« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení OOP - Charbulova 84, ZUŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Charbulova_84__ZUS_PD.pdf
8.ZÁSOBOVÁNÍ
ZUŠ CHARBULOVA 847 <.>
<br> 6 <.>
<br> 5 <.>
<br> 4 <.>
<br> 3 <.>
<br> 2.VÁHOSERVIS
1.VÁHOSERVIS
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> S
<br> po zaplacení ceny <.>
<br> místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují
roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho
o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
- BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí
<br> Pozn.: - DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133
<br> UL.CHARBULOVA - MK
<br> 19.10.2022
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ -
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 03.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0825-2023
ULICE CHARBULOVA - MK
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Z.MAREČKOVÁ Z.MAREČKOVÁ
<br> ŘÍJEN 2023
<br> ING.Z.NEČASING.M.PERNICA
<br> 9
9
<br> 10
1
<br> 10
3
<br> 8
0
<br> 8
2
<br> 8
4
<br> 8
6
<br> 9
0
<br> SL
<br> P
3
<br> SL
<br> 1.B
ZO
8
86
8
<br> E
13
<br> RÉ
SE
<br> RV
É
<br> IP
1
2
<br> SL
<br> IP 11d
<br> 8
<br> 7
<br> 6
<br> 5
<br> 4
<br> 3
<br> 2
<br> 14 <,>
2
<br> 1 <,>
8
<br> 3
<,> 9
<br> 1
<,> 31
<br>,6
<br> 7 <,>
1
<br> C
h
a
rb
<br> u
lo
v
a60°
<br> SL
<br> 1x V 10e
INSTALOVAT
<br> 2,5
<br> 4 <,>
7
<br> IP
1
2
<br> R
É
S
E
R
V
É
<br> 8 <.>
Z
<br> ÁS
O
BO
<br> VÁ
N
Í
<br> ...
0214650_24_6_Charbulova_84_Stanoveni_OOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0214650/2024/HOD VYŘIZUJE: Bc.XXXX XXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0351188/2023/6 TEL./E-MAIL: 542 174 756/hodacova.lada@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00
<br> Brno,v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 a následně části šesté
<br> zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci II.tř.- ZÁKOS,ulice Charbulova,před or.č.84,Brno <,>
<br> provedenou příslušnou přechodnou úpravou provozu v rozsahu uvedeném v příloze tohoto opatření
<br> obecné povahy,z důvodu zvláštního užívání místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkování <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Od...

Načteno

edesky.cz/d/10042894

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz