« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Rozhodnutí - Střížkovská, oprava stoky DN700/1250, Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_Strizkovska_PVK.pdf
Se sídlem: Zenklova 1/35,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111 - centrála <,>
Pracoviště: U Meteoru 6/147,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 718 – sekretariát <,>
IČO: 00063797 tel.: (+420) 222 805 717 – vedoucí <,>
www.praha8.cz datová schránka: g5ybpd2
<br> e-mail: posta@praha8.cz
Stránka 1 z 2
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
<br> odbor dopravy
oddělení silničního správního úřadu
<br> Pražské vodovody a kanalizace,a.s <.>
Ke Kablu 971/1
102 00 Praha 10
Czech Republic
IDDS: ec9fspf
<br> Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum:
MCP8 330139/2024 2024/OÚPř/0612 Mgr.XXXXX XXXXXXXXX / XXXXXXXXX XX.XX.XXXX
SZ MCPX 330139/2024/2
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad Městské části Praha 8,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a ust <.>
§ 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci Střížkovská,Děčínská,U Kapliček,Na Vartě,Na Stráži <,>
Teplická,podané dne 13.6.2024 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství
Policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Střížkovská,Děčínská <,>
U Kapliček,Na Vartě,Na Stráži,Teplická
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu,dle přiložené
dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,v termínu 24.6.2024 – 30.10.2024,za níže
uvedených podmínek pro jejich realizaci...
Scan_2024_06_13_09_36_25.pdf
27812◄ 279.'22 281/18 282118 200/S ' I \ \ 1 ·i ar zn,<,>,'-'• J.IJL4 'J / \ / \ \ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor dopravy Zenklova 1 /35 (1) 180 48 Praha a - Libeň \ \ \ \ ' \ \ ' ·\\,\ \ \ 48/78 \ 49/80 \ 4913 47178.<.>,<.>,<.> \ \ \ \ \ \ \,<,> '\ \ \ \ \,\40'68 \ \ \ \ 481no 43/72 \ \ 41/66 \ \ DOPRAVNI ZNACENf PROJEKTOIIA KANCELAR PN ISO Q(l{n e-,<,>,um,nvllt1n RwtUV \ Ing.Petr Urban---~- PVK,a.s.li\ I fJ •----- HAVÁRIE KANALIZACE 700/1250 - ul.Střížkovská,Praha 8 N-'-2 KF »1 utHv I• t.<.>.<.> -l--- Josef Chlaň1 06/2024 +- 1 : 500~ - - NÁVRH 010--- @.<.>.<.>.<.>.<.>.-~,I ~ 'lot/ I ~ ~,;; ť,<,> <.>,<.>.733"4 I;; o••············· 17; 'i'!' 2n')1 •••••,<,>.ť-0,UL4 ooo""c:;io"'"oooc:> 735168 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor dopravy Zenklova 1 /35 (1) 180 48 Praha 8 - Libeň j1tP! 1JJ01J1/:íJJz7,<,>,--,;,<.>.-":,'i ' 731160 ·,<,> 1,732162 \\ ' ť• \.- ' 941158 t,;\ Ífloi,ue Ce <.>,:.;,;L,repur.111,•-'.-t'.• A;q r,! Kr.1:ské ř1~~1:!f'!'.>k1,:ii,<,> :1-.lu 11,:->rahy 1,<.> ~t~.:.\i 1,'i:' ~,I C,d~or ~11,;r,<,> <.>,· u: ·•,;v,· • ~,<,>," '1,11,O,I i ( 1 Kl <.>,<,>,\,~ \j-1 \\ I 2.část DOPRAVNf ZNAČEN( PROJEKTOVA KANCELAŘ t•ilS,Otc.)lut\lf,IO"IOoRW'TlJV IOm _,/_/ // _/ I : 450,<.>.■ ~ i PRA.t:SK.I! SLUteY,a.a.A <.>,<.>.<.> _,_,<,> <.>,<,>,_,• T •--~•,<.> <.>,"m*m'•'" E-• • w --,Jt _,<.>.<.>.<.> • ee CLtDI„IIO"__,<.>._.<.>.<.> _&Nlll'Ot>I0100 --·-·----·---•-•i-•.<.> •.l- -- Ing P11trUrb11n T•~10r.JeS112IO•El)OIIUltl.a,<.>.<.> _,<.> <.>,~- Jos8'Cht3ň ~ PVK,a.i.<.> c- 06/202-4 HAVÁRIE KANALIZACE 700/1250 ~.<.> :.<.> ' soo • ul.Střížkovská,Praha 8 "-'VRHD<> I I I JR I I / / /~ / w.6~.<.>.<.> •····.<.>.<.>.<.> "" "c""" /.<.> ·• I / ••• / <.>,<,>,"",<,> "".<.> ···••••.<.>.<.>.<.>.<.> •• // I/;.<.> Ffo '''' fJI,' I,so1n ~---~ 'i"{ 116 20?/1,<,>,t,<.> l4,~~ 9 'I!! i~.~ I I id ~ \ @ '""' tviĚSTSKA.ČÁSTPRAHA 8 Úřad městské části odbor dopravy Zenklova 1 /35 180 48 P~aha 8 • l.<.> ibe - 1•0511 \ \ '\ \ \\\•,<,> \ \ ~\I> \ I>\\ \ l>l>1>1> ',<.> ~.<.>,<.>...
DIO-PVK-Strizkovska_1-500.pdf
S T ŘÍŽ KO V S KÁ
<br> STŘ ÍŽK OVSK Á
<br> Z A S T A T K E M
<br> K L I P
Á M
<br> D Ě Č
Í N S K
<br> Á
<br> D
<br> Ě
<br> Č
<br> Í
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Á
<br> NN5216
<br> D Ě
Č Í N
<br> S K
Á
<br> D Ě
Č Í N
<br> SK
Á
<br> S T Ř Í Ž K O V S
K Á
<br> N N 5389
<br> S T Ř ÍŽ K O
V S K Á
<br> S T ŘÍŽ KO V S KÁ
<br> U K
A P
<br> L I Č
E K
<br> T E P
L I C
<br> K Á
<br> S T Ř Í Ž K O V S K Á
<br> VE Š T ĚPN IC I
<br> D Ě Č Í N S K Á
<br> H A B A
R T I C K
<br> Á
<br> U KAP L IČE K
<br> JIT RAV S KÁ
<br> TEPLIC K Á
<br> L I B E
R E C
<br> K Á
604/15
<br> 550/33
<br> 549/35
<br> 276/28
<br> 44/74
<br> 279/22
<br> 49/3
<br> 281/18
<br> 588/53
<br> 280/20
<br> 47/76
<br> 40/68
<br> 48/78
<br> 200/5
<br> 49/80
<br> 51/51
<br> 481/70
<br> 277/26
<br> 43/72
<br> 282/16
<br> 278/24
<br> 434/31
<br> 1
<br> 32/27 3/110
<br> 552/1
<br> 5
<br> 28/102
<br> 566/14
<br> 41/66
<br> 35/10
<br> 566/16
596/20
<br> 29/108
<br> 11/8
<br> 579/15
<br> 38/62
<br> 12/21
<br> 19/104
<br> 283/14
<br> 284/12
<br> 31/106
<br> 21/4
<br> 33/15
<br> 566/12
<br> 34/6
<br> 24/19
<br> 579/13
<br> 37/60
<br> 579/17
<br> 11/17
<br> 598/18
<br> 39/64
<br> 15/7
<br> 493/90a
<br> 25/11
<br> 7/13
<br> 17/92
<br> 8/9
<br> 13/96
<br> 22/94
<br> 14/90
<br> 30/5
<br> 23/100
<br> OBL
AST"
<br> NEP
RŮJE
<br> ZDN
Á
<br> IP22
"POZ
<br> OR <,>
<br> O B L
A S T
<br> "
<br> N E P
R Ů J
<br> E Z D
N Á
<br> I P 2 2
"P O Z
<br> O R <,>
<br> IP2 2 " PO ZO R <,>
N EPR Ů J EZD N Á
<br> O B LA ST"
<br> IP10b
<br> IP
10
<br> a+
B1
<br> +E
3a
<br> "4
50
<br> m
"
<br> IP
10
b
<br> IP10a+B1+E3a"250 m"
<br> I P10b
<br> IP10a+B
1+E3a"3
<br> 00 m"
<br> IP10b
<br> IP10b
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 0
<br> a
<br> B 2 8 +E 1 3 "H A V Á R I E K A N A L I Z A C E "+E 8 c
<br> zak
rýt
<br> A7
b
<br> V JE Z D
<br> 2 x
Z2
<br> B1
+E
<br> 13
"M
<br> IM
O
<br> ST
AV
<br> BU
"+
<br> Z2
<br> B2 8 + E1 3 "HAVÁRIE KANAL IZ ACE"
<br> zak
rýt
<br> IP6
<br> z a k rý t I P6B1+ E 13"MIMO S T AV BU"+ Z 2
<br> Z2V JE Z D
<br> (280,0 m2)
<br> z a k rý t...

Načteno

edesky.cz/d/10031271

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz