« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10610.1.pdf
Nová Ves u Světlé
<br> _ gs: a,) <.>
<br> POZOR
<br> A
<br> v osm PRUBÍHÁ VÝSTAVBA KANALIZACE
<br> Legenda: gm <.>
<br> ©
<br> H ZUa - nivlzune vn'churlne Mnnlavul znaceni
<br> B Na - stávajícl daptavnl značení
<br> („ HFN „marsu lel'
<br> HPN PROJEKT agŽŽ'Ž'ŠÉŠÍm
<br> ;— Zhotovitel projektové dokumentace
<br> 720 699 495 604 580 051
<br> e-mall: lnln©hpnprojakch
<br> WwwhpnptujekLDZ
<br> nio - NOVA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČERPACÍ ŘÁD NA čov SVĚTLÁ nlsáz
<br> Obpdnalel
<br> MOBIKU plus a.s <.>
<br> Vypracoval;
<br> Damel Dvořák
<br> ladp.proleklanl:
<br> XXXXX XXXXXX
<br> Dalum:
<br> XX/XXXX
<br> % (doknpy Připojen i; <.>
<br> širší vztahy,klad listů
<br> Slupen'
<br> RDS
<br> Schéma 2
<br> “" l- _ _ 7 _ překop1/2
<br> Pozn Pvakopi provinil pu uz vunvky <.>
<br> az um|slrl dl: schema 7 ' (\W a 2; 30 5 - n m
<br> 51311 |sxe+zz D'"
<br> mup-2 proviant lm 1/2vuzwky az umistit nt: schéma
<br> wu 21o3xs1
<br> Pus- Il—h-P I ::.<.> <.>,-_.<.>.<.> um.|
<br> 5101 wusvocszeí ? Bm 30-50m
<br>.Schéma 1 uzumismdluummai.<.> ' o Eiza ' QLmach5ům _.<.>.3 3
<br> —„©
<br> MUD LŠXEQČI „: hnwpo-wulúónulnnw'v 5“ Blu-mutem-ul
<br> nm nm - u 1
<br> W plo-di!— "I'—lidu uuu—u a vln-nl "
<br> „„ zz+3xs1 2.5.9
<br> Frn- lic—M nun-n.<.>.“.<.> <.>,<.>.<.> w- mnun m ""“"“ "'“—* a.<.>.<.> „nam—Ě:
<br> pump-:: :wq—um i\- mm- —
<br> Mutiny—11 ÚZ umiim dl: schemat
<br> Legenda:
<br> dukup prlpujky splaskov: kinallxuce."" „.<.>.a.<.> -.“ _,„u a 20:— navržené přechodní doprivm' značen: “""" """"“ ' *“ *“ “'""
<br> s na.stávající dopravní značení
<br> pracovní místo
<br> lávka pro pěší přes výkup n.<.> -.mno-14 šil umlim dl! ichemi *
<br> ngnámiq:
<br> V'kupnvé prin: budou prubíha! ve volavce.; al.paatupu praci s.buduu provádět i'dnallivé překcny aby zasáhly ; cu neímenšl část daná šnkility.' =movní mísln bude ohraničena červenohiluu helpečnoslni pásknu ! a pevnou zábrannuu (v chlast! :hndníku).! az bude umíslěno pouze v místě kde pmbihaji výkapovu me:.1 Na vmm bude v průběhu prací stát technika zhot...
10610.pdf
strana 1/3
<br>
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou
<br> odbor dopravy
náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> ID datové schránky: yptb58f Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
Naše č.j.: MSNS/XXXXX/XXXX/OD-XXSDZ-TIM Telefon: XXX 496 646
Světlá nad Sázavou dne: 19.06.2024 E-mail: podatelna@svetlans.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu),na základě žádosti o stanovení přechodného dopravního značení podanou dne
10.06.2024 spol.MOBIKO plus a.s <.>,IČ 26788675,sídlo Hranická 293/5,Valašské Meziříčí (dále jen
žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina <,>
územní odbor Havlíčkův Brod,Dopravní inspektorát,Nádražní 59,Havlíčkův Brod ze dne 12.06.2024
č.j.KRPJ-113892-10/ČJ-2021-161606 a po posouzení podnětu v souladu s ustanovením § 77 odst.1
písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád) stanovuje dne 19.06.2024:
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.II/150 v obci Nová Ves u Světlé - přechodné dopravní
značení dle grafických příloh,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno z důvodu výkopových prací pro
kanalizační přípojky,v termín od 16.07.2024 do 31.10.2024 <.>
<br> důvod: Kanalizace a čerpací řad na ČOV Světlá nad Sázavou
<br> Platnost stanovení: od 16.07.2024 do 31.10.2024
<br> Instalaci dopravního značení provede: MOBIKO plus a.s <.>,IČ 26788675,sídlo Hranická 293/5 <,>
Valašské Meziříčí
<br> Odpovědná osoba: XXXXXXX XXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> Podmínky:
<br>
1.) Použité dopravní značení a zařízení musí být schválen...

Načteno

edesky.cz/d/10103900

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz