« Najít podobné dokumenty

Obec Strenice - Zápis ze zasedání ZO - dne 17.6.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zastupitelstvo 17.6.2024.pdf
Strana 1
<br> Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
<br> konaného dne 17.6.2024
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice
<br> 4 <.>
<br>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX <,>
<br>
Hosté: viz prezenční listina
<br>
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce a zároveň přivítal všechny přítomné.Konstatoval <,>
že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno a zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
Starosta obce se ustanovil zapisovatelem jednání <.>
<br>
Program jednání:
<br> 1.Zpráva o činnosti zastupitelstva od 22.4.2024
2.Projednání změny dodavatele elektrické energie
3.Projednání Záměru vytvoření bytové jednotky v prostorách obecního úřadu
4.Projednání a vyhodnocení cenových nabídek projektových prací a inženýrských činností pro
<br> vytvoření bytové jednotky + snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu
5.Projednání žádosti o vymezení doby nočního klidu – 23.6.2024
6.Projednání Závěrečného účtu obce Strenice za rok 2023
7.Účetní závěrka obce Strenice
8.Ostatní záležitosti obce
9.Diskuze,závěr
<br>
V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením:
<br>
Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání <.>
Zastupitelé program jednání nedoplnili <.>
Usnesení zastupitelstva obce číslo 19/24
Program jednání schválen všemi hlasy <.>
Hlasování: pro: 4 proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu XXXX XXXXXXXX Škorničku a XXXXXXXX
Šislera <.>
Usnesení zastupitelstva obce číslo XX/XX
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu XXXX XXXXXXXX Škorničku a XXXXXXXX Šislera <.>
Hlasování: pro: X proti: X Zdržel se: 0
<br> ad 1.) Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 22.4.2024
- Stavební úřad Bezno - schválen stavební záměr na stavbu rodinného domu na parcele st.60
v k.ú Strenice <.>
- Poděkování všem,kteří se podíleli na přípravách a organizaci 2.ročníku obecního fotbal
golfového turnaje <.>
U...

Načteno

edesky.cz/d/10139452

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz