« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - KÚ JMK Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KÚ JMK Usnesení
*KUJMXOQ3ZG9L*
KUJMXOQ3ZG9L
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor územního plánování
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
Č.j.: JMK 89686/2024 Sp.zn.: S-JMK 124032/2023 OÚPSŘ Brno 19.06.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor územního plánování (dále také „krajský úřad“ nebo „KrÚ“)
<br> jako příslušný správní orgán ve smyslu § 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle § 11 odst.1 písm.b) a § 178 odst.1 a 2 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a podle § 174 odst <.>
<br> 2 téhož zákona
<br>
<br> zahajuje přezkumné řízení
<br>
<br> ve věci opatření obecné povahy Změny č.2 územního plánu Malhostovice-Nuzířov,o jejímž vydání
<br> rozhodlo Zastupitelstvo obce Malhostovice usnesením č.18/9/2023 ze dne 20.06.2023 a která nabyla
<br> účinnosti dne 15.07.2023 <.>
<br> Krajský úřad zahajuje přezkumné řízení na základě podnětu místně příslušného úřadu územního
<br> plánování,kterým je Městský úřad Tišnov,odbor územního plánování (dále jen „MěÚ Tišnov“),ze dne
<br> 16.08.2023 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br>
<br> Krajský úřad obdržel dne 16.08.2023 podnět MěÚ Tišnov k přezkumu postupu pořízení Změny
<br> č.2 územního plánu Malhostovice-Nuzířov (dále také „změna územního plánu“).Podle MěÚ Tišnov
<br> byla změna územního plánu vydána v rozporu s právními předpisy,jelikož není v souladu s nadřazenou
<br> územně plánovací dokumentací,tj.Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „ZÚR
<br> JMK“) <.>
<br> Krajský úřad si vyžádal od obce vyjádření k podnětu a spisový materiál,na jehož základě věc posoudil <.>
<br> O pořízení změny územního plánu zkráceným postupem a jejím obsahu rozhodlo Zastupitelstvo obce
<br> Malhostovice usnesením č.16/13/2019 ze dne 09.07.2019.Změna územního plánu byla primárně
<br> pořizována z...

Načteno

edesky.cz/d/10119810

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz