« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - rozhodnutí o změně využití území: Rozhodnutí o změně využití území -Dočasná deponie zeminy v souvisl

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-467307.pdf
Pracoviště: U Meteoru 6,Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 715,vera.janska@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
- Odbor územního rozvoje a výstavby -
<br> Zenklova 35,180 48 Praha 8
<br> Spis.zn.: MCP8 467307/2021/OV.XXX XXXXX,dne XX.X.XXXX
Č.jedn.: MCP8 083119/2024 Čimice/p 1026/7
Vyřizuje: Věra Janská
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 8,odbor územního rozvoje a výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění účinném
do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"),ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021
Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou
se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") v územním řízení
posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území,kterou
dne 15.11.2021 podala společnost
<br> ČEPS,a.s <.>,IČO 25702556,Elektrárenská 774,101 00 Praha <,>
kterou zastupuje
<br> Společnost ČEPS Invest,a.s <.>,IČO 24670111,Elektrárenská 774,101 00 Praha
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> r o z h o d n u t í o z m ě n ě v y u ž i t í ú z e m í
<br> pro účel:
<br> Dočasná deponie zeminy v souvislosti se stavbou „PSE nová R420 kV,I.etapa“
Praha,Čimice
<br> (dále jen "účel") na pozemku parc.č.1025/7 v katastrálním území Čimice <.>
<br> Plošné vymezení a určení nového využití území:
<br> Jedná se o dočasnou změnu využití území pozemku parc.č.1025/7 v k.ú.Čimice pro umístění deponie
zeminy a stavebního materiálu v souvislosti s realizací rozvodny 420 kV (stavebně povolená akce PSE –
NOVÁ R 420 kV) na pozemcích parc.č.1034/...
Scan_2024_05_23_14_42_22.pdf
[ s N\6T:.llHO stalOOAVAlElf: AMESA stalOOAVAlElf: iCo stalOOAVAlElf: DR2na PRAV K D001191TACI: NAZEV -z.w.JiW.Y: PSE-nová R420 kV - I.Eto o - D onie !Allk:l2NAK:c 004Cepf PRO.EKT t'.tsLo: SllfEII: 'S PROWZJII SW!al:I 0lA.0490 ZMENA VYlJLITI úZEMI DATIM: 11 2021 t------- NAZEV: C.SITUAČNI VÝKRESY DOČASNÁ DEPONIE VÝKOPOVÉHO A STAVEBNÍHO MATERIÁLU SITUACE ŠIRŠICH VZTAHŮ - PSE_CS_$$$$$_$$$$$$"DSP_SIRSLVZTAHY_01 A0490_01 $.dw AROI.t'.tsLo: LIST: NlEX: S-3-15875 1 1 \ I (/,<.>,<,>.<.>,-- -\( \ ---\ ---✓\ \ _ ___,<.>,<,>.<.>,\\ J // ).1 7 7,4 /1 49v/ / / 1C')"S I I 304.24 304.90 /,) ) I I ~-A 400 m23 ~ 1:2 ==J 306.72 / NA\ft2ENA DEPONIE ZEMINY PL.Oa-lA 11SO m2 VfSKA 3 M SKLON svAHO 1:1 PAEDPoKl.ADANf 08.EM 2000 m3 / NA'm2ENA DEPONIE ORNICE PLOCHA 591 M2 ~A 2 M SKLON SVAHO 1:1 PAmPoKl.AoANf 08.EM 1000 M 305.31 í \ \ / osLA\r 1:r,4:;ř; e,t'"'T pro/;· Q,<.>.<.>,Cl.i <.>,<,>.~.<.>.<.>,VANt ZOINY A STA\SH) MAlERIALU 13741145 13741147 1017/l 13741148 10294 101713 1374117 137ffi Katostráln í území: Čimice čepslnvest PRO'tElll KONTRa.lJ li.A C.500.lltNO !U!DOOAVAlElf: A PllEvzAI.ZA (E>s IMST: ADRESA !U!DOOAVAlElf: !Co SUll)(l) AVAlElf: DR111Il.PRAV K 00

Načteno

edesky.cz/d/10031270

Meta

Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz