« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - rozhodnutí - společné povolení (U+S): Nástavba a rekonstrukce BD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-498297.pdf
Pracoviště: U Meteoru 6,Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 380 e-mail: lubos.synek@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
- Odbor územního rozvoje a výstavby -
<br> Zenklova 35,180 48 Praha 8
<br> Spis.zn.: MCP8 498297/2021/OV.Syn Praha,dne 10.6.2024
Č.jedn.: MCP8 309677/2024 Libeň/d 861
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Praha X,odbor územního rozvoje a výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění účinném do
31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"),ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb.<,>
stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se
vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") ve společném
územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost
o vydání společného povolení,kterou dne 7.12.2021 podal
<br> Bytové družstvo Na Žertvách 861/26,IČO 24756016,Na žertvách 861,180 00 Praha <,>
kterého zastupuje DD final s.r.o <.>,IČO 29056578,Pravá 1117,147 00 Praha
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Nástavba a rekonstrukce BD
Praha,Libeň č.p.861,Na Žertvách 26
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.3417 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Libeň <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - nástavba bytového domu počítá se zvýšením objektu o 2 podlaží tak,že bude odstraněn krov,přibyde
jedno celé patro a obytné podkroví se dvěma mezonetovými byty.Výška hřebene nové střechy bude
na kótě + 25,780 m místo stávající korunní římsy ve výšce + 15,650 m,kde ± 0,000 = 193,100 m.n.m <.>
Bpv.Hrubá podlažní plocha (nadz...
Situace_celkova_-_C-3.pdf
LEGENDA ------ Nástavbo objektu No Žertvách i:?1/$01/,01 Přístavba výtahu R»~"''&,'01 Retenční nádrž ------ Stávající požárně nebezpečný prostor ------ Nový požárně nebezpečný prostor POZN.: Sítě jsou stávající a nebude do nich zasahováno.POZNÁMKA: TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A NENÍ URČENA K REALIZACI STAVBY / ✓ -- -.<.> J't,Sí\'o\.l'-\.1 \.--:-~-----=- v,<.>.<.> - I _ <.>,<,> - I v\ "' ~h- - ---- - - -\ \ \ \ ~ - ~ ==-~- -- ':'.'.:::-\- \- \ L \ - o \ ~ 0 ---- "-:) o L \ \ \ l \ REVIZE 00 RRMMDD Author Comment 01 02 03 ± 0.000 = 193.}vEB NÁSTAVBA NA ŽERTVÁCH 861/26 par.č.3417; k.ú.Libeň (730891),Praha l~OR Bytové družstvo Na Žertvách 861/26 Na Žertvách 861/26,Libeň,18000 Praha 8 IČO: 24756016,DIČ: CZ24756016 GENERAI.Ni PROJEKlANT ATREA spol.s r.o.architektonický a inženýrský atelier Vlastislavova 11,140 00 Praha 4 tel.+420 261 219 565 e-rnail atrea@atelier-atrea.cz ARCHílEKl PROJEKl\J Chmelař architekti Pernerova 293/11,186 00 Praha 8 tel.+420 724 349 259 e-mail info@e-chmelar.com ■ ZPR.C DOKUMENTACE ATREA spol.s r.o.architektonický a inženýrský atelier Vlastislavova 11,140 00 Praha 4 tel.+420 261 219 565 e-rnail atrea@atelier-atrea.cz STUPEŇ Dokumentace pro společné územní a stavební řízení éAsl C - Situace ZOOPD'kDNÝ PROJEKlANT Ing.XXXXX XXXXXXXX HIAVNI ARCHITTKl PROJEKlU XXXXX XXXXXXX HIAVNI INXENÝR PROJEKJU Ing.Vojtěch Žižka,Ing.XXXXXX XXXXXXX NAZE- DSP VYPRACOVAL ZAK.č FORMA! MtRITI

Načteno

edesky.cz/d/10078086

Meta

Pronájem   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz