« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška stanoveni PDZ - Libušina třída

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_-_0304740_-_vodorovne_znaceni.pdf
PRIS
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> S
K
<br> L
E
P
<br> GAR.GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> G
A
R
Á
Ž
E
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> VO
D
ÁR
<br> EN
SKÝ O
<br> BJEKT
<br> P
R
IS
<br> P
R
IS
<br> P
R
IS PR
IS
<br> U
R
<br> SKLEP
<br> VODÁRENSKÝ OBJEKT
<br> GAR <.>
<br> G
A
R
<.>
<br> G
A
<br> R
<.>
<br> G
A
<br> R
<.>
<br> G
A
<br> R
<.>
<br> VODÁR.OBJ <.>
<br> garáž
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS PRIS
<br> likusák
<br> PRIS PRIS
<br> GAR <.>
GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> L
ib
<br> u
šin
<br> o
ú
<br> d
o
lí
<br> Šárka
<br> Libušino údolí
<br> Libušino údolí
<br> Libušino údolí
<br> zám <.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> zám <.>
<br> zá
m <.>
<br> zá
m
<.>
<br> zá
m <.>
<br> zám
<.>
<br> zám
<.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zá
m <.>
<br> z
á
<br> m
<.>
<br> zám
<.>
<br> zám
<.>
<br> zám
<.>
<br> zá
m
<.>
<br> zám <.>
<br> zá
m
<.>
<br> zá
m
<.>
<br> štěrk
<br> štěrk
<br> štěrk
<br> št
ěr
k
<br> štěrk
<br> štěrk
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> k <.>
<br> d
l <.>
<br> bet <.>
<br> be
t <.>
<br> be
t <.>
<br> be
t <.>
<br> bet <.>
<br> b
e
t <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> dl <.>
<br> a
sf
<.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
dl <.>
<br> be
t <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> bet <.>
<br> dl <.>
dl <.>
<br> b.dl <.>
<br> dl <.>
<br> be
t <.>
<br> dl <.>
<br> dl
<.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> a
sf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> a
sf <.>
<br> asf <.>
<br> as
f <.>
<br> bet <.>
<br> bet <.>
<br> ne
zp
<.>
<br> b
e
t <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> bet <.>
<br> asf <.>
<br> štěrk
<br> dl <.>
<br> asf <.>...
0304740_Libusina_trida.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0303781/2024/2 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0304740/2024/TOMS TEL./E-MAIL: +420 542 174 131 / tomasovic.stefan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno,IČ 75151499 (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanovisko
<br> pod č.j.: KRPB-126560-2/ČJ-2024-0602DI ze dne 13.06.2024,na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
<br> a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – silnici III/15272 ul.Libušina třída a ul.Libušino údolí ve městě Brně podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace vodorovného dopravního značení na ul.Libušina třída a Libušino údolí (v úseku od
<br> křižovatky ul.Borodinova x ul.Libušina třída ke křižovatce ul.Libušino údolí x Šárka) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je od 27.06.2024 do 27.09.2024 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy p...

Načteno

edesky.cz/d/10042895

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz