« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Závěrečný účet r. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztrát 2023.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2024
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 7 352 331,75 714 956,41 6 149 505,83 515 620,14
I.Náklady z činnosti 7 202 444,68 714 956,41 5 966 343,58 515 620,14
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 545 262,49 50 567,66 320 492,04 -1 821,01
<br> 2.Spotřeba energie 502 263 450,81 63 375,35 517 100,19 68 915,79
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 -4 728,00 288 970,40 1 291,00 296 125,36
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 872 921,82 150 643,00 1 183 342,78 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 30 495,79 0,00 13 099,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 431 732,38 161 400,00 779 136,07 152 400,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 545 661,00 0,00 1 297 719,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 360 774,00 0,00 323 292,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 100,00 0,00 4 417,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 2 018,00 0,00 2 887,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 565,00 0,00 565,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
...
Příloha 2023.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
Účetní jednotka nemá informace o XXX,že byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Nedošlo k žádným změnám v účetních metodách od minulého období,organizace se nadále řídí platnými předpisy <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecních zásadách:
<br> 1.) Odpisový plán účetní jednotky:
Účetní jednotka si zvolila rovnoměrný způsob odpisování a používá roční odpisy,tzn.odpisy účtuje vždy k 31.12 běžného účetního období <.>
<br> 2.) Oceňování a vykazování:
Účet 902: Jiný drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně od 1,- Kč do 1.000,- Kč
Účet 905: Vyřazené pohledávky - vyřazení schvalováno zastupitelstvem obce v zákonných podmínkách
Účet 915: Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů
Účet 999: Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
<br> Pozemky nabývané směnou,koupí nebo bezúplatným převodem jsou oceňovány na základě:
a) znaleckých posudků
b) rozhodnutí ZO č.61/10 (ZOč.6 ze dne 30.12.2010
c) dohodou smluvních stran
d) převzetím ceny,za kterou je pozemek bezplatně převáděn
<br> 3.) Přepočet údajů z cicích měn není stanoven,protože účetní jednotka neprovádí transakce v cicích měnách
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 50 510,00 12 230,50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlou...
Rozvaha 2023.pdf
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 95 970 886,57 13 440 286,57 82 530 600,00 82 974 096,76
A.Stálá aktiva 93 011 579,77 13 440 286,57 79 571 293,20 78 445 759,49
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 584 118,60 321 040,60 263 078,00 279 230,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 174 318,60 174 318,60 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 409 800,00 146 722,00 263 078,00 279 230,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 92 427 461,17 13 119 245,97 79 308 215,20 78 166 529,49
<br> 1.Pozemky 1 411 803,06 0,00 1 411 803,06 1 398 303,06031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 86 757 193,80 10 516 978,00 76 240 215,80 75 916 183,43021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 2 109 258,34 704 742,00 1 404 516,34 827 043,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 897 525,97 1 897 525,97 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 251 680,00 0,00 251 680,00 25 000,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majet...
FIN 2023.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 751100
<br> Obec Radovesnice I; IČO 00639737; Lošanská 23,Radovesnice I,280 02
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 14.2.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 000 000,00 1 001 700,00 1 001 666,35Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 100,00
<br> 1112 100 000,00 85 000,00 84 281,08Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 99,15
<br> 1113 200 000,00 243 500,00 243 275,73Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 99,91
<br> 1121 1 418 000,00 1 762 800,00 1 762 759,57Příjem z daně z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1211 3 020 000,00 3 176 200,00 3 176 124,69Příjem z daně z přidané hodnoty 100,00
<br> 1341 8 000,00 8 000,00 7 900,00Příjem z poplatku ze psů 98,75
<br> 1345 330 000,00 338 800,00 338 744,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 99,98
<br> 1361 4 100,00 1 700,00 1 640,00Příjem ze správních poplatků 96,47
<br> 1381 40 000,00 45 000,00 44 988,10Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 99,97
<br> 1382 0,00 1,00 0,53Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 53,00
<br> 1511 429 500,00 456 100,00 456 027,09Příjem z daně z nemovitých věcí 99,98
<br> 4111 0,00 23 003,00 23 003,00Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státníhorozpočtu 100,00
<br> 4112 74 700,00 74 700,00 74 700,00Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámcisouhrnného dotačního vztahu 100,00
<br> 4116 0,00 106 666,00 106 666,00Ostatní neinves...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radovesnice I za r. 2023 .pdf
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_034500/2023/KUSK
Čj.: 002743/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br>
RADOVESNICE I
IČ: 00639737
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
31.07.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 25.03.2024
▪ 10.11.2023
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br> Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Radovesnice I
Lošanská 23
280 02 Kolín
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
Bc.XXXX XXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci územního celku:
XXXXXX XXXXXXX - starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.104371/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidle...
Závěrečný účet 2023.pdf
31.12.2023Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2023
Obec Radovesnice I
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Radovesnice I
Lošanská 23
280 02 Radovesnice I
<br> 00639737
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 725021051
E-mail starosta@radovesnice.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 14
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 15
<br> Strana
<br>
<br> Obec Radovesnice I,IČO 00639737 KEO4 1.13.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2023
<br> SU Název 2021 2022 2023
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 484 824,24 318 671,03 595 830,15
502 Spotřeba energie 21 827,09 586 015,98 326 826,16
504 Prodané zboží 212 024,43 297 416,36 284 242,40
511 Opravy a udržování 732 896,48 1 183 342,78 1 023 564,82
513 Náklady na reprezentaci 9 141,20 13 099,00 30 495,79
518 Ostatní služby 1 254 731,80 931 536,07 1 593 132,38
521 Mzdové náklady 1 396 277,00 1 297 719,00 1 545 661,00
524 Zákonné sociální pojištění 335 305,00 323 292,00 360 774,00
525 Jiné sociální pojištění 0,00 4 417,00 100,00
527 Zákonné sociální náklady 3 881,00 2 887,00 2 018,00
532 Daň z nemovitostí 0,00 565,00 565,00
538 Jiné daně a poplatky 4 565,00 0,00 0,00
542 Jiné pokuty a penále 1 000,00 0,00 0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 13 134,00 16 234,00 31 973,00
549 Ostatní náklady z činnosti 27 352,00 27 695,00 31 750,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 676 405,50 1 446 590,00 1 909 392,00
556 Tvorba a zúčtování opravných polože...

Načteno

edesky.cz/d/10103092

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz