« Najít podobné dokumenty

Městys Loučeň - Záměr prodeje pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Loučeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doc05146620240710144925.pdf
Městys LOUČEN Za Poštou 97 289 37 Loučeň IČ 00239399 tel./fax 325 585 283,ID ngbyaf,e-mail: oquloucencz
<br> Bankovní spojení: ČSOB Praha č.účtu 110987141/0300
<br> ZÁMĚR PRODEJE
<br> Zastupitelstvo městyse Loučeň na svém zasedání přijalo usnesení,V souladu se zákonem č.128/200 Sb <.>,o obcích (obecní zařízení),V platném znění,539,odst.(1) ve kterém:
<br> Schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č.kat.398/57,orná půda výměře 1048 m2 a 398/35,trv.travní porost o výměře 272 m2 V k.ú.Patřín o celkové výměře 1320 m2 <.>
<br> Podání nabídky — písemnou formou V zalepené obálce s ozn <.>,„Prodej pozemku Patřín 398/5 7“ a to do 25.7.2024 do 16 hod na Úřad městyse Loučeň,Za Poštou 97,Loučeň <.>
<br> XXXX V místě obvyklá,prodej pozemku nejvyšší nabídce.Min.částka
<br> 4 OOOKč/m2
<br> Městys Loučeň si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr,případně od něj odstoupit či toto Výběrové řízení zrušit <.>
<br> Případné informace podá starostka městyse XXXXX XXXXXXXXX na tel.č <.>
<br> XXX XXX XXX <.>
<br> V Loučení dne 9.7.2024
<br> XXXXX XXXXXXXXX Starostka městyse
<br> Informace o pozemku
<br> Parcelní číslo: MGI
<br> Obec: lelůf
<br> Katastrální území: Patřín [686948]
<br> Číslo LV: 1
<br> Výměra [m2]: 1048
<br> Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: M
<br> Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě Druh pozemku: orná půda
<br> Vlastníci,jiní oprávnění
<br> Vlastnické právo POLlšl
<br> Městys Loučeň,Za Poštou 97,28937 Loučeň
<br> Způsob ochrany nemovitosti
<br> Název
<br> zemědělský půdní fond
<br> Seznam BPEJ
<br> BPEJ Výměra
<br> 221101? 1048
<br> Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení.Jiné zápisy Nejsou evidovány žádnéjiné zápisy.a“ Řízení,v rám—aci kterých byl lí nerímvitosů zapsán cenový údaj
<br> Nemovitost je v územním obvodu,kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kral.Katastrální pracoviště Nymburkťř
<br> Zobrazené údaje mají informativní charakter.Platnost XXX k XX.XX.XXX...

Načteno

edesky.cz/d/10360141

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Loučeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz