« Najít podobné dokumenty

Město Planá nad Lužnicí - Veřejná vyhláška vyrozumění o zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Planá nad Lužnicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zadost.pdf
Adresa příslušného úřadu Dopravní a energetický stavební úřad nábř eží Ludvíka Svobody 1 10 00 Praha 1 ID DS: 7mnmuu l222l12 DEsu Dorltčeno 23.05.2024 12:40 Listlr 1 Příloh1l |ilsv DrLthy příloh DES U/006896/24 věc: žÁnosT o vyDÁxí povoLENí zlrvrÉRtllllll[tililllt]lllUllllllililrilil podle ustanovení § 184 zákona č.2831202I Sb <.>,stavebru zákon Záměr bude projednán X v íízenío povolení záméru ! ve zrychleném řízení o povolení záměru (§ 212) Souěasně s žádostí o povolení záměru je žádáno o tr výjimku zpožadavků na výstavbu I vymezení ochranného pásma ! dělení a scelování pozemků ! odnětí Či omezení vlastnického práva podle § 4c zákona o urychlení výstavby ! odnětí Či omezení vlastnického práva podle § 4d zákona o urychlení qýstavby čÁsr.l I.Identifikační údaje stavebního záméru (název stavby l změny stavby,druh a účel stavby l změny stavby,v případě souboru staveb oznaéení jednotliv}ch staveb,místo stavby l změny stavby - obec,ulice,číslo popisné / evidenční) Stavba/zámér:,<,> EVO Planá - Energie z odpadu Táborska" (dále také jen,<,> záměr").o Dopravní a energetický stavební úřad Došlo 2 3,05,202{,<,> '' r;jt" t.<.> 1,<.> g tJ.) Počet listu / příloh G,energY Předmětem stavby je vybudování nového zaíízení v prumyslovém areálu C-Energy Planá pro energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu (SKO) a odpadní (zbykové) dřevní hmoty s roční zpracovatelskou kapacitou cca 80 tisíc tun.Vybudovaný zdroj umožní přednostní energetické využití připraveného (materiálově nevyužitelného) komunálního odpadu oproti jeho pouhému odstranění skládkovráním - v souladu s hierarchií nakládaní s odpady dle zákona o odpadech a jeho cíli pro omezenílzákaz skládkovaní.Realizací záměru dojde k nahradě stávajících energetických zdrojů umístěných v Teplárně Tábor,které využívají hnědé uhlí,hnědouhelný generátorový dehet nebo topný olej.Zámér bude z ěásti umístěn do stávajícího výrobního bloku (kotel K7 na spoluspalovaní odpadní dřevní tunoty a připraveného komunálního odpadu v pro...
VV-oznameni_vydani-13.AZUR.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
Oddělení územního plánování
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání 13.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje <,>
informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále jen
„krajský úřad“),jako orgán příslušný dle § 323 odst.7 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění
pozdějších právních předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) ve vazbě na § 7 odst.1 písm.a) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“),v souladu s ustanovením § 42 stavebního zákona a § 172 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br>
<br> oznamuje <,>
<br> že Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 20.6.2024 pod
usnesením č.216/2024/ZK-34
<br> VYDALO 13.AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE <.>
<br>
Vzhledem k rozsahu dokumentace vydané 13.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,kterou
není možno kompletně zveřejnit na úřední desce Jihočeského kraje a úředních deskách dotčených obcí,krajský
úřad v souladu s ustanovením § 323 odst.7 nového stavebního zákona ve vazbě na § 42 odst.10 stavebního
zákona a § 172 odst.2 správního řádu oznamuje,že kompletní vydaná 13.aktualizace Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje,je zveřejněna a je do ní možno nahlédnout v budově Krajského úřadu Jihočeského
kraje,U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice,I.patro,č.dveří 2.067,popř.2.066.Kompletní
dokumentace je rovněž vystavena na webových stránkách Jihočeského kraje:
https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani...

Načteno

edesky.cz/d/10360044

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Planá nad Lužnicí
16. 07. 2024
11. 07. 2024
08. 07. 2024
04. 07. 2024
02. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Planá nad Lužnicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz