« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - rozhodnutí o umístění stavby: ROHAN CITY - sekce E

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024-119523.pdf
Pracoviště: U Meteoru 6,Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 714,vendula.peterkova@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
- Odbor územního rozvoje a výstavby -
<br> Zenklova 35,180 48 Praha 8
<br> Spis.zn.: MCP8 119523/2024/OV.Pet Praha,dne 20.6.2024
Č.jedn.: MCP8 308269/2024 Libeň/p 3959/1
Vyřizuje: Ing.Vendula Peterková
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br> (NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ K ZÁMĚRU,PRO KTERÝ BYLO VYDÁNO STANOVISKO
K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
<br> Výroková část:
ÚMČ Praha 8 odbor územního rozvoje a výstavby vydal dne 21.3.2022
pod spis.zn. MCP8 282394/2021/OV.Pet,č.j.MCP8 031216/2022 územní rozhodnutí (dále jen „ÚR“)
o umístění stavby s názvem "ROHAN CITY - sekce E",Praha 8 - Karlín,Libeň,při ulicích
Voctářova a Štorchova, které nabylo právní moci dne 13.4.2022 <.>
<br> Společnost Konsorcium Rohan,s.r.o <.>,IČO 27893669,U Sluncové 666/12a,186 00 Praha 8 <,>
kterou zastupuje Rohan engineering,s.r.o <.>,IČO 08972621,U Sluncové 666/12a,186 00 Praha 8 <,>
<br> kterou zastupuje URBIA,s.r.o <.>,IČO 49687514,Králodvorská 1081,110 00 Praha 1
<br> podal dne 26.2.2024 žádost o vydání 1.změny výše uvedeného územního rozhodnutí <.>
<br> Úřad městské části Praha 8,odbor územního rozvoje a výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění účinném
do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"),ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021
Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou
se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") v územním řízení
posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby
a na základě tohoto posouzení:
<br> Vydává podle § 92 a 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatř...
situace.pdf
3960 767.'i.76717 767,25~.~ :r 1-~·~:- -- "' r"··~ /~ }i-; ~~-- - -~;_-__;_~-:-----=c~::c -:_:_~:~-::_~~ -=- ~--~~ h ~~~-----,' I ~ - I <.>,<,>,<,> I,<,>,<.> _.<.>.<.> -.<.>,<,> I,<.>,';/: :l '•I i,'t "':~.<.>.I?!t.t.§ r-:;------------·--·-·-------- Úřad městské části Praha 3 odbor územního rozvoje a výstavby STAVEBNI OBJEKTY >,<,> t.<.>.<.>.))(\ ~:O.~\J{,OOf: li ~:~1 ! •.nl'l'l''; IP: c :•· ;:.• /"t;· ť-~.i•r in;: e1st.o NAZ.EYso SOOl AO:-.ttl!STRATlVN: 08JEXT E' S002 AOM~TRATMl 08.JOO E2 S•~~~~l.<.> l.'la" :.a.<.>.i p"!::2· ~:.lv&.;: <.>,po,<,> _,Oei· <.>,<,>.-.-.a=r vr::;:~ E.<.> é,-·· ~,<.>.;,<,> ;ac ~-::,<,> -.e:,: s:-·:r- ~-·~-a~~prt;E25 5011 SI.NOPROOO~ El.EKTROINSTALACE 501101 Roz-,<,> cx:y\7l S01102 Rormyt-lls SC1303 Pllpo;bhoo,:c,odupoE1,E3 S01JD' p~~tl0dll pro64 S013 05 ~~J pn E5 EO Tato celková situace je grafickou přílohou rozhodnutí LEGENDA: uJ1Sr?.ÍHÍ l2,1,lfč f{,J.'fi:':illf.IS l10t·;:1:itlJW.uOO'.!Mf ipJisa:rtEJ1[ NAVRHOV ANÁ \IYSTAVCA ~---~ u·nr,mictDl =--=-:-+ =-=--: :~~~~~i:/~ ~i:;r~c VJl ----- um.::;nfHf.i.t lO[f v vrnao • t v t v vsr"-.~,lfl~-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-r,010~,·:~,s;: ~~ OBJ EKTYZ(J,J /~l1i\1 :a:.ma• :•:oi I Se.Jlt~ i3 'IYW <.>,3;1,mi S:>to1 al 1~;,:it~~-!•~aJ tU!l.4&c:lli.H;T;l'aT.1.Cá?.OO-i'.S\':CH),'lf/V-:i SVISl.f ~;1,1t;trl'Et~s1hi,c·n·,l'J'i01~AJll.O NAVRHOVANE INiEh"YRSKE SITE.·-··--··--·-·· Vjj)','00 _,_ -(--···- IU~SU5ťťÚ.IUMJl&ť:tf3ftvi.?ilT1tC ··-···-·/--··--· S\0'~1t:9.l ~ISl:T/[t.<.> l.6U,l \\ -/--- Stl.Jf'i:~°iil.3i-1l 5:1./D'!MÓJ.'~JSJ)l(Í SEK ·--·-·•--·- ~'71~ ------ rJi6UY•:i-!.ICJos1/folI.i •.il'E.tižxi~R!JmU1!tWimr NAVRHOVANÉ tN.2: ENÝRSKÉ Sfrt • SYII.SOLY: 61- / ~~: -.~;r,; ~l <.>,•,es -~- <.>,-,<.> ~ii,<.>,- llffi/SP•Sfl./os iilER / ·OS C~I(~R{ ~_J,tIJ,-_._.= I ~ <.>,<,>,<.> <.>,<,> zor.l'!iiECi!ZOB iTa«nRÁ!.!Jis•.6m.i.1-HifM\'Ý!ffil Srtmri zis11• - m.~o·M 'iWY 1 (a:.Í.iI RUŠENÉ IN2ENYRSKE Sitt ZA ůCELEM TRVALE HO ZRU šEN!.<.>.<.> )<,x rJ.KAUZ.1J::srv.Sr~•1.-i:JŠlÉsiii„ x )( x ?1.oomutffi~.ffxĚmi RUŠÉNÉ IN2ENÝ...

Načteno

edesky.cz/d/10127496

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz