« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - ZÚ návrh za 2023 sd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÚ návrh za 2023 sd
zAvEnedruY uerr - n6vrh za rok2O23
<br> \azev obce: Obec Kun6iovice
\dresa (un6iovice 28
<br> 10573086
<br> v souladu s $43 zdkona 12812000 Sb.o obcich zveiejhujeme ndvrh z6vdredn6ho 0dtu <,>
spoledn6 se zprdvou o piezkoum6ni hospodaieni <.>
<br> t.UOale o pln6ni piijmri a vidaj0 (v tis.Kd)
<br> Z.faaie o hospodaieni s majetkem a o dal5ich finandnich operacich
<br> Obec hospodaiila s majetkem v Juladu se zakony a zdvaznymipravidly.Pii vnitinich ani externich kontrol5ch
nebylo zji5tdno,Ze by do5lo k poruSeni pravidel hospodaieni s majetkem <.>
<br> Obec v prirb6hu roku 2022 zahajila rekonstrukci stiechy budovy OU,kter6 st6le pokraduje <.>
<br> NedoSlo k viznamnfm pilrfrstk0m a ribytk0m majetku,nejvliznamn6j5i pohyby jsou uvedeny v piiloZen6 tabulce
<br> Jznadeni majetkr hodnota(tis.Kd)
<br> pozn
<br> lndkup/prodej/bezI
platn6
<br> nabytilpozbytildarl
<.>.<.>.)
<br> iida2 - Nedahov6
<br> 4
<br> 5
<br>
<br> 3.Vyri6tov6ni finandnich vztah0 ke stitnimu rozpodtu,k rozpoit0m krajt,obci <,>
stitnim fond0m,Nirodnimu fondu a jinfm rozpodtfim a k hospodaieni dalSich osob
<br> 4.Tvorba a pouZiti fondt (v tis.Kd)
<br> Obec nem6 2dtdn6 06elov6 fondv
<br> 5.Z6vdr ze zpr6vy o vfsledku piezkoum6ni:
<br> Pii piezkoum6ni nebyly zji5teny nedostatky <.>
<br> Pozn0pln6 zprAva o vfsledku piezkoum6ni je piilohou zdv6recn6ho 0dtu <.>
<br> 6.N6vrh usneseni k z6v6re6n6mu ri6tu :
<br> A/Zastupitelstvo projednalo zdvErednyi Udet obce k 31.12.2023 a vyjadiuje souhlas s celorodnim
hospodaienim,a to bez vlhraf <.>
<br> Bl OZ schvaluje fdetni zdvErku za rok2023 - rozvahu,vykazZZ,piilohu
<br> G/ D6le pak schvaluje vfsledek hospodaieni s XXX,Ze rozhoduje o jeho pievodu na Udet
XXX-Vfsledek hosp.min.Udetnich obdobi <.>
<br> vyv65eno:
<br> sejmuto:
<br> 9.s.2024
<br> 27.5.2024
<br> DalSi piilohy,tvoiici zdv6rednf f 6et,kter6 z drivodu rozsahu nejsou vyv6Sov6ny
na f iednf desce,ale jsou k dispozici v sidle obecniho f iadu:
<br> FlEl.UD 27 /O9-Os/24
<br> OEEO Kt}NE.IO
<br> Id: 005?s0861 tat; wJ@{ozc
<...

Načteno

edesky.cz/d/10102173

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz