« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Sdělení záměru o pronájmu pozemku č.p.3006/9 v k.ú. Lipence

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení záměru o pronájmu pozemku č.p.3006/9 v k.ú. Lipence

Záměr o pronájmu části pozemku č.parc.3006/9,ul.U Berounky,Praha- Lipence
<br> Hlavní město Praha
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
<br> 155 31 Praha-Lipence,K Obci 47,IČ 241431,www.Praha-Lipence.cz,mu.lipence@tiscali.cz,fax 25792 2641,tel
25792 1167
<br> SDĚLENÍ ZÁMĚRU o pronájmu pozemku
Městská část Praha Lipence <,>
v souladu se zák.č.131/2000 Sb.o hl.městě Praze <.>,projednání Radou městské části dne
2.3.2015 a usnesení Rady č.9/3-2015 ze dne
2015 <,>
sděluje záměr pronajmout jednotlivě pět částí o celkové výměře cca 880 m2 z pozemku
č.parc.3006/9 k.ú.Lipence,který je ve vlastnictví hl.města Prahy,svěřené Městské části
Praha Lipence <.>
1.Předmět pronájmu
Předmětem pronájmu je pět částí z pozemku č.parc.3006/9 o výměrách od cca 152 do cca
212 m2 <.>
2.Odůvodnění pronájmu
Pozemek parc.č.3006/9 slouží jako přístup k vodoteči pro jejího správce a občany; vlastník
pro něj nemá jiné využití <.>
Díl pozemku o výměře cca 550 m2 je předmětem podobného záměru (z 10.3.2015)
k pronájmu <.>
O pronájem projevili,písemně 11.3.2015,vážný a prokazatelný zájem vlastníci přilehlých
pozemků s rekreačními objekty ev.č.788,č.853,č.854,č.860 a č.852,vše ulice U
Berounky,Praha Lipence <.>
3.Popis místa a umístění pronajímaného pozemku
Poz.č.parc.3006/9 leží mezi pobřežní čárou Berounky a pozemky soukromých vlastníků
rekreačních staveb (chat) s pozemky,přístupnými z ulice U Berounky <.>
K pronájmu jsou díly o výměrách níže uvedených a sousedících s pozemky s rekreačními
objekty:
• cca 158 m2 při parc.č.3006/2,č.3006/3,ev.č.788
• cca 188 m2při parc.č.3004,č.3005,ev.č.853
• cca 212 m2při parc.č.3007,č.3008,ev.č.854
• cca 162 m2při parc.č.3009,č.3010,ev.č.860
• cca 152 m2při parc.č.3013,č.3014,ev.č.852 <.>
Části pozemků k pronájmu nemají pravidelný tvar a nejsou geometricky odděleny,vytyčeny <,>
oploceny.Na pozemku nejsou žádné stavby nebo zařízení pronajimatele,městské části <.>
4.Cena pronájmu
bude stanovena v souladu s Cenovým věstníkem MF 1/2011 k výměru MF č.01/2010 část I.<,>
odd.A,pol.3.d) <.>
5.Doba pronájmu
Pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou,oboustranně,2 měsíce <.>
6.Užívání pozemku
Pronajímaný pozemek,resp.jeho části,uvedené ad.3.záměru
- bude povinen nájemce udržovat ve stavu přiměřeném jeho charakteru a současnému
stavu,s výjimkou mimořádných událostí (např.důsledků záplav)
-nelze oplocovat,podél vodoteče musí být zachován volný průchod
-nelze zastavovat,provádět na něm terénní nebo obdobné úpravy,využívat k parkování
vozidel
<br> Záměr o pronájmu části pozemku č.parc.3006/9,ul.U Berounky,Praha- Lipence
<br> 7.Další informace a podmínky
K datu uzavření nájemní smlouvy nájemce složí na účet pronajimatele kauci ve výši max.3
měsíčních nájmů k pokrytí případných nedoplatků nájmu,škod apod <.>
Kauce je vratná,zúčtovatelná při ukončení nájmu nebo ke škodám a nedoplatkům
nájemného
Cena pronájmu bude od roku 2017 upravena podle míry inflace roku předchozího <.>
Nájemní smlouva může být uzavřena po projednání Radou a to nejdříve po 15ti dnech od
zveřejnění tohoto záměru <.>
Námitky proti tomuto záměru lze podat s odůvodněním pouze písemně na adresu Úřadu MČ
Praha Lipence,K Obci 47,155 31,nejpozději do 13.dubna 2015 do 12 hodin <.>
Vyhlašovatel tohoto záměru může řízení o pronájmu pozemku zrušit i bez uvedení důvodu <.>
V Praze Lipencích dne 23.března 2015
XXXXXX XXXXX <,>
starosta v.r <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.3.2015
Sňato dne: 14.4.2015
<br> Zveřejněno na www.Praha-Lipence.cz <.>
<br>

Načteno

edesky.cz/d/101018

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz