« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Rozhodnutí o povolení záboru - ohrada a stav. vjezd - Křižíkova - před poz. č. 325 Karlín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_Krizikova_zabor_I_a_II.pdf
Se sídlem: Zenklova 1/35,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111 - centrála <,>
Pracoviště: U Meteoru 6/147,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 718 – sekretariát <,>
IČO: 00063797 tel.: (+420) 222 805 717 – vedoucí <,>
www.praha8.cz datová schránka: g5ybpd2
<br> e-mail: posta@praha8.cz
Stránka 1 z 3
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
<br> odbor dopravy
oddělení silničního správního úřadu
<br> Křižíkova 325 s.r.o <.>
Za Bažantnicí 51
290 01 Poděbrady
<br> IDDS: aqtxvfm
<br> Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum:
MCP8 309685/2024 Kostner / 222805716 18.06.2024
SZ MCP8 309685/2024/2
<br>
<br> Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Úřad Městské části Praha 8,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obecně
závažné vyhlášky č.55/2000 Sb.hlavního města Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy <,>
v platném znění a podle ust.§ 171 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) na základě
posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Křižíkova za účelem
zřízení staveništního vjezdu a záboru pro jeřáb a zařízení staveniště,podané dne 03.06.2024,a po
projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odboru služby
dopravní policie č.j: KRPA-215533-7/Čj-2023-0000DŽ ze dne 31.05.2024,prodloužení platnosti
závazného stanoviska ze dne 22.06.2023 <,>
<br> stanoví
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.3 a odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o silničním provozu,ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (v platném znění)
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na poze...
DIO_Krizikova_zabor_I_a_II.pdf
#o - druhá etapa výstavby - PRŮ\JEZD UMOŽNĚN ~stl komunikace (termln bude upřesněn) ~acl zóny na pravé straně kornunlkace) ~ ~ ~ ~ D,q ~ ~ ~J~ ----••--,' I.Jt'.<.>.<.> ~--·11• I \,<.> __.<.> --,<.> :'\ \ \ ',~• II I,I \ I I \ 1 I,1 1I,<,> i,<,> ; I 1,','1 l '(_ ',<.> ',l~--.1.<.> ~-J \ i r·-" ·v: ',r' ' l I\ '1 li' l' '' I'.•.__.---· ~ \II ',:•.':.<.> '.t---l------- ---------- • I ' I __ l ' I IABOR.J:.J29/ I ----- '' ',MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městs],(é části odbor dopravy Zenklova 1/35- (1) 180 48 Praha a - Libeň.I.<.> !- --- --- ~ ~ <.>,1Í7,12,/ O: ISTvPY NA STAVEi',IŠTt,ER PROVOZU I I I I BORU: BVOJU STA\18v 165M2 Lkl:.>iš) lOTť'.ENA STAVBOJ : 6S,-.12 lÁHOR) f'; \,<.> '.l,' )' <.>,··,f!:i-'' 1 h-,r- 'll.: L(.l.•,o rn :,o r-/.<.>,<.> X.------------- ',\------ \.- •\ e e\::> _j ',!!l ~·o :i ',~ ~.<.>,<.>,I ;,<.>.~.0 :i;,·,<,>.i.<.>.<.>.-·-.<.>.<.>.<.> • • <.>,<,> ---- ~·o.4 ~~,tl I ·····.<.> · ',_,<,> ---"' 1 - -· •• "~"''Ill <.>,n C-,o -O _ <.>,~\\ \11\.<.>.<.> \'6 ~ ec f- ct ~,<,> 11 1,\\ť p •.<.> <.>,-,::.<.> ~\\\\ A- \ L-_::.b __ -~ 7" ~~~~~ :; l „/4__ \___._-- !: ~ ~.N N- - N ·- I/- ------------~-="" N ~ooo9 • --K.',~- -----· ••••-· "' :;,<.>.<.> ~ ~~~.-- ~
<br> _jo::> ',cO :I: \O U ser ',4.-4' <.>,',-z.-z.<.> 8E~s (1) r:to.-o cJ) __.J~•·· %~:~=mt •,o \ •ď) I ~.<.>.<.>,<.>,~ szc sis i ~-o I/i '-11 :';,!°1:=" ~,tQJllliáQII: t-.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ~.<.>.<.> ------ U-I.1,l8/I.U.1,-1 <.>,_.<.> <.>,KJ'itlko'«l 325,o <.>,r,o,<,> Z <.>,Ba2antnicf ~ ""rNOVOSTAVBA BYTOVE:HO DOMU I ob•c hl.rn.Prok ~ I ~ Etapa 2 (zábor 2023-2024) Z.ABOR J,ZVK č.2019-1025-02454 povolení od 14.7.2023 do 13.7.2024 ze dne 13.7.2023 D.2.Situace zábor park.zóny PS - 0260 zábor části komunikace (termln bude upřesněn) (včetně modré parkovací zóny na pravé straně komunll-t,<,> l,Jfi,<,>.<.>._.•_.<.>,<,>,<.> <.>,<.> _~ 344 - r.ť~ř.!,:r.<.> (---.<.>.;,<.>._,_" K,i2lk0~0 325.s.r.o <.>,2o Bo!onlnicl 51.POD(BR4DY ~-NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU UL.K~12IKOVAI'~~ I 0.<.>.<.> <.>,Dl/1D1D obec ht....
Stanovisko_PCR_Krizikova_zabor_I_II.pdf
f1[pg 30o/C&f/ztt~ PCR00ETRSO77411100 Poniahat a chran t KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL.MĚSTA PRAHY Odbor služby dopravní policie Oddělení dopravního inženýrství Č.j.KRPA-215533-7/ČJ-2023-0000DŽ Křižíkova 325,s.r.o.Za Bažantnicí 51 290 01 Poděbrady Praha 31.května 2024 Počet stran: 1 Přílohy: - 11Novostavba bytového domu ul.Křižíkova'"' - vyjádření k žádosti o prodloužení platnosti závazného stanoviska k Vaší žádosti ze dne 20.5.2024 Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,Odbor služby dopravní policie jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu obdržel žádost o prodloužení platnosti závazného souhlasného stanoviska k dočasnému připojení staveništního sjezdu ke komunikaci a kladného stanoviska k návrhu přechodné úpravy provozu vydaného dne 22.června 2023 pod č.j.KRPA-215533-2/ČJ-2023-0000DŽ.Jedná se o dočasné připojení sousední nemovitosti (staveniště) na pozemku č.parc.325,k.ú.Karlín na místní komunikaci Křižíkova (na pozemku č.parc.812/1,k.ú.Karlín).Připojení bude sloužit pro výstavbu bytového domu.Po prostudování předložené žádosti,provedeném místním šetření a vzhledem k tomu,že v místě připojení stavby nedochází ke změně situace,Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,Odbor služby dopravní policie prodlužuje platnost závazného stanoviska vydaného dne 22.června 2023 pod č.j.KRPA-215533-2-2/ČJ-2023-0000DŽ a to ve všech bodech do 31.7.2025.Vyřizuje kpt.Bc.Bielská,tel.974 825 679 mjr.Ing.XXXXXXXX XXXXXX vedoucí oddělení Co: Odbor dopravy,ÚMČ Prahy X Ing.XXXXXXXX XXXXXX POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Důvod podepsání: Čas podepsáni: XX.XX.2024 12:48:54 www.policre cz Kongresová 1666/ 2 140 00 Praha Tel.: 974825689 Email: krpa.podatelna@pcr.cz ID DS: rkiai5y

Načteno

edesky.cz/d/10114390

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz