« Najít podobné dokumenty

Obec Ražice - Zápis ze zasedání ZO Ražice dne 27.6.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ražice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO Ražice dne 27.6.2024.pdf
Obec Ražice Zastupitelstvo obce Ražice
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ražice,konaného dne 27.6.2024 od 19 hodin v zasedací místnosti OU v Ražicích
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Ražice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin starostkou obce Renatou Hanusovou (dále jako „předsedající“).Předsedající schůze konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby byl naplněn & 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění.Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Ražice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 19.06.2024 do 27.06.2024.Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatovala,že přítomných je 7 členů zastupitelstva (sl.Čadková,pí Hanusová,Ing.Rajtr,Ing.Rajtrová,pí Strnadová,p.Šálek,pí Vaňková) z celkového počtu 9 členů,takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) Předsedající navrhla určit zapisovatele sl.Cadkovou a ověřovatele zápisu pí Vaňkovou a Ing.Rajtra.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> ZO Ražice schvaluje zapisovatele dnešního zápisu sl.Čadkovou a ověřovatele zápisu pí Vaňkovou a Ing.Rajtra <.>
<br> Výsledek hlasování:
<br> Pro: 7 - sl.Čadková,pí Hanusová,Ing.Rajtr,Ing.Rajtrová,pí Strnadová,p.Šálek,pí Vaňková Proti: 0; Zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.1/270624 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu: Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a V souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Ražice schvaluje následující program zasedání:
<br> Navržený program:
<br> Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Schválení programu
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/10360143

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ražice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz