« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Všelisy - Změna č.2 územního plánu - veřejné projednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Všelisy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykres_03_Koordinacni.pdf
\
<br> “VELKÉ VŠELISY
<br> \'ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> '“ KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> \\1 : 5 000
<br> A *x
<br> A )( AA./\ A <.>
<br> \v/ \/'v'\'/ \/ \/ „-—'“>< V X Y V Y A Á „N Á ÁA \/\_/\ /\4/\v/\_/i\_/* ' VVVVVV = )( X X X X )( AA AAA
<br>.|||)
<br> „\\ Ř\ \\ _ " \\.'
<br>.\\ \
<br> \\ \
<br> „\
<br> * <.>,\\ \;
<br> \
<br> -_57
<br> m Simonu
<br>.<.>.:
<br> ' „NZO
<br> iNVESTOR
<br> ZHOTOViTEL
<br> HLAVNÍ PROJEKTANT
<br> ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> NÁZEV DOKUMENTACE
<br> NÁZEV VÝKRESU
<br> ČÁST DOKUMENTACE
<br> OBEC VELKÉ VŠELISY
<br> KA* KA PROJEKTOVÝ ATEUÉR
<br>.AIUŘiCE 32 PREDMERICE NAD JiZEROU
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> autorizovaný architekt pro obor územní plánování (ČKA XXXX)
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> autorizovaný architekt pro obor územní plánování (ČKA XXXX)
<br> DATUM 6/2024 MĚŘÍTKO 1 : 5 000
<br> POČET LISTÚ 2
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> ČÍSLO VÝKRESU ČÍSLO PARE
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> ODÚVODNĚNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 3
<br> wq>< z><m1
<br> _H— Im>z_0m nmmmzmzo GNmš <.>
<br> _H— Ix>z_0m x>4>mqm>ršoz cwmš _H— Im>z_om N>m4><mzmzo GNmš _M— _M— Im>z_om N>m4><_4m_.z<o_._ _u_.oo_._ D H— Im>z_om _urooz Nšmz < Ščžm _M— B _u_.oo_._< mnmm4><m<
<br> D E _uroo:< m 3522 mmocšozž _ur>zm_<_ D % _u_.oo_._< m _ummomnmžoC GNmšš macu.<.>
<br> 3005 Nmšmomrwxm
<br> DD
<br> 0mz> com> ZNo._H— qm<>rm qm><zmwom0mq< zu 3.005 rmmz__ _u_.001< _uExomž.<.> _H— _u_.00_._< _uEmooz.zn
<br> _urOOI< UO_u_»><Z_ _ZmšijCXHC W<
<br> _u_i00_._< m<U_imZ_
<br>.E m<c_.mz_<moo_zz<oz oo_<_mo:-<mzxo<wxm
<br> mm DW mm U“ mm DD Um EE
<br> m__.z_0m ___.3.3 mmm m__.z_0m ___.423 - cwmšz.mmme<> mmm _<__32_ > Ommrcwzm _Ao_<_cz_x>om uma
<br> GUW><> _u>_»>_<_m._._»G _AOŠCĚŠOm
<br> comro<m _Ao_<_cz_x>o_m om: _<_>z__uc_.>n.„z_ _u_.oo_._< umu <<1<mz>
<br> 3285ij
<br> _um<_A< UO_„Ě><Z_ _21m>m._._NC_A._.C_»<
<br> ĚD mm Da
<br> >C._.Omcm0<> N>w._.><_A>
<br> O<X_|O.=N>w<
<br> O<X_|O._._u>w<.Z><WI xm chwmz—
<br> _u_»<_A<._.mOIz_O_A_.m _Z_„_N>m._._NC_A._.C_N<
<br> m< D H m<o_.mz_ < moožzŠ...
Vykres_02_Hlavni.pdf
ORIENTAČNÍ PRVKY VÝKRESU
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> PARCELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> SLUČKY KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ přidané Změnou č.2
<br> ZASTAVITELNÉ PLOCHY vymezené Změnou č.2
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> BV
<br> PV
<br> LEGENDA
<br>
BV - BYDLENÍ VENKOVSKÉ
<br> PV - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Vykres_01_ZakladniCleneni.pdf
ORIENTAČNÍ PRVKY VÝKRESU
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> PARCELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> SLUČKY KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ přidané Změnou č.2
<br> ZASTAVITELNÉ PLOCHY vymezené Změnou č.2
<br> LEGENDA
03_VeVse_Zm2_SrovText.pdf
© KA * KA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> VELKÉ VŠELISY
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br>
SROVNÁVACÍ TEXT
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
KA * KA projektový ateliér,Tuřice 32,294 74 Předměřice n.Jizerou
<br> 2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> VELKÉ VŠELISY
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br>
SROVNÁVACÍ TEXT
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
hlavní projektant odpovědný projektant
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah
<br> 1.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br> 2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br> 3.Urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a
systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br> 3.1 Koncepce rozvoje sídel.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> 3.2 Přehled zastavitelných ploch,ploch přestavby,rozvojových ploch v rámci zastavěného
území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 4.Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umisťování.<.>.<....
02_VeVse_Zm2_Oduv.pdf
© KA * KA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> VELKÉ VŠELISY
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br>
ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
KA * KA projektový ateliér,Tuřice 32,294 74 Předměřice n.Jizerou
<br>
2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> VELKÉ VŠELISY
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br>
ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
hlavní projektant odpovědný projektant
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah
<br> 1 Postup pořizování a zpracování územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 2 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 3 Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení změny územního plánu a o jejím
obsahu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> 4 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení,včetně vyhodnocení předpokládaných
důsledků tohoto řešení,zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> 4.1 Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br> 4.2 Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
<br> 4.3 Urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby ...
01_VeVse_Zm2_Text.pdf
© KA * KA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> VELKÉ VŠELISY
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
KA * KA projektový ateliér,Tuřice 32,294 74 Předměřice n.Jizerou
<br>
2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> VELKÉ VŠELISY
<br> DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
hlavní projektant odpovědný projektant
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah
<br>
<br> 1.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 3.Urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a
systému sídelní zeleně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 3.1 Koncepce rozvoje sídel.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1
<br> 3.2 Přehled zastavitelných ploch,ploch přestavby,rozvojových ploch v rámci zastavěného
území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1
<br> 4.Koncepce veřejné infrastruktury...

Načteno

edesky.cz/d/10047927

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Všelisy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz