« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - EA/BBV/34/2024 - K.Ú. HUSTOPEČE U BRNA A K.Ú. STAROVICE, ID. 1/36 NA POZEMCÍCH PARC. Č. 4544/81, 4631/40 A 1117/5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
Kupní smlouva.pdf
1
<br>
<br>
5845/BBV/2024-BBVM
Čj.: UZSVM/BBV/5782/2024-BBVM
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2
za kterou právně jedná Mgr.Bc.XXXXXXXXX XXXX,MPA
ředitel odboru Odloučené pracoviště Břeclav
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění
Územní pracoviště Brno
odbor Odloučené pracoviště Břeclav,náměstí T.G.Masaryka 3,690 15 Břeclav
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se sídlem
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále
jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/...
Aukční řád (2).pdf
1/15
<br>
<br> AUKČNÍ ŘÁD SYSTÉMU PRO PROVÁDĚNÍ ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ
<br>
<br> Čl.1
<br> Základní ustanovení
<br>
1.Tento Aukční řád upravuje užívání systému pro provádění výběrových řízení s aukcí
elektronickou formou dle § 22 odst.1 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích,v platném znění (dále jen „ZMS“) a stanovuje
podmínky a pravidla účasti Žadatelů o účast na takových řízeních jako elektronických aukcích <.>
Dále Aukční řád upravuje užívání systému pro provádění veřejných soutěží o nejvhodnější
nabídku s aukcí elektronickou formou v případech,kdy Zadavatelem aukce je státní podnik
nebo státní organizace v režimu zákona č.77/1997 Sb <.>,o státním podniku,v platném znění
(dále jen „ZSP“),nebo Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) při postupu dle § 13 zákona
č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu,v platném znění (dále jen „zákon o SPÚ“) <,>
nebo Ministerstvo financí při postupu dle § 10a odst.3 zákona č.92/1991 Sb <.>,o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby,v platném znění (dále jen „zákon č.92/1991 Sb.“) <.>
<br>
2.Správcem Elektronického aukčního systému je Úřad pro zastupování státu ve věcech
<br> majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br> 3.Hlavním účelem je zajištění elektronického nástroje pro provádění elektronických aukcí
<br> Zadavatelem aukce <.>
<br> 4.Elektronická aukce slouží k transparentnímu výběru smluvního partnera pro uzavření Kupní <,>
<br> Nájemní nebo Pachtovní smlouvy s důrazem na to,aby Zadavatel aukce obdržel za plnění
poskytované na základě uvedených smluv co nejvyšší úplatu <.>
<br>
5.K tomuto účelu je Zadavatel aukce oprávněn uveřejňovat elektronické aukce vyhlášením
<br> v Elektronickém aukčním systému,včetně Aukčních vyhlášek,fotografií,popisu Předmětu
aukce a dalších dokumentů a informací týkajících se elektronické aukce <.>
<br>
6.Přesné vymezení pojmů a postupů vyplývá z Aukčního řádu a příslušných právních předpisů <,>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/10019296

Meta

Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz