« Najít podobné dokumenty

Město Teplice - Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" - Revoluční, Teplice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

088_-_Situace.pdf
/„
<br> nf
<br>,<.>
<br>,Teplice — ul.Řevoluční č.p.689/11 — odparkování
<br> !OHEABIS z a
<br> 828 DAigMj E13
<br> IP 4b stávající
<br> & v pracovním úseku bude 7 kalendářních dnů Wm“ před zahájením prací osazeno dopravní značení \ M <.>
<br> ( <.>,-us B 28 + E 13 ( datum a čas zahájení praci)
<br> ' ZNAČKY DUBÍ s.r.o.\\\\\
<br> \) /\
<br> Ing.Pelr_BušeI<
<br> POLICIE CESKÉ REPUBLIKY
<br> Důvod podepSáníz V zastoupení,<.> Cas podepsání: 04.06.2024 12:35:43
<br> _ pracovní úsek
<br> (* Teplice - uí.Revoluční č.p.689/11 - odparkování
<br> TI žnl' náměstí
<br> ZNAČKY DUBÍ s.r.o.\\xxx
088_VV-Pr-OOP_-_Odparkovani_vozu_Revolucni_TP.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br> Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne:
MgMT/071084/2024
OD/Bel/DZ-P
<br> Z.Belšánová/417 510 592
belsanova@teplice.cz
<br> 12.6.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77 odst <.>
1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,v platném znění (dále jen „zákona“),na základě podaného podnětu: Ing.XXXXX XXXXX,datum
narození: X.X.XXXX,Revoluční 689/11,415 01 Teplice,ze dne 10.6.2024 a po projednání s dotčeným
orgánem,tj.Dopravním inspektorátem Územního odboru Teplice Policie ČR,Krajské ředitelství
Ústeckého kraje,jež návrh umístění předmětného přechodného dopravního značení odsouhlasil pod
č.j.KRPU-89256-2/ČJ-2024-040906 dne 4.6.2024 a v souladu s § 77 odst.5 zákona a § 171 a § 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) vydává opatření obecné
povahy:
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> Revoluční,Teplice
<br> spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení a zařízení:
<br> v přesné specifikaci a umístění dle vloženého dopravně inženýrského opatření
<br> z důvodu zajištění vlečných křivek vozidel stavby prováděné ve dvoře č.p.689/11
<br> Podmínky provedení přechodného dopravního značení:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno podle tohoto stanovení a odsouhlaseného návrhu dopravního
značení.K označení bude použito reflexních dopravních značek <.>
<br> 2.Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení budou v souladu s vyhláškou č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,dále v souladu
s příslušnou českou státní normou a v souladu s technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.“
<...

Načteno

edesky.cz/d/10029945

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Teplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz