« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Schválený závěrečný účet obce Bačalky za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8._Priloha_2023-12[1].pdf [0,08 MB]
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 101,Bačalky,507 23
<br> Za období: 12/2023
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 29.1.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokřačuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> V současné účetní závěrce nevyplývají změny účetních metod <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem a směrnicemi <.>
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 114 572,49 112 649,49
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 114 572,49 112 649,49
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9...
7._Vykaz_zisku_a_ztraty_2023-12[1].pdf [0,06 MB]
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 101,Bačalky,507 23
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Okamžik sestavení: 29.1.2024
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 2 776 273,96 0,00 2 513 648,27 0,00
I.Náklady z činnosti 2 590 758,96 0,00 2 395 638,27 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 80 664,11 0,00 79 891,14 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 158 222,10 0,00 190 032,74 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 218 316,08 0,00 6 500,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 6 502,00 0,00 7 871,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 782 501,37 0,00 664 401,71 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 836 006,00 0,00 926 419,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 46 548,00 0,00 44 963,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 400,00 0,00 400,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 1 269,00 0,00 1 302,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 12 100,00 0,00 14 618,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 42,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 7 805,00 0,00 6 535,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,0...
6._Rozvaha_2023-12[1].pdf [0,08 MB]
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 101,Bačalky,507 23
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 29.1.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 37 314 009,25 6 203 155,03 31 110 854,22 29 442 154,68
A.Stálá aktiva 29 197 318,83 6 203 155,03 22 994 163,80 22 728 261,32
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 396 993,00 256 737,00 140 256,00 153 624,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129 741,00 129 741,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 267 252,00 126 996,00 140 256,00 153 624,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 28 800 325,83 5 946 418,03 22 853 907,80 22 574 637,32
<br> 1.Pozemky 3 701 845,97 0,00 3 701 845,97 3 702 040,64031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 22 666 175,58 5 258 177,65 17 407 997,93 17 679 697,93021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 236 570,00 92 911,00 143 659,00 89 693,85022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 595 329,38 595 329,38 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 600 404,90 0,00 1 600 404,90 1 103 204,90042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
...
5._Fin212M_2023-12[1].pdf [0,18 MB]
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 101,Bačalky,507 23
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 29.1.2024
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 450 000,00 507 000,00 506 581,18Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 99,92
<br> 1112 35 000,00 43 000,00 42 700,56Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 99,30
<br> 1113 90 000,00 123 000,00 123 300,39Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 100,24
<br> 1121 620 000,00 889 380,00 892 441,72Příjem z daně z příjmů právnických osob 100,34
<br> 1122 240 000,00 80 000,00 78 090,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 97,61
<br> 1211 1 500 000,00 1 611 324,00 1 610 744,47Příjem z daně z přidané hodnoty 99,96
<br> 1341 7 000,00 7 000,00 6 650,00Příjem z poplatku ze psů 95,00
<br> 1345 120 000,00 128 575,00 128 423,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 99,88
<br> 1361 1 000,00 1 000,00 580,00Příjem ze správních poplatků 58,00
<br> 1381 18 000,00 24 895,00 22 764,72Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 91,44
<br> 1382 0,00 0,00 0,29Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1511 416 000,00 416 000,00 310 713,49Příjem z daně z nemovitých věcí 74,69
<br> 4111 0,00 38 600,00 38 600,00Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státníhorozpočtu 100,00
<br> 4112 70 500,00 74 900,00 74 9...
4.__Příloha_č._2_Zprava._o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_r._2023[1].pdf [0,40 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor analýz,podpory řízení a kontroly
<br> oddělení přezkumu hospodaření obcí
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Bačalky,IČ: 60114525
<br> za rok 2023
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 21.11.2023
<br> - 12.03.2024
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Bačalky v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 24.07.2023 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Bačalky
<br> Bačalky 101
<br> 507 23 Libáň
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starosta - XXXXX XXXXXXX
<br> místostarostka - Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní - XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.Vendula Hynková
<br> - kontroloři:
Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 03.07.2023 a 05.03.2024 <.>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Posle...
3._Příloha_č._1_Rozpis_-příjmy_bez_paragrafu[1].pdf [0,05 MB]
Obec Bačalky,IČO 60114525 KEO4 1.12.13 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023
<br> Filtr: Pol je v množině 1111,1112,1113,1121,1122,1211,1341,1345,1361,1381,1382,1511,4111,4112
S návrhem rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
závazný
ukazatelSkutečnost %
<br> Upravený
závazný
ukazatel %org2 RozdílNst Zdr Uz
<br> 1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou
dílčí daně z technických her
<br> 22 764,72 0,00 0,000,00 0,00 -22 764,72
<br> 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 310 713,49 0,00 0,000,00 0,00 -310 713,49
<br> 1345 Příjem z poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství a příjem z
poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci
<br> 128 423,00 0,00 0,000,00 0,00 -128 423,00
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
placené plátci
<br> 506 581,18 0,00 0,000,00 0,00 -506 581,18
<br> 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v
případech,kdy poplatníkem je obec,s
výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 78 090,00 0,00 0,000,00 0,00 -78 090,00
<br> 1341 Příjem z poplatku ze psů 6 650,00 0,00 0,000,00 0,00 -6 650,00
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné
pokladní správy státního rozpočtu
<br> 38 600,00 0,00 0,000,00 0,00 -38 600,0098008
<br> 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 610 744,47 0,00 0,000,00 0,00 -1 610 744,47
<br> 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 892 441,72 0,00 0,000,00 0,00 -892 441,72
<br> 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
vztahu
<br> 74 900,00 0,00 0,000,00 0,00 -74 900,00
<br> 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
vybírané srážkou podle zvláštní sazby
daně
<br> 123 300,39 0,00 0,000,00 0,00 -123 300,39
<br> 1361 Příjem ze správních poplatků 580,00 0,00 0,000,00 0,00 -580,00
<br> 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
placené poplatníky
<br> 42 700,56 0,00 0,000,00 0,00 -42 700,56
<br> 1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
podobných her kromě odvodu z výher...
2._Příloha_č._1_Příjmy_a_výdaje_členěné_dle_paragrafů[1].pdf [0,07 MB]
Obec Bačalky,IČO 60114525 KEO4 1.12.13 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023
<br> Třídění: Pol vzestupně,Par vzestupně,Nst vzestupně,Zdr vzestupně,Uz vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
S návrhem rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
závazný
ukazatelSkutečnost %
<br> Upravený
závazný
ukazatel %org2 RozdílNst Zdr Uz
<br> XXXX XXXXXX Bez paragrafu 3 836 489,82 3 567 500,00 3 944 674,00107,54 97,26XXXXXXXXXX 108 184,18XXX X XXXXX
<br> 2219 XXXX XXXXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 420,00 0,00 16 420,000,00 100,00XXXXXXXXXX 0,00XXX X XXXXX
<br> 2310 XXXX XXXXXX Pitná voda 307 704,29 340 000,00 372 501,0090,50 82,60XXXXXXXXXX 64 796,71XXX X XXXXX
<br> 3632 XXXX XXXXXX Pohřebnictví 1 510,00 1 600,00 1 600,0094,38 94,38XXXXXXXXXX 90,00XXX X XXXXX
<br> 3639 XXXX XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené
<br> 36 703,00 25 000,00 39 300,00146,81 93,39XXXXXXXXXX 2 597,00XXX X XXXXX
<br> 3722 XXXX XXXXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 6 345,00 5 000,00 6 000,00126,90 105,75XXXXXXXXXX -345,00XXX X XXXXX
<br> 3725 XXXX XXXXXX Využívání a zneškodňování komunálních
odpadů
<br> 80 420,16 50 000,00 80 470,00160,84 99,94XXXXXXXXXX 49,84XXX X XXXXX
<br> 3745 XXXX XXXXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 245,00 10 500,00 20 750,00192,81 97,57XXXXXXXXXX 505,00XXX X XXXXX
<br> 6171 XXXX XXXXXX Činnost místní správy 42 817,00 83 000,00 83 000,0051,59 51,59XXXXXXXXXX 40 183,00XXX X XXXXX
<br> 6310 XXXX XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
<br> 282,27 60 000,00 60 000,000,47 0,47XXXXXXXXXX 59 717,73XXX X XXXXX
<br> Příjmy CELKEM: 4 348 936,54 4 142 600,00 4 624 715,00104,98 94,04 275 778,46
<br> 1/3
<br>
<br> Obec Bačalky,IČO 60114525 KEO4 1.12.13 UR008
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
závazný
ukazatelSkutečnost %
<br> Upravený
závazný
ukazatel %org2 RozdílNst Zdr Uz
<br> 1014 XXXX XXXXXX Ozdravování hospod...
1._Schválený-Záverečný_účet_2023_Bačalky.pdf [0,29 MB]
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023:
<br> Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Daňové 3 497 000,00 3 831 174,00 3 722 989,82
<br> Nedaňové 575 100,00 673 741,00 506 146,72
<br> Kapitálové - 6 300,00 6 300,00
<br> Přijaté dotace 70 500,00 113 500,00 113 500,00
<br> Převody mezi účty 100 000,00 100 000,00 115 000,00
<br> Celkem 4 242 600,00 4 724 715,00 4 463 936,54
<br> Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Běžné 3 142 600,00 3 175 099,00 2 346 598,39
<br> Převody mezi účty <,>
<br> do pokladny
100 000,00 100 000,00 115 000,00
<br> Kapitálové 400 000,00 776 680,00 777 582,00
<br> 3 642 600,00 4 051 779,00 3 239 180,39
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 1 224 756,15
<br> Financování po konsolidaci 1 224 756,15 -
<br> Příjmy a výdaje členěné dle paragrafů jsou přílohou č.1
<br> 2.Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2023
Základní účet ČS 231 100 2 777 553,85
<br> 163 479,13
<br> 296 534,44
<br> Termínovaný vklad 244 000 4 796 193,00
<br> 8 033 760,42
<br> 11 448,00
<br> 3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (během r.2023)
Přijaté transfery 74 900,00 ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahu
<br> 38 600,00 na volby prezidenta
<br> 113 500,00
<br> Poskytnuté tranfery 12 000,00 Město Libáň - zajištění výjezdů SDH + 2 výjezdy
<br> 2 415,00 DSO Mariánská zahrada - členský příspěvek
<br> 5 000,00 Finanční dar na vydání publikace Pověsti Libáňska
<br> 2 000,00 Finanční dar Lince bezpečí
<br> 6 000,00 Finanční dar Spolku bačalský Pramínek
<br> 27 415,00
<br> Podúčet ČS voda 236 140 = fond
<br> Pokladna
<br> Schválený Závěrečný účet obce Bačalky za rok 2023
(dle § 17 zákona č.250/200 Sb.o rozpočtový pravidlech územních rozpočtů)
<br> Podúčet Česká národní banka 231 200
<br>
<br> 4.Inventarizace majetku,materiálových zásob a závazků
<br> Stav majetku k 31.12.2023
<br> Stálá aktiva
<br> 396 993,00
<br> 129 741,00
<br> ostatní dlouhodobý nehmotný ...

Načteno

edesky.cz/d/10099298

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz