« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Schválený závěrečný účet MRB za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený ZÚ MRB za r.2023
Sdružení obcí Mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích
<br>
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí za rok 2023
<br>
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br>
<br>
<br> l) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023
<br>
<br> Název Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost
<br>
<br> PŘÍJMY
<br> 6310 Příjmy z fin.operací
<br> -příjmy z úroků 100,-- 100,-- 9,67
<br>
<br> 6409 Ostatní činnosti
<br> -příjem z pronájmu 437 000,-- 437 000,-- 402 426,--
<br>
<br> Příjmy celkem 437 100,-- 437 100,-- 402 435,67
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
<br> 6409 Ostatní činnnosti MRB 437 100,-- 437 100,-- 342 644,91
<br>
<br> Výdaje celkem 437 100,-- 437 100,-- 342 644,91
<br>
<br> Saldo příjmů a výdajů 0,-- 0,-- 59 790,76
<br>
<br> Financování 0,-- 0,-- -59 790,76
<br>
<br> Stav ZBÚ k 1.1.2023
<br> 34 528,15
<br> k 31.12.2023
<br> 94 318,91
<br> Zvýšení o
<br> 59 790,76
<br>
<br> Podrobný rozpis příjmů a výdajů je uveden ve výkazu Fin 2-12 (příloha č.l)
<br>
<br>
<br> 2) Účelové fondy
<br>
<br> DSO netvoří účelové fondy
<br>
<br>
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a rozpočtům
<br> veřejné úrovně
<br>
<br> DSO nečerpal dotace ze státního rozpočtu,státních fondů
<br>
<br>
<br>
<br> 4) Majetek,pohledávky,závazky a návratné finanční výpomoci
<br>
<br> Majetek DSO k 31.12.2023 činil dle rozvahy (příloha č.2) 156 277 508,50,z toho
<br>
<br> A.Stálá aktiva
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 28 600,--
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 159 154 589,59
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,--
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,--
<br>
<br> B.Oběžná aktiva
<br> I.Zásoby 0,--
<br> II.Krátkodobé pohledávky 0,--
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 94 318,91
<br>
<br> C.Vlastní kapitál 121 709 893,16
<br>
<br> D.Cizí zdroje
<br> II.Dlouhodobé závazky 34 531 559,34
<br> III.Krátkodobé závazky 36 056,--
<br>
<br>
<br>
<br> 5) Hospodářská činnost
<br>
<br> DSO nemá vedlejší činnost <.>
<br>
<br>
<br> 6) Zůs...

Načteno

edesky.cz/d/10079169

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz