« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - HOŘICE - POZEMEK P.P.Č. 1446/8 K.Ú. HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
Návrh TKS.pdf
2191/HSJ/2024-HSJ
<br> j.: UZSVM/HSJ/2188/2024-HSJ
<br>
eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42,Nové M sto,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právn jedná …………………….…………………………………… <,>
na základ P íkazu generálního editele.6/2019,v ú inném zn ní
<br> O: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona.89/2012 Sb <.>,ob anský zákoník,ve zn ní pozd jších
<br> edpis (dále jen „zákon.89/2012 Sb.“),a podle zákona.219/2000 Sb <.>,o majetku eské
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
„zákon.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br>.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
l.I <.>
<br> 1.eská republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
pozemek:
pozemková parcela.1446/8,druh pozemku ostatní plocha,zp sob využití jiná plocha <,>
<br> zapsaný na listu vlastnictví.60000 pro katastrální území Ho ice v Podkrkonoší,obec Ho ice <,>
v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního ú adu pro Královéhradecký kraj,Katastrální
pracovišt Ji ín,v etn všech sou ástí zejména trvalých porost
(dále jen „p evád ný majetek”) <.>
<br> 2.Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je p íslušný hospoda it s p evád ným
<br> majetkem na základ Ohlášení.j.HJC0/12/05 ze dne 31.1.2005,a to ve smyslu § 9 zákona
<.> 219/2000 Sb <.>
<br>
3.Tato kupní smlouva je uzavírána na základ výsledk výb rového ízení s aukcí
elektronickou formou (dále jen „elektronická aukce“) uskute né prost ednictvím
Elektronického auk ního systému prodávajícího pod ID elektronické aukce … <.>
<br>
<br> l.II <.>
<br>
1.Prodávající p evádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k p evád nému majetku
<br> se všemi právy a povinnostmi,a to za kupní cenu stanovenou na základ uskute né
elektronické aukce v odst.2 tohoto lánku.Kupující toto právo za kupní cenu uvedenou
v odst.2 tohoto lánku p ijímá <.>
<br>
2.Kupní cena ...

Načteno

edesky.cz/d/10019292

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
17. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
16. 07. 2024
15. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz