« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Vyvěšení na ÚD-OOP MHMP - Rohanské nábřeží

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPOTNVXS_1_.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/3 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPOTNVXS*
MHMPXPOTNVXS
<br>
<br>
<br> DLE ROZD LOVNÍKU
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
XXXXXXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1087148/2024/O4/Lj Počet listů/p íloh: 2/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 515543/2024PKD 17.06.2024
<br>
Opatření obecné povahy
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní
pozd jších p edpisů (dále jen „správní ád“),po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
Krajského editelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie Č.j.KRPA-86545-
2/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 22.04.2024 a oznámení o návrhu opat ení obecné povahy
pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Č.j.: MHMP–
844716/2024/O4/Lj ze dne 29.04.2024
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních
komunikacích,ve zn ní pozd jších p edpisů
<br> opatření obecné povahy -
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Rohanské nábřeží
<br> spočívající v instalaci svislého dopravního značení IP13c + E13 + E13,IP11 a vyznačení
vodorovného dopravního značení V10d na místní komunikaci I.t ídy Rohanské náb eží,Praha 8 <,>
k.ú.Karlín,v úseku Wittgensteinova – Vitáčkova ve sm ru do centra,z důvodu vyznačení
nového úseku zóny placeného stání,dle p iložené situace dopravního značení,která je ned...
Rohanske_nabrezi_potvrzena_situace_3_.pdf
Měmko:1:250 /' Fofmát:3xA4 //.! o.\ „.m v: „_ QQOb,_ „7/1 F symb;lč202 E.\Élí/ OŠ,<,> sLowa ŽT f—éngo mms % LOVLB /————\.<.> ' ' " ;: (“;“/gl _ ::É; Íri "" LE ŠP ' ad: """" V ::O-d ' © """".:V _10-_d- ' ' "CE ' '.:.-JL" """""""" 513; ' -L_ ' ' ' ' -V-16d- ' ' ř—J """"" Děla" vybraných DZ:.* “= “É = = =“ & “== “= =“ ==Rohanšlťé= nábřeží= = =“ “= =“ = =' ; %$:r (azgi— ___,% %%ý_ _ : % 4% _—'%; %% % já * % % % _— _z% * %— __ *_*.<.> % 8 % %" >>>>f>f ** ** l Í ___._k v _ * _(_ _ % _ > %;;j “=== %? £ %? A) rov : __.g%%%>—>=> > =>%%%%%%.„33133 = == == == = = = _=_ „= „=.:; % >>-.:%> %> % „gama “ :?:.JŠ_= &,? = „Ě :.Ě : = = :,É >; ;Rohfnské riátfřěežíd %> a %> %> “= *= -—Z%% %— > )*,-— > — „___ V- % \ z * % _*ř" * g;) \ _ 01 ' 814074 814076 $ 9 814078 814080 81408 \ \ >“š\_\ \\ Navrhovanámlsmlúpfavawlslého / > V \ _,dopravnlhoznabenl ] „ *; % Navrhovaná mlslnl úp'ava / /.vodomvnéhu dopravnlho značenl „,/1 (©.š „ É Slávailclsvlslé dupcavnlznaěenl “É Ě \\ —> Směrllzdywvalý stav)
<br> Policie České republiky
<br> Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy Odbor služby dopravní Dolicie 140 00 Prahz 4.Kongresová '?
<br> QOUC'C %s 1.„5,35
<br> -12—
<br> Č.j.KPP A— ÉGŠL/S - Ž_ NEJ-20%,mooož Dne: plk Mgr.XXXX XXXXX
<br> X ?.XXX- XXXX.zr “k pŠeŠŽugaĚgůrÉiýšwf
<br> % % 67 ll Souhlasné stanovisko ve myslu.Ž.b ;.ic),zá'rz.c BEH/2000
<br> š 77 ods

Načteno

edesky.cz/d/10124438

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz