« Najít podobné dokumenty

Město Jindřichův Hradec - Zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Potravinářský závod, Jindřichův Hradec"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jindřichův Hradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace let snímek
Situace
9
<br> 6
<br> 3
<br> 6
<br> 1
<br> /
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> 4
<br> 2
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 4
<br> 8
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 2
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 3
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 4
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 6
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 7
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 8
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 5
<br> 7
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 3
<br> /
<br> 1
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 6
<br> 9
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 6
<br> 9
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 3
<br> /
<br> 2
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 3
<br> /
<br> 3
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 3
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 3
<br> /
<br> 5
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 3
<br> /
<br> 6
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 3
<br> /
<br> 6
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 3
<br> /
<br> 8
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 3
<br> /
<br> 9
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 5
<br> /
<br> 1
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 5
<br> /
<br> 2
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 5
<br> /
<br> 3
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 5
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 5
<br> /
<br> 5
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 5
<br> /
<br> 6
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 5
<br> /
<br> 7
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 5
<br> /
<br> 8
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 5
<br> /
<br> 8
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 8
<br> /
<br> 1
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 8
<br> /
<br> 4
<br> 3
<br> 7
<br> 3
<br> 4
<br> /
<br> 1
<br> 3
<br> 3
<br> 7
<br> 3
<br> 4
<br> /
<br> 1
<br> 5
<br> 3
<br> 7
<br> 3
<br> 4
<br> /
<br> 1
<br> 6
<br> 3
<br> 7
<br> 3
<br> 4
<br> /
<br> 1
<br> 4
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 5
<br> /
<br> 1
<br> 3
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 5
<br> /
<br> 1
<br> 0
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 5
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 3710/71
<br> 3
<br> 7
<br> 1
<br> 0
<br> /
<br> 7
<br> 1
<br> 371
<br> 0...
PD Potravinářský závod Jindř Hradec
POTRAVINÁŘSKÝ ZÁVOD,JINDŘICHŮV HRADEC
<br>
<br> Oznámení
dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
<br> a o změně některých souvisejících zákonů
<br>
<br>
<br>
Zpracovatel oznámení:
JP EPROJ s.r.o <.>
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
autorizace č.j.XXXX/XXXX/OEP/XX,prodloužení č.j.MZP 2021/710/3795 z 11.8.2021
U Statku 301/1,736 01 Havířov
Tel.: +420 602 749 482
<br> Spolupracovali:
Ing.XXXX XXXXXXX – Rozptylová studie
Akustika XXXXXX s.r.o <.>,XXXXX XXXXXX – Akustická studie
<br>
Jindřichův Hradec,červen 2024
<br>
Jarmila
Razítko
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah: Strana:
<br> Úvod 4
A.Údaje o oznamovateli 5
<br> B.Údaje o záměru 6
<br> I.Základní údaje 6
1.Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1 6
2.Kapacita (rozsah) záměru 6
3.Umístění záměru 6
4.Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
<br> (realizovanými,připravovanými,uvažovanými) 7
5.Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění,včetně přehledu
<br> zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr,resp.odmítnutí 11
6.Stručný popis technického a technologického řešení záměru
<br> včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru;
v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami,s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry 16
<br> 7.Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení 37
8.Výčet dotčených územních samosprávných celků 37
9.Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst.3 a správních úřadů <,>
<br> které budou tato rozhodnutí vydávat 38
<br> II.Údaje o vstupech 39
1.Zábor půdy 39
2.Odběr a spotřeba vody 41
3.Ostatní přírodní zdroje (např.surovinové zdroje) 42
4.Energetické zdroje 47
5.Biologická rozmanitost 50
6.Doprava 51
<br> III.Údaje o výstupech 54
1.Množství a druh případných reziduí a emisí 54
2.Množství odpadních vod a jejich znečištění 61
3.Odpady 66
4.Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 73
5.Hluk 77
<br>...
Zahájení zjišťovacího řízení Potravinářský závod, Jindřichův Hradec
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRA J
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,jako příslušný úřad
podle § 22 písm.a) zákona,Vám zasílá v souladu s § 6 odst.5 zákona oznámení záměru „Potravinářský
závod,Jindřichův Hradec“.Oznámení je zpracované v rozsahu přílohy č.3 k zákonu.Oznamovatelem je
v souladu s § 6 odst.1 zákona je společnost Rhea invest s.r.o <.>,č.p.1,378 72 Písečné,IČO 198 81 452 <.>
Sdělujeme Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Předmětem záměru je vybudovat nový závod s kompletní novou porážkovou linkou na zpracování 10 000 ks
drůbeže/hod.Výrobní závod bude zahrnovat všechny potřebné výrobní,administrativní a šatnové provozy <.>
Výrobní provozy budou řešeny od navezení živých kuřat a jejich vyskladnění,jejich porážky,porcování,balení
až po kompletní expedici chlazených a mražených výrobků <.>
<br> Město Jindřichův Hradec,jako dotčený územně samosprávné celek,neprodleně zveřejní v souladu s § 16
odst.2 zákona na úřední desce informaci o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení nahlížet.Doba
zveřejnění je dle § 16 odst.2 zákona nejméně 15 dnů.Město Jindřichův Hradec zároveň v souladu s tímto
ustanovením zašle příslušnému úřadu písemné vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení
na úřední desce (informaci lze zaslat také na e-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz),a to v nejkratším
možném termínu <.>
<br>
<br>
Veřejnost,dotčená veřejnost,dotč...

Načteno

edesky.cz/d/10113459

Meta

Nabídka zaměstnání   EIA   Stavby   Prodej   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jindřichův Hradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz