DI
<br>
<br>
Zám�ry m�sta
<br>
M�sto Uherské Hradiat� nabízí do nájmu byt za nejvyaaí nabídnuté m�sí ní nájemné (uvedené
v K /m2/m�síc),a to:
<br> ÷ byt.2,o velikosti 2+kk (2 pokoje,kuchyIský kout,pracovna,pYedsíI,koupelna,wc a sklep),vým�Ye
<br> 50,71 m2 (zapo�tená plocha bytu),umíst�ný v I.NP bytového domu.p.445,ul.Kollárova,Uherské
Hradiat�,který je sou�ástí pozemku st.p.�.588,k.ú.Uh.Hradiat� <.>
Minimální základní výae nájemného (bez energií,zaYizovacích pYedm�to a slu~eb spojených
s bydlením) iní 100 K /m2/m�síc (VS: 44502)
<br>
}adatel o nájem bytu musí splIovat tyto podmínky:
<br>
÷ je svéprávný
÷ nemá dluhy vo�i m�stu Uherské Hradiat� (dolo~í bezdlu~ností vystavenou právním odborem m�sta
<br> Uherské Hradiat� za vaechny osoby,které s ním budou v byt� bydlet)
÷ pokud se jedná o ~adatele,který je nájemcem m�stského bytu,dolo~í i bezdlu~nost na nájemném a
<br> slu~bách vystavenou správcem bytu; v pYípad� pYid�lení sout�~eného bytu,musí ~adatel stávající byt
vrátit
<br> ÷ slo~í na ú�et m�sta vratnou finan�ní �ástku (jistotu) ve výai 4 000 K� za ú�ast ve výb�rovém Yízení
(�.ú.: 6015-1543078319/0800,variabilní symbol: 44502,specifický symbol: datum narození zájemce) <.>
<br>
<br> Hlavní podmínky uzavYení nájemní smlouvy:
<br> ÷ Nájemní smlouva bude uzavYena po slo~ení jistoty (kauce) ve výai trojnásobku vysout�~ené m�sí ní
výae nájemného (bez slu~eb spojených s bydlením),dle § 2254,zákona �.89/2012 Sb <.>,ob�anský
zákoník,v platném zn�ní.Jistota musí být slo~ena nejpozd�ji do 15 dno od vyrozum�ní nebo pYevzetí
výzvy k uzavYení nájemní smlouvy <.>
<br> ÷ PYed uzavYením nájemní smlouvy budoucí ~adatel dolo~í doklad o úhrad� jistoty <.>
÷ Nájemní smlouva musí být uzavYena nejpozd�ji do 15 dno od vyrozum�ní nebo pYevzetí výzvy k uzavYení
<br> nájemní smlouvy.Pokud nebude tato lhota dodr~ena,nabídka na uzavYení nájemní smlouvy na byt bude
zaslána dalaímu zájemci schválenému v poYadí <.>
<br> ÷ Ná...

Načteno

edesky.cz/d/10360438

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem   Územní plánování   EIA   Zveřejnění záměru   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Uherské Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz